Gemeente Meerssen | Aanvraagformulieren

Artikel Burgerinitiatieven - spelregels en aanvraagformulieren

Spelregels voor initiatiefnemers

Burgerinitiatieven bevorderen de leefbaarheid en/of versterken de gemeenschap. De initiatiefnemers presenteren een goed onderbouwd plan. Vaak gaat het om activiteiten, plannen en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid of die de gemeenschapszin versterken: er zijn voor elkaar, elkaar beter begrijpen en respectvol omgaan met elkaar en elkaars leefomgeving. Het burgerinitiatief dient een toelichting te bevatten op het doel, de planning en de inzet van menskracht en financiële middelen. Ook moet uit de toelichting blijken op welke wijze overleg met belanghebbenden en medestanders heeft plaatsgevonden. Uit het resultaat van het overleg moet blijken of iedereen die het initiatief steunt ook wel hetzelfde doel voor ogen heeft. Verschillen in interpretatie kunnen groot zijn, met alle gevolgen van dien. Tot slot moeten de initiatiefnemers aangeven wat zij van de gemeente verwachten.

Heeft u een plan dat ten goede komt aan uw eigen buurt, wijk of dorp? 

Initiatiefnemers van (kleinere) burgerinitiatieven die ten goede komen aan de eigen buurt, wijk of dorp kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage vragen aan het college van b&w. Raadpleeg de informatie over de voorwaarden op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

Heeft u een plan dan ten goede komt aan (vrijwel) de hele gemeente?

De gemeenteraad kan op grond van de Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022 besluiten om geld beschikbaar te stellen voor een groter burgerinitiatief. Raadpleeg de informatie over de voorwaarden op het aanvraagformulier.  

Aanvraagformulier

Spelregels voor de gemeente

1. De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven:

a. die voldoende steun hebben vanuit de samenleving. De afweging of er sprake is van voldoende draagvlak wordt gemaakt door het betreffende bestuursorgaan op grond van informatie die is aangeleverd door de initiatiefnemers (zie d). Daarbij is belangrijk te weten of iedereen die het initiatief steunt hetzelfde doel voor ogen heeft. Verschillen in interpretatie kunnen groot zijn en grote gevolgen hebben.

b. die bijdragen aan maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelen van het gemeentebestuur. Gemeentelijke beleidsvisies zijn hierbij het uitgangspunt.

c. die andere, reeds lopende ontwikkelingen ten behoeve van de gemeenschap versterken. Initiatieven moeten een toegevoegde waarde hebben.

2. De gemeente geeft actief informatie.

Informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief zijn te vinden op www.meerssen.nl/participatiewijzer.

3. De gemeente biedt een centraal aanspreekpunt.

De coördinator Burgerkracht is eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Waar nodig verwijst hij door naar een interne of externe contactpersoon van de gemeente.

4. De gemeente werkt vanuit een constructieve houding.

De gemeente is oplossingsgericht en duidelijk over de rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente (wie doet wat).

5. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor burgerinitiatieven.

Vragen?  

Neem via het algemene telefoonnummer 14 043 contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) en vraag naar Dwight Brabant, coördinator Burgerkracht.

Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.