Gemeente Meerssen | Participatieladder

Artikel Participatieladder

De participatieladder werd in 1969 bedacht door politiek adviseur en sociologe Shelly Arnstein. De gemeente gebruikt de participatieladder om te beoordelen welke graad van participatie binnen de bestuurs- en beleidscyclus het meest geschikt is. De participatieladder kent vijf treden. De mate van invloed stijgt naarmate de participant hoger op de ladder stijgt.

Participatieladder

(laagste trede)      Informeren > Raadplegen > Adviseren > Samenwerken > (Mee-)beslissen      (hoogste trede)

Bij door de gemeente georganiseerde burgerparticipatie geldt in alle gevallen dat het gemeentebestuur eindverantwoordelijk is en de uiteindelijke beslissing neemt. Dit kan ook een beslissing zijn waarbij het college van b&w of de gemeenteraad een kader aangeeft waarbinnen de beslissingsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een bepaalde groep inwoners.