Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 25 november 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 25 november 2020

Gepubliceerd op: 24 november 2020 13:20

Gemeentepagina: week 48
Datum: woensdag 25 november 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

RES - plaatje duurzaamheid 150 px
Doe mee aan de enquête over zonne- en windenergie in de gemeente Meerssen

Op 28 juni 2019 publiceerde ons kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Nederland bestaat uit 30 energieregio's
Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe in hun regio het beste duurzame energie kan worden opgewekt (wind en zon). Zuid-Limburg is één van deze energieregio's met daarbinnen drie deelregio's: Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

Maastricht-Heuvelland
De deelregio Maastricht-Heuvelland is een samenwerkingsverband van de zes gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Samen met Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken wij aan het leveren van inbreng voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.

Het gaat ook over onze leefomgeving
De Regionale Energiestrategie gaat ook over de leefomgeving. In ons geval: het mooie heuvelland. Daarom vragen wij ook u - onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - om mee te denken.

Alleen samen lukt het ons om goede plannen te maken.
Dus help mee en geef uw mening!
In de loop van deze week krijgt elk huishouden of bedrijf een oproep in de brievenbus om mee denken over het opwekken van schone energie in de subregio Maastricht-Heuvelland. Alle huisgenoten van 15 jaar en ouder kunnen de enquête invullen. Onverhoopt geen brief ontvangen maar toch meedoen? U vindt de brief en de
enquête op www.meerssen.nl/res.

Enquête invullen op www.meerssen.nl/res
De enquête invullen is mogelijk t/m 12 december. Ga hiervoor naar op www.meerssen.nl/res. Voor mensen zonder internet is een papieren vragenformulier verkrijgbaar.

Meer weten?
Kijk op www.meerssen.nl/res.

Res logo - 250 px

---

Informatie coronamaatregelen

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Met aandacht voor elkaar, komen we samen door deze moeilijke periode heen. Laten we elkaar onder de kerstboom geen derde coronagolf cadeau doen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken mochten afgelopen week na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. De Rijksoverheid adviseert nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is er een algehele sluiting van de horeca. Meer informatie over de landelijke maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Of kijk op www.meerssen.nl/coronavirus.

Nieuwe noodverordening
Sinds 18 november geldt een nieuwe noodverordening. U vindt deze op www.meerssen.nl/coronavirus.

Vanaf 1 december: mondkapjes verplicht
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van mondkapjes in o.a. winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rijinstructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

---

Kledinginzameling woensdag 9 december vervalt

De huis-aan-huis kledinginzameling van woensdag 9 december vervalt. U kunt natuurlijk wel uw afgedankte kleding en textiel in een van de textielcontainer in de wijk gooien of bij de milieuparken afgeven. De eerstvolgende huis-aan-huisinzameling van kleding is op woensdag 10 februari.

Meer weten? Kijk in de Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---

Begroting 2021
EXTRA:
Informatie Gemeentebegroting 

Op donderdag 12 november 2020 stelde de gemeenteraad de Gemeentebegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2021-2024 vast. In Weekblad de Geulbode van deze week leest u meer over de Gemeentebegroting 2021 en de plannen voor komend jaar. U vindt de informatie ook op deze website. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Noodverordening Coronavirus

Betreft: sinds 18 november 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het uitbreiden van de woning, Vliegenstraat 31, 6241 CE Bunde (ontvangen 13 november 2020);
  • het realiseren van een keerwand, Eijckerveld 29, 6235 BZ Ulestraten (ontvangen 14 november 2020);
  • het organiseren van horeca activiteiten (tijdelijk), Schonen Steynweg 4a, 6237 NA Moorveld (ontvangen 16 november 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het verbouwen van de woning, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Iepenlaan 50, 6241 AG Bunde (verzonden 20 november 2020);
  • het doorbreken van een muur, Synagogeplantsoen 64, 6231 KK Meerssen (verzonden 23 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 25 november 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen