Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016

Gepubliceerd op: 20 december 2016 10:20

Weeknummer: 51
Datum: woensdag 21 december 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

In verband met de feestdagen:
Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari

Kerstmis
In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 23 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017.

Aangifte geboorte & overlijden
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • dinsdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 30 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden! Kijk hiervoor op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Producten & Diensten)

Melding vermissing identiteitsdocumenten
U kunt tijdens bovengenoemde dagen tevens (zonder afspraak) terecht voor de melding van vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

Wij wensen u Sfeervolle Kerstdagen toe en een Gezond & Gelukkig 2017!

---

Stand van zaken verkenning verdergaande samenwerking gemeenten

Op 5 januari 2017 was in het provinciehuis een bijeenkomst gepland van de gemeenteraden van Maastricht, Valkenburg en Meerssen in samenspraak van gedeputeerde Koopmans. Deze bijeenkomst zou een oriënterend karakter hebben over de beoogde sterkte-zwakte analyse (pre-informatiefase) van de drie gemeenten. Op woensdag 14 december liet de gemeente Valkenburg weten niet deel te nemen aan deze gezamenlijke bijeenkomst.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december heeft de gemeenteraad van Meerssen uitgesproken dat de raad éérst met elkaar in gesprek wil gaan over het onderwerp samenwerking. Dit debat zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 januari 2017.

---

Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: dinsdag 3 januari 2017
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

Afvalinzameling Kerstmis

In verband met tweede kerstdag is de inzameling van de Restzakken op maandag 26 december verplaatst naar een andere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

afvalinzameling kerstmis

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een keermuur, Holstraat 97a, 6231 AC Meerssen (ontvangen 9 december 2016);
 • het kappen van een boom (noodkap), Gravensteinstraat 6, 6241 JJ Bunde (ontvangen 14 december 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het slopen van het buitenspouwblad & het verwijderen van asbest, Scheerstraat 1a, 6243 AB Geulle (ontvangen 17 oktober 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het uitbreiden van het bijgebouw, Aan de Maas 2, 6243NA Geulle.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een dakkapel in achtergevel, Prins Clauslaan 27, 6241 GK Bunde (verzonden 12 december 2016);
 • het wijzigen van het gebruik naar sport/fitness & fysiotherapie, Meidoornlaan 1a, 6241 BN Bunde (verzonden 13 december 2016);
 • het vervangen van de kozijnen, Montfortlaan 13, 6231 CP Meerssen (verzonden 16 december 2016 ).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruiken van het junior college, Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen (verzonden 15 december 2016).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, besluit
Voor: het exploiteren van een rundveehouderij
Locatie: Maatschap Frenken, Beekerweg 102, 6235 ED Ulestraten
Datum besluit: 8 december 2016
Zaaknummer: 2015-0958

Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Inzagetermijn: het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14-12-2016 t/m 25-01-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649) en in het bestuurscentrum van Meerssen (via het KCC, tel 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen
Rechtsbescherming: tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 15 december 2016 t/m 25 januari 2017 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State: www.raadvanstate.nl
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, bel 043-3897649.

---

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een geiten- en rundveehouderij
Locatie: Demacker E.N.I.W., Vliek 34, 6235 NR Ulestraten
Datum besluit: 1 december 2016
Zaaknummer: 2015-0477

Inzagetermijn: het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7-12-2016 t/m 17-01-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649) en in het bestuurscentrum van Meerssen (via het KCC, tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen
Rechtsbescherming: iedereen kan over het ontwerpbesluit van 7 december 2016 t/m 17 januari 2017 schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de "Berichtenbox voor bedrijven" via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 10 januari 2017 contact op te nemen met tel. 043-3897649.
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, bel 043 -3897649.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Makura BV, Meerstraat 34, 6241 ND Bunde. Het betreft een melding ten behoeve van een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: van 21-12-2016 t/m 31-01-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (bel 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum, bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl

---

Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2017

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2017.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Rioolheffing Meerssen 2017.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening parkeerbelastingen Meerssen  2017.
Opmerking: de Verordening parkeerbelastingen  Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2017.
Opmerking: de Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2017.
Opmerking: de Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Marktgeldverordening  Meerssen 2017.
Opmerking: de Marktgeldverordening Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Legesverordening Meerssen 2017 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de legesverordening Meerssen 2016 met bijbehorende tarieventabel  vervalt per 01-01-2017, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2017.
Datum ingang heffing: 01-01-2017.

Opmerking: deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl (22 december 2016). Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 december 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen