Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 19 december 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 19 december 2018

Gepubliceerd op: 18 december 2018 10:15

 
 
Gemeentepagina:
 week 51
Datum: woensdag 19 december 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gemeenteraad Meerssen stelt nader onderzoek in na advies over regieorganisatie

De gemeenteraad van Meerssen heeft een verkenning laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie. Onderzoeksbureau Berenschot stelt vast dat Meerssen als zelfstandige toekomstbestendige gemeente het meest gebaat is bij de invoering van een regieorganisatie, met de gemeente Maastricht als vaste partner. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van donderdag 13 december dit advies besproken. De raad vindt dat er nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn om hierover te besluiten en stelt een nader onderzoek in.

De gemeenteraad besloot in 2017 te laten onderzoeken of zij de komende 10-15 jaar in staat is haar taken te blijven verrichten tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau; met andere woorden of zij financieel en organisatorisch gezond genoeg is om (nieuwe) maatschappelijke opgaven zelfstandig aan te kunnen. Onderzoeksbureau Berenschot werd gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek gaven aanleiding tot een verkenning naar een regieorganisatie.

Eerst zaken helder krijgen
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen', maar wil er nog geen besluit over nemen. Ze constateert dat enkele gegevens nog onvoldoende duidelijk zijn. De raad wil eerst beter zicht krijgen op de financiële en eventuele andere voorwaarden van Maastricht. De raad wil tevens dat er gesprekken worden gevoerd met andere gemeenten die ervaring hebben met het invoeren van een regieorganisatie. De gemeenteraad draagt het college van B&W op om deze nadere gegevens te verzamelen, zodat er een degelijk onderbouwd voorstel, inclusief financiële consequenties, volgt.

Stuurgroep
De gemeenteraad heeft besloten om een stuurgroep aan te stellen met een afgevaardigde van elke fractie, met de burgemeester als adviseur. Deze stuurgroep begeleidt het komende proces tot aan het go/no-go besluit van de gemeenteraad. De stuurgroep zal, samen met het college, de gesprekken voeren met gemeenten die ervaring hebben met een regieorganisatie en met deze wijze van samenwerken.

Nader onderzoek in 2019
Voor dit nader onderzoek stelt de gemeenteraad in 2019 maximaal 80.000 euro beschikbaar, ten laste van de Algemene Reserve. De stuurgroep krijgt van de raad het mandaat om het onderzoek nader in te vullen, in afstemming met het college.

---

Kerstmis
Openingstijden bestuurscentrum / KCC rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019.

Op donderdag 20 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 12.30 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 7 januari 2019 is het bestuurscentrum/KCC geopend vanaf 10.30 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

  • maandag 24 december van 09.00-10.00 uur
  • donderdag 27 december van 09.00-10.00 uur
  • vrijdag 28 december van 09.00-10.00 uur
  • maandag 31 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie 2019Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: vrijdag 4 januari 2019
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

Afvalinzameling Kerstmis & Nieuwjaar

In verband met kerstmis en nieuwjaar is de inzameling van het afval op dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari verplaatst naar een andere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

vervangende inzameldagen afval

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---

Afvalkalender
Persoonlijke Afvalkalender komt iets later

Vorige week zijn de bezorgers begonnen met de verspreiding van de Persoonlijke Afvalkalender 2019. In het productieproces van de leverancier van de afvalkalenders is helaas iets misgegaan, waardoor de verspreiding vorige week ook weer is gestopt.

Heeft u vorige week al uw persoonlijke afvalkalender in de brievenbus gehad?
Gooi deze dan weg. De kans dat er een fout in de kalender staat is te groot. U krijgt zo snel mogelijk een nieuw exemplaar.

De nieuwe kalenders worden verspreid tussen dinsdag 18 december en maandag 31 december 2018.

Wilt u nu al de inzameldagen 2019 weten?
Op de website www.besteuitafval.nl en in de Milieu App kunt u de digitale kalender raadplegen. Deze inzameldagen kloppen wel.

Heeft u de Milieu App op uw smartphone staan?
Via deze handige app vindt u alle informatie over afvalinzameling in de gemeente Meerssen op uw smartphone. In de Milieu App vindt u o.a. uw persoonlijke afvalkalender (mét alarmfunctie!), uw digitale milieupas, een kaart met alle straatcontainers in uw buurt, informatie over de milieuparken & kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer (die per afvalsoort laat zien waar u deze kunt inleveren).

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u nu ook de uitgebreide Afvalwijzer 2019 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen. Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar van de uitgebreide Afvalwijzer verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2019

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2018 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rioolheffing Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2018 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening parkeerbelastingen Meerssen  2019.
Opmerking: de Verordening parkeerbelastingen  2017 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2018 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2018 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeningreinigingsheffingen Meerssen 2019 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2018 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeninghondenbelasting Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening hondenbelasting Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeningmarktgelden Meerssen 2019.
Opmerking: de Verordening marktgelden Meerssen 2017. vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordeningleges Meerssen 2019 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening leges Meerssen 2018 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2019, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2019.
Datum ingang heffing: 01-01-2019.
Opmerking: deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 19 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Meerssen 2019

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 13 december 2018 de Verordening naamgeving en nummering (adressen)  2019  vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 19 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verbouwen van de woning, Veeweg 6, 6231 RW Meerssen (ontvangen 5 december 2018);
  • het verbouwen van de garage, Pastoor Aert van Coelmontstraat 12, 6231 JC Meerssen (ontvangen 10 december 2018);
  • het bouwen van een tuinhuis (legalisatie), Blockhuijsstraat 4, 6235 AX Ulestraten (ontvangen 11 december 2018);
  • het legaliseren van twee bijgebouwen, Houthemerweg 74, 6231 KW Meerssen (ontvangen 12 december 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het kappen van een boom, Prinses Wilhelminaweg 1, 6241 ET Bunde (verzonden 10 december 2018);
  • het realiseren van een aanbouw, Burgemeester Visschersstraat 33, 6235 EA Ulestraten (verzonden 11 december 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019
Inlichtingen betreffende registratie als kiezer

Betreft: de burgemeester van Meerssen maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij Team Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd voor aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en/of de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg. Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd, kan hij/zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.
Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 Rothem

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking beheersverordening) een omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van drie parkeerplaatsen, de aanleg van een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort op het perceel Kuilenweg 60 te Rothem. Het bouwplan is in strijd met de planregels van de geldende beheersverordening 'Kernen', omdat binnen de bestemming 'groen' het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een verharde weg niet is toegestaan. De schuifpoort valt binnen de bestemming 'Bedrijf', maar is in strijd met de regels, omdat deze hoger wordt dan 1 meter.
Inzagetermijn: de aanvraag, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 21-12-2018 t/m 31-01-2019 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043). U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad 'Bestemmingsplannen' worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.BJP03001-VG01.
Beroep: belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, beroep instellen. Het besluit treedt in werking daags na de verzenddatum (21 december 2018).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 13 december 2018 de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 19 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 13 december 2018 de Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2019.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 19 december 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 19 december 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen