Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016

Gepubliceerd op: 13 december 2016 10:40

Weeknummer: 50
Datum: woensdag 14 december 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Stand van zaken verkenning naar verdergaande samenwerking gemeenten

Gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht op donderdag 5 januari 2017 over onderzoeksopzet pre-informatiefase

Op 6 december jl. hebben de burgemeesters van Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht overleg gevoerd met gedeputeerde Koopmans over de opzet van een onderzoek in het kader van de pre-informatiefase in relatie tot mogelijke verdergaande samenwerking tussen de drie gemeenten. Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken van de verkenning naar deze samenwerking. We zullen allereerst een terugblik geven op de gebeurtenissen zoals die zich tot nog toe hebben voorgedaan. Vervolgens gaan we in op de afspraken die 6 december jl. zijn gemaakt.

Wat is er gebeurd tot nu toe

Gezamenlijke verklaring Meerssen en Valkenburg a/d Geul
De colleges van B&W van de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul hebben op 4 juni 2016 een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven. Zij hebben in deze verklaring kenbaar gemaakt dat de colleges van beide gemeenten op 31 mei 2016 hebben besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld.

De reden voor deze stap is de overtuiging dat door verdergaande samenwerking de gemeenten toekomstbestendig op een pro-actieve wijze kunnen inzetten op hun gezamenlijke ambities en uitdagingen. M.a.w. door verdergaande samenwerking kan de gemeentelijke overheid haar dienstverlening aan de burgers verder versterken. Tevens stelde de verklaring dat de omliggende gemeenten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces en dat de provincie zal worden gevraagd om regie en ondersteuning te bieden.

Tot dusver is alleen de gemeente Maastricht ingegaan op de uitnodiging die was verstuurd aan de omliggende gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Nuth, Stein, Vaals en Voerendaal.

Themabijeenkomst gemeenteraad Meerssen
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Meerssen op 7 juli 2016 heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz toegezegd dat er een aparte bijeenkomst van de gemeenteraad zal worden georganiseerd over het thema 'Samenwerking met andere gemeenten'. Doel hiervan was te komen tot een gedeeld beeld van alle aspecten die samenhangen met dit thema. Deze bijeenkomst heeft op 14 september 2016 plaatsgevonden. Prof. dr. Joop van den Berg heeft de gemeenteraad toen op verhelderende wijze meegenomen in alle ins-and-outs rondom dit thema.

Rapport provincie
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in Zuid-Limburg op het gebied van bestuurlijke organisatie waaronder de gemeenschappelijke verklaring van de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul heeft de provincie de regie genomen. Gedeputeerde Koopmans heeft tijdens de afgelopen zomer een gespreksronde gevoerd met elk college afzonderlijk van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Gedeputeerde Staten op 25 oktober jl. het rapport 'Besturen blijft vooruitzien' hebben vastgesteld. Zij geven in dit rapport een analyse van de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Gedeputeerde Staten stellen in hun rapport onder meer dat zij het initiatief nemen om samen met de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht een pre-informatiefase te starten die uiterlijk vóór 1 januari 2018 wordt afgerond. Het gezamenlijk opstellen van een sterkte-/zwakteanalyse van de drie gemeenten is daarbij een eerste stap waarbij ook de opgaven van het gehele Heuvelland zullen worden betrokken.

De provincie hanteert de volgende vraagstelling: "Op welke manier kan de samenwerking tussen de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht het beste worden vorm gegeven mede in het licht van de opgaven van de stedelijke centrumfunctie én de opgaven van de omliggende landelijke gemeenten."

Het voorstel van de provincie om een sterkte-/zwakteanalyse uit te voeren is in de geest van het gevoelen zoals dat naar voren is gekomen tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad van Meerssen op 14 september jl.

Motie gemeenteraad Meerssen 3 november 2016
De gemeenteraad van Meerssen heeft op 3 november jl. een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een aantal elementen naar voren te brengen bij de provincie:

De door de provincie beoogde samenwerkingscombinatie Meerssen-Valkenburg-Maastricht is voor de gemeenteraad van Meerssen zeker niet als enige optie aan de orde. Aan de provincie zal worden meegegeven dat het positief is dat er gedurende het proces ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en dat in dit verband de open uitnodiging van de gemeente Meerssen aan andere gemeenten om deel te nemen aan de verdere verkenning nog steeds open staat.

Aan de provincie zal worden gevraagd om aan te geven hoe de gemeenteraad en de burgers worden betrokken in het hele proces. Voorgesteld wordt om een brede raadsconferentie te houden van de Zuid-Limburgse gemeenten om over de huidige ontwikkelingen met elkaar van gedachten te wisselen.

Aan de provincie zal ook worden gevraagd hoe men de opgaven van het hele Heuvelland wil betrekken bij een sterkte-/zwakteanalyse van de gemeente Meerssen.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heeft tijdens het overleg van 6 december jl. de inhoud van deze motie naar voren gebracht.

De afspraken van 6 december 2016

De burgemeesters van de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht en gedeputeerde Koopmans hebben op 6 december jl. afgesproken dat de gemeenteraden van de drie gemeenten zullen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op donderdag 5 januari 2017 in het provinciehuis. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de pre-informatiefase. De gemeenteraden zullen zich dan buigen over hoe de sterkte-/zwakteanalyse kan worden aangepakt. Zij zullen dan input leveren om te komen tot de formulering van een onderzoeksopdracht. De gemeenteraden worden dus vanaf het begin bij het onderzoeksproces betrokken. Uiteraard zal tijdens het onderzoek naar de sterktes en zwaktes van de drie gemeenten de bevolking worden geconsulteerd. Bovendien zal ook de relatie met de andere Heuvellandgemeenten in het onderzoek worden betrokken. Hiermee komen de gemaakte afspraken tegemoet aan de motie van de gemeenteraad van Meerssen.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hierover informeren.

---

Agenda raadsvergadering 15 december 2016

Op donderdag 15 december 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.30 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Vaststelling concept-agenda
 • Eed/verklaring en belofte nieuw Burgerlid S. Nettersheim
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 3 november 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Uitvoering personeelsschouw ihkv SPP
 • Vaststelling Bestemmingsplan Bergbezinkbassins Geulle en Rothem
 • Belastingverordeningen en tarieventabel leges 2017
 • Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2016 gemeente Meerssen m.b.t. instemming controleprotocol 2016 en geactualiseerd normenkader 2016
 • Gezondheidsbeleid 2016-2019: Gezondheid in Zuid-Limburg van signaalrood naar bronsgroen
 • Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg
 • Jaarverslag 2015 en begroting 2017 Stichting kom Leren

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Bel 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vraag vóór 21 december uw nieuwe parkeervergunning aan!

Op 1 januari 2017 verlopen alle parkeervergunningen. Als houder van een parkeervergunning moet u zelf op tijd een nieuwe parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt dat nu al doen.

Let op: Bestuurscentrum gesloten tussen Kerstmis & Nieuwjaar
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag uw nieuwe parkeervergunning daarom vóór 21 december aan. Aanvragen die tijdens de feestdagen binnenkomen, worden namelijk pas in januari behandeld. En dat betekent dan dat even u op uw parkeervergunning moet wachten. U kunt dit voorkomen door de aanvraag NU in te dienen.

Aanvraagformulier
U kunt het aanvraagformulier voor een nieuwe parkeervergunning (of voor verlenging van uw huidige parkeervergunning) downloaden op www.meerssen.nl. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

In verband met de feestdagen:
Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 23 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017gesloten.

Aangifte geboorte & overlijden
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • dinsdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 30 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden! Kijk hiervoor op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Producten & Diensten)

Melding vermissing identiteitsdocumenten
U kunt tijdens bovengenoemde dagen tevens (zonder afspraak) terecht voor de melding van vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

LET OP! Dit jaar nog een nieuw identiteitsbewijs nodig?
Heeft u dit jaar nog een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Wacht dan niet te lang en vraag deze uiterlijk 15 december aan! U kunt hiervoor een afspraak maken via www.meerssen.nl of het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen

In het voorjaar 2016 vond een inloopavond plaats over groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Meerssen, Bunde en Geulle. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. Naar aanleiding van de inloopavond zijn nog gesprekken gevoerd met enkele betrokkenen en hebben we kleine aanpassingen doorgevoerd. Afgelopen maanden hebben we de plannen verder uitgewerkt en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Eind november zijn de werkzaamheden gegund aan BLM Wegenbouw BV.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

 • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
 • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven.
 • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
 • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
 • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
In december en januari voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit. Deze vinden plaats bij de Meerssenhovenweg, Pasweg, Brommelen en Oostbroek. Het doorgaande verkeer zal hier weinig hinder van ondervinden. Medio maart 2017 starten we met de uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden. We streven ernaar de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie af te ronden.

Informatieavond
Voordat de aannemer start met de uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden, organiseren we nog een informatieavond. Tijdens deze avond informeren wij u over de planning, fasering en wegafsluitingen. Wij zullen u tijdig informeren op welke datum de informatieavond plaatsvindt.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

NieuwjaarsreceptieUitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: dinsdag 3 januari 2017
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

De Afvalwijzer 2017 komt eraan

Elk huishouden in de gemeente Meerssen ontvangt in de loop van december weer de handzame Afvalwijzer 2017 in de brievenbus. Op de achterzijde van deze Afvalwijzer treft u uw persoonlijke afvalkalender aan met alle inzameldagen in 2017.

Geen Afvalwijzer ontvangen?
Heeft u rond de jaarwisseling nog geen Afvalwijzer/afvalkalender in de brievenbus ontvangen?  U kunt de inzameldagen 2017 ook raadplegen via www.meerssen.nl. U hoeft hiervoor alleen uw postcode en huisnummer in te voeren. Op www.meerssen.nl kunt u ook de uitgebreide online Afvalwijzer raadplegen

Geen internet? Neem dan contact op met gemeentelijke Klant Contact Centrum, bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl. Onze medewerkers sturen u de informatie dan per post toe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Wet kinderopvang & kwaliteitseisen

Betreft: op 5 december 2016 heeft de gemeente Meerssen positief besloten op een aanvraag op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer, Roggeveldstraat 15a, 6241 CV Bunde heeft verzocht om uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 20 naar 25. Het complete register vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
Opmerking: een kopie van de stukken is desgewenst verkrijgbaar.
Bezwaar: bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorg ervoor dat uw bezwaar de volgende gegevens bevat: uw naam&adres, datum, omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, redenen voor het maken van bezwaar en uw handtekening.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl

---

Aanvraag vergunningen evenementen

Betreft: Stella Maris Cabaret ziet Abraham.
Plaats: Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen.
Data & tijd: zaterdag 18 februari 2016 van 14.00-02.00 uur.

Betreft: Top 111.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data & tijd: dinsdag 28 februari 2016 van 13.00-24.00 uur.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 14-12-2016 t/m 25-01-2017.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, bel 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Hertog Vloeren BV, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde. Het betreft een melding ten behoeve van een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: van 14-12-2016 t/m 25-01-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, besluit
Voor: het exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een rundveehouderij
Locatie: Maatschap Schneiders-Lipsch, Raar 55, 6231 RP te Meerssen
Datum besluit: 1 december 2016
Zaaknummer: 2015-1514
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzagetermijn: van 07-12-2016 t/m 18-01-2017.
Waar ter inzage: na telefonische afspraak in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649 en bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming: tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 8 december 2016 t/m 18 januari 2017 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, tel. 043-3897649.

---

Ontwerp-verkeersbesluit Kuileneindestraat

Betreft: het wijzigen van het wegprofiel van de Kuileneindestraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder anderehet maken van fietsstroken en parkeerplaatsen, het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vergunninghouders en het instellen van een parkeerverbod.
Inzage en zienswijzetermijn: van 14-12-2016 t/m 24-01-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijze indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14043. Of mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van twee kastanjebomen (noodkap), Houthemerweg ongenummerd in Meerssen (ontvangen 6 december 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, bel 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het slopen van de woning, Pletsstraat 44, 6241 CN Bunde (ontvangen 30 november 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, bel 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een nieuwe aanbouw, Koningin Julianastraat 4, 6241 EZ Bunde (verzonden 5 december 2016);
 • het kappen van 2 kastanje bomen (noodkap), Houthemerweg Meerssen (verzonden 6 december 2016);
 • het legaliseren van drie appartementen, Kookstraat 29, 6231 KB Meerssen (verzonden 8 december 2016);
 • het uitbreiden van de begane grond t.b.v. werkruimte, Europastraat 44, 6235 BW Ulestraten (verzonden 9 december 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, bel 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het splitsen van een woning (legalisatie), Kuileneindestraat 4, 6231 KG Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, bel 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 14 december 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen