Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 12 december 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 12 december 2018

Gepubliceerd op: 11 december 2018 11:00

Gemeentepagina: week 50
Datum: woensdag 12 december 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2018
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 26-11-2018)
 • Voorstel Nader onderzoek van de mogelijke optie van de invoering van een regieorganisatie
 • Voorstel Tijdelijke locatie vergaderingen gemeenteraad
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelasting Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Voorstel Verzoek van BsGW tot indienen zienswijzen 3e t/m 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019
 • Voorstel Accommodatiebeleid
 • Voorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Jaarverslag 2017 en Begroting 2019-2022 Stichting kom Leren
 • Voorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Beleidsplan wegen 2019-2023
 • Voorstel Evaluatie en financiële deelname aan LED 2018
 • Voorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Paspoort
Nieuw paspoort/id-kaart of rijbewijs nodig voor de feestdagen? Maak tijdig een afspraak

Heeft u nog een nieuw paspoort/id-kaart of rijbewijs nodig voor de feestdagen? Maak dan tijdig een afspraak! De laatste dag dat u een paspoort/id-kaart of rijbewijs kunt aanvragen is vrijdag 14 december. Dan heeft u het document nog voor de feestdagen.

De laatste dag dat documenten kunnen worden opgehaald is vrijdag 21 december. Vraagt u na 14 december een paspoort/id-kaart of rijbewijs aan, dan heeft u uw document pas na 1 januari in uw bezit.

U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of telefonisch via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

---

Nieuwjaarsreceptie 2019
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: vrijdag 4 januari 2019
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

Afvalwijzer 2019
Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2019

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2019 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders is gestart op 10 december en duurt tot 21 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u vanaf 10 december ook de uitgebreide Afvalwijzer 2019 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Kerstmis
Openingstijden bestuurscentrum / KCC rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019.

Op donderdag 20 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 12.30 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 7 januari 2019 is het bestuurscentrum/KCC geopend vanaf 10.30 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 31 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een aanbouw, Burgemeester Visschersstraat 33, 6235 EA Ulestraten (ontvangen 1 december 2018);
 • het verbouwen van de Rothemerrmolen en bouwen van een zorgcomplex, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (ontvangen 6 december 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een bouwwerk, Dorpstraat 17, 6235 AC Ulestraten;
 • het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel, Essendijk 30, 6243 BJ Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een bijgebouw ten behoeve van een vestiging van een schoonheids- en pedicuresalon, Prinses Ireneweg 11, 6241 GD Bunde (verzonden 3 december 2018);
 • het renoveren van 5 dakkapellen op het voorgeveldakvlak, Kerkplein 5b en 5e, 6243 NC Geulle (verzonden 4 december 2018);
 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 29, 6241 EM Bunde (verzonden 23 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruiken van activiteitencentrum, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 15, 6231 HH Meerssen (verzonden 3 december 2018).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 12 december 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen