Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 11 december 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 11 december 2019

Gepubliceerd op: 10 december 2019 11:10

Gemeentepagina: week 50
Datum: 
woensdag 11 december 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Kerstmis
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op donderdag 19 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 23 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2020

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2020 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders is gestart op 9 december en duurt tot 20 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u ook de uitgebreide Afvalwijzer 2020 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

---

Hart voor Meerssen
Project Hart voor Meerssen
Meld u aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu

Iedere week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Gemeente Meerssen streeft daarom naar de oprichting, instandhouding en verbetering van een dekkend AED-netwerk in de openbare ruimte van de gemeente Meerssen.

We hebben uw hulp nodig
Hoe meer burgerhulpverleners, hoe beter natuurlijk. Maar er zijn een aantal wijken in de gemeente, waar nog onvoldoende vrijwilligers zijn. Hier kan pas een AED geplaatst worden als er minimaal 15 vrijwilligers zijn.
Het betreft de volgende wijken:
• Geulle: Geulle aan de Maas, Hussenberg, Moorveld en Moorveldsberg.
• Meerssen: Meerssen-West (Bunderstraat), Raar, Weert.
• Ulestraten: Genzon, Schietecoven, Vliek en Waterval.

Meld u aan als burgerhulpverlener
Iedereen die kan reanimeren (BHV, EHBO of reanimatiediploma met AED-bediener) en 18 jaar of ouder is, kan zich aanmelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hartveilig via 043-6010212 of kijk op www.hartveilig.nl. Op deze website worden ook de nieuwe cursussen geplaatst. U kunt zich hier rechtstreeks aanmelden.

Uitgebreide informatie: zie www.meerssen.nl (Nieuws)

Heb Hart voor Meerssen. Doe mee!

---

Agenda raadsvergadering 12 december 2019

Op donderdag 12 december 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 4 en 7 november 2019 en 8 november 2019
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 22-11-2019
 • Voorstel Beschikbaar stellen budget ten behoeve van de verhuizing van de lokale omroep Meer Vandaag
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Benoeming lid Auditcommissie
 • Voorstel Invoering en implementatie Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Voorstel Gunning accountantsdiensten 2020-2021
 • Voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020
 • Voorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Voorstel Verplaatsen datum eerste raadsvergadering in de Proosdij
 • Voorstel Regionaal gezondheidsbeleid Zuid springt Eruit 2020-2023
 • Voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Aanpassingen gemeenschapshuis d'n Huppel t.b.v. het huiskamerproject Ulestraten "Goed voor elkaar"
 • Voorstel Renovatie overkluizing Watervalderbeek
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van een lunchroom, Marktplein 11, 6243 BR Geulle. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 11-12-2019 t/m 21-01-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 29 oktober 2019 besloten de Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019 aan te gaan door de centrumregeling vast te stellen.
Opmerking: dit is een aanvullende kennisgeving. Officiële afkondiging van de Centrumregeling heeft plaatsgevonden in de Staatscourant op 30 november 2019. Het besluit is tevens bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl
In werking: 1 december 2019.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een Bed & Breakfast, Westbroek 28a, 6243 CG Geulle (ontvangen 28 november 2019);
 • het verbouwen van de woning, Stationstraat 9, 6231 CK Meerssen (ontvangen 29 november 2019);
 • het uitbreiden van de woning, Iepenlaan 30, 6241 AE Bunde (ontvangen 3 december 2019);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van twee bomen, Westbroek 13a, 6243 CE Geulle (verzonden 3 december 2019);
 • het kappen van een boom, Proost de Beaufortstraat 2, 6231 EB Meerssen (verzonden 4 december 2019);
 • het uitbreiden van de woning en het realiseren van een overkapping, Pastoor van Eijsstraat 18, 6235 EL Ulestraten (verzonden 9 december 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 11 december 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen