Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016

Gepubliceerd op: 29 november 2016 11:20

Weeknummer: 48
Datum: woensdag 30 november 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Dit is bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de nieuwe strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

De strooiroutes treft u aan op www.meerssen.nl (Nieuws & Bekendmakingen -> Werk in Uitvoering).

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen. Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmanstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg.

Zoutkisten
Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten, zoals bijvoorbeeld bij trappartijen, smalle hellingen, seniorencomplexen, bejaardenhuizen en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger
Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan!

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2016 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2015) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2016 een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger, te besteden naar eigen keuze bij een van de bloemisterijen in de gemeente Meerssen!

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Dit aanvraagformulier moet u voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken.

Heeft u geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, bel 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan een aanvraagformulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?
een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) van 2015 of;een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp 2015 of;een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp uit 2015 of;een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding uit 2015.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 april 2017. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, bel 14 043 (kies optie 2). Of mail sociaalteam@meerssen.nl

---

Door slecht weer: Werkzaamheden fietspaden rotonde Op de Beukel duren langer

Door het slechte weer van afgelopen week duurt de aanpassing van de fietspaden bij de rotonde Op de Beukel in Meerssen langer dan verwacht. We streven ernaar de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 2 december af te ronden. Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ondervinden van geluid, tijdelijke afsluitingen en beperkte bereikbaarheid. Het fietsverkeer wordt omgeleid.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden fietspad Raar

Van woensdag 30 november t/m vrijdag 2 december voert de gemeente Meerssen extra asfaltonderhoudswerkzaamheden uit aan het fietspad in het buurtschap Raar. Tijdens de werkzaamheden moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Planning
Op woensdag 30 november en donderdag 1 decemberfrezen we de asfaltdeklaag van het fietspad en herstellen we diverse goten. Op vrijdag 2 december brengen we een nieuwe asfaltlaag aan. Verkeersregelaars zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer.

Afhankelijk van het weer
De planning is afhankelijk van het weer en de voortgang van de werkzaamheden. De weersvoorspellingen zijn vooralsnog niet goed. Mochten de werkzaamheden niet doorgaan, dan informeren wij u over een nieuwe datum.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

In verband met de feestdagen:
Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 23 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017gesloten.

Aangifte geboorte & overlijden
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • dinsdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 30 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden! Kijk hiervoor op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Producten & Diensten)

Melding vermissing identiteitsdocumenten
U kunt dan tevens (zonder afspraak) terecht voor de melding van vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

LET OP! Dit jaar nog een nieuw identiteitsbewijs nodig?
Heeft u dit jaar nog een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Wacht dan niet te lang en vraag deze uiterlijk 15 december aan! U kunt hiervoor een afspraak maken via www.meerssen.nl of het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een carport, Repenhof 60 en 62, 6241 DA Bunde (ontvangen 21 november 2016);
 • het brandveilig gebruiken van de tennishal, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (ontvangen 21 november 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, bel 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van de woning, Houthemerweg 21, 6231 KS Meerssen (verzonden 24 november 2016);
 • het realiseren van een woning op het adres Scheerstraat 4a te Geulle (verzonden 24 november 2016);
 • het renoveren van het pand, Geuldalweg 18, 6231 CD Meerssen (verzonden 25 november 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, bel 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 30 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen