Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 48 - 29 november 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 48 - 29 november 2017

Gepubliceerd op: 28 november 2017 08:55

Gemeentepagina: week 48
Datum: woensdag 29 november 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Werkzaamheden bergbezinkbassin Rothem

Het werk aan en rondom het nieuwe bergbezinkbassin in Rothem vordert. Naar verwachting levert Avenue2 het werk voor de feestdagen op. Wat staat er tot die tijd nog te gebeuren?

Afsluiting fietspad Maastrichterweg
Het meeste rioolwerk voor het aansluiten van het bergbezinkbassin op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen zit erop. Buiten het werkterrein is er nog één rioolklus te doen: in het fietspad langs de Maastrichterweg. Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Het resterende rioolwerk is afgelopen vrijdag 24 november gestart. Ook het fietspad aan de andere kant is afgesloten. Dit duurt naar verwachting ongeveer een week. Het (brom)fietsverkeer wordt ter plekke omgeleid.

Herinrichting Witte Hoek

Asfaltwerk
Van 21 t/m 23 november werden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd op rotonde Witte Hoek. Daarom was de rotonde afgesloten voor autoverkeer. De rotonde is weer open. Let op! De rotonde is opnieuw ingericht. Dat houdt in dat de wegmarkeringen anders zijn dan voorheen. In de nieuwe situatie hebben fietsers voorrang en rijdt bromverkeer op de autorijbaan.

Nieuwe bestrating
Het fietspad rondom de rotonde voorziet Avenue2 van nieuwe bestrating. Dit werk wordt in etappes uitgevoerd. Fietsers moeten tot eind november rekening houden met enige hinder. Onderaan de Klinkenberg is de voetgangersoversteek opnieuw bestraat. Dit werk is afgerond. Verder blijven de stoepen zoals ze zijn.

Werkzaamheden rondom het bassin
Binnen het werkterrein vinden de komende weken nog verschillende werkzaamheden plaats. Zo legt Avenue2 riool aan rondom het bassin en worden er voorzieningen in het bassin aangebracht en getest. Denk daarbij aan de pompinstallatie en bijvoorbeeld het spoelsysteem.

Aanleg tijdelijk fietspad en parkeerterrein
Het fietspad langs de Maastrichterweg (richting Meerssen) was onderdeel van het werkterrein en daardoor niet te gebruiken tijdens de werkzaamheden. Als het werk aan het bergbezinkbassin gereed is, wordt het terrein aangevuld met grond. Daarna legt Avenue2, op dezelfde plek als voorheen, een (tijdelijk) fietspad aan.

Daarnaast wordt er een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd, op dezelfde plek als waar voorheen een parkeerplaats lag. Verder levert Avenue2 het terrein braak op. In de toekomst voorziet de gemeente Meerssen het terrein bovenop het nieuwe bergbezinkbassin van een nieuwe inrichting.

Meer informatie
Lees meer over de aanleg van het bergbezinkbassin op de website van A2 Maastricht: www.a2maastricht.nl/bergbezinkbassinrothem

---

Extra raadsvergadering

Op woensdag 29 november 2017 vindt een extra raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda
Tijdens deze extra raadsvergadering staat op de agenda: openbaar debat over de weigering van het College aan de Raad c.q. leden van de Raad gevraagde inlichtingen te verstrekken

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de uitnodiging en relevante stukken voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De uitnodiging en relevante stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Let op! Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen én ontheffingen. U kunt nu al een nieuwe vergunning/ontheffing voor 2018 aanvragen bij de gemeente. Ook als u al gebruik maakt van een ontheffing moet u deze opnieuw aanvragen.

Vraag vóór 18 december aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning / ontheffing moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend.

Alle aanvragen die ná 18 december binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Miv nieuwe jaar controles vergunningen: voorkom een boete
Zorg ervoor dat u uw parkeervergunning / ontheffing tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers

Heeft u tijd en wilt u iets voor een ander doen? Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers voor verschillende functies.

Gezocht: taalcoaches
Een taalcoach helpt een vluchteling bij het leren van de Nederlandse taal door praktisch samen te oefenen, bijvoorbeeld thuis, in de winkel of in de bibliotheek.

Gezocht: spreekuurmedewerker
Als je nieuw bent in Nederland, zit je vol met vragen. Tijdens het spreekuur kunnen vluchtelingen met al hun vragen bij u terecht. Bent u een vraagbaak? Dan is de functie van spreekuurmedewerker echt iets voor u.

Interesse?
Wilt u deelnemen aan bijzondere trainingen en cursussen? Vrijwilliger zijn en ondertussen uzelf verder ontwikkelen? Neem dan contact op met Ruud Peeters, Teamleider VluchtelingenWerk Meerssen (Heuvelland): rpeeters@vluchtelingenwerk.nl. Of kijk eens op www.vluchtelingenwerk.nl/zuid of facebook: VluchtelingenWerkZuidNederland.

---

Gladheidbestrijding Gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Gladheid ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, door condensatie en als sneeuw of ijzel aan de orde is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig bij winters weer!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

De strooiroutes treft u aan op deze website.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer in de strooiroute opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

DRINGENDE OPROEP – houd uw stoep sneeuw en ijsvrij!
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te houden. Met name ouderen en buurtbewoners die slecht ter been zijn, zullen u hiervoor dankbaar voor zijn.

Blijf opletten bij winterweer!
Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt, kan het glad zijn door bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad 2018 - Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen).

Let op: het gemeentehuis is op woensdag 27 december 2017 uitsluitend van 09.00-10.00 uur geopend.

Komt u buiten deze openingstijden op woensdag 27 december 2017, dan dient het verzoek in de brievenbus gedeponeerd te worden. Houdt er rekening mee dat als het verzoek pas op woensdag 27 december 2017 wordt ingediend, er geen mogelijkheid tot herstel van verzuim bestaat. Dat betekent dat indien uw verzoek niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, u geen tijd meer heeft om het verzoek aan te passen. U wordt derhalve geadviseerd het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 112,50 euro worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom  terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Heeft u nog vragen?
Bel dan gerust met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van het gebruik van woning en horeca naar woning en detailhandel, Gasthuisstraat 165, 6231 JV Meerssen (ontvangen 20 november 2017);
 • het verbouwen van het bestaande bijgebouw, Aan de Maas 12, 6243 NA Geulle (ontvangen 16 november 2017);
 • het kappen van een boom, Gasthuispad ongenummerd te Meerssen (ontvangen 16 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Molenveldweg 5, 6235 NE Meerssen (ontvangen 22 november 2017);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een tuinhuisje, Churchillstraat 7, 6235 CE Ulestraten (verzonden 20 november 2017);
 • het realiseren van een nieuwe woning, Gerbergaplantsoen 38, 6231 KM Meerssen (verzonden 22 november 2017);
 • het wijzigen van het gebruik van woning en horeca naar woning en detailhandel met horeca van categorie 1, Gasthuisstraat 165, 6231 JV Meerssen (verzonden 24 november 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 29 november 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen