Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 20 november 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 20 november 2019

Gepubliceerd op: 19 november 2019 11:40

Gemeentepagina: week 47
Datum: 
woensdag 20 november 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Raadsadviesvergaderingen 27 & 28 november

Op woensdag 27 november en donderdag 28 november 2019 vinden er raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 12 december 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 27 november 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 23-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Overlegrecht schoolbestuur kom Leren inzake jaarverslag 2018 en begroting 2020 e.v.
 • Presentatie Jeugdbeleid en openbare orde
 • Concept-raadsvoorstel Regionaal gezondheidsbeleid Zuid springt Eruit 2020-2023
 • Concept-raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel Aanpassingen gemeenschapshuis d'n Huppel t.b.v. het huiskamerproject Ulestraten "Goed voor elkaar"
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 28 november 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 23-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel betreffende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020
 • Concept-raadsvoorstel verordening leges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel 2020
 • Concept-raadsvoorstel Intrekken beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
 • Concept-raadsvoorstel Kijk- en Luisteronderzoek Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Concept-raadsvoorstel Verstrekken van een bijdrage ten behoeve van verhuizing lokale omroep Meer Vandaag/uitvoering motie
 • Concept-raadsvoorstel Locatie vergaderingen gemeenteraad (2.0)
 • Concept-Raadsvoorstel Renovatie overkluizing Watervalderbeek
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Hoe zie jij een zonnige toekomst voor Meerssen-Centrum voor je?

Als gemeentebestuur maken wij ons sterk om het centrum van Meerssen nieuw leven in te blazen. De winkelleegstand moet worden aangepakt, het centrum dient een onderscheidend karakter te krijgen waar fietsers en voetgangers zich veilig en welkom voelen, waarbij ook de Markt opnieuw wordt ingericht en de omgevingskwaliteit wordt verbeterd. Ook de band tussen het centrum en de omringende gebieden kan en moet sterker.

Visietheek Meerssen-Centrum

Deze en andere uitdagingen kunnen en willen wij als gemeentebestuur niet alleen aanpakken.
Over het wat en hoe van een toekomstig, vitaler Meerssen-centrum reiken we graag de hand aan alle inwoners - jong & oud - aan alle ondernemers - groot & klein, verenigingen en organisaties om actief met ons mee te denken.

Samen met jou willen wij bouwstenen verzamelen om vorm en inhoud te geven aan een wervende toekomstvisie voor ons centrum. Daarom nodigen wij je bij deze van harte uit om op donderdag 21 november tussen 13 en 21 uur een bezoekje te brengen aan onze pop-up 'Visietheek' in de Beekstraat 62a! Je kan er shoppen tussen tal van inspirerende concepten ter invulling en verrijking van ons centrum om aan de hand daarvan - en je eigen ideeën - jouw ideale 'Meerssen centrum' te schetsen. Wij zijn erg benieuwd wat jij belangrijk vindt en welk droomcentrum je voor je ziet!

De visietheek heet je van harte welkom!

Namens het gemeentebestuur

PS. Heb je verdere vragen?
E-mail ons op info@meerssen.nl

---

Parkeren
Parkeerontheffing/vergunning 2020 binnenkort in uw brievenbus

Heeft u een parkeerontheffing of parkeervergunning? Voor het einde van het jaar ontvangt u per post automatisch een nieuwe ontheffing/vergunning voor 2020. Zijn uw gegevens gewijzigd (kenteken, adres etc) of wijzigen deze binnenkort? Geef dit dan zo snel mogelijk door!

Wijzigingen doorgeven
Verandert op korte termijn het kenteken van uw voertuig of wijzigt uw adres? Geef dit dan meteen aan ons door. Dit kan door middel van het wijzigingsformulier op deze website. Voor mensen zonder internet is eenpapieren formulier verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Ik wil geen ontheffing meer. Wat moet ik doen?
Wilt u geen parkeerontheffing/vergunning meer? Stuur de ontheffing met begeleidende brief dan meteen aan ons retour. Schrijf op de brief 'Ik zie af van deze 'ontheffing / vergunning betaald parkeren'. Voorzie de brief van de verzenddatum en uw handtekening.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC):  telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op donderdag 19 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 23 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeentebegroting 2020Begroting Gemeente Meerssen 2020

In Weekblad de Geulbode van woensdag 20 november 2019 leest u in de begrotingspagina's meer over de plannen en projecten voor komend jaar.

Download hier de begrotingspagina's uit Weekblad de Geulbode

---

Overkluizing Watervalderbeek
ZET ALVAST IN UW AGENDA!

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum

Achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij recente inspectie heeft de gemeente geconstateerd, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn was renovatie van de overkluizing nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beekverloop via de Stationstraat. De werkzaamheden zijn begin oktober gestart. Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum. Wij houden u van de voortgang op de hoogte via een speciale projectpagina op www.meerssen.nl.

Op dinsdag 3 december 2019 praten wij u graag bij over de stand van zaken van de werkzaamheden tijdens een informatiebijeenkomst. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen.

U bent van harte welkom!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Proost de Beaufortstraat 2, 6231 EB Meerssen (ontvangen 10 november 2019);
 • het realiseren van een airco, Proost Willemstraat 9, 6231 CV Meerssen (ontvangen 11 november 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Sint Agnesplein 4, 6241 CA Bunde (ontvangen 7 november 2019);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 80, 6231 GM Meerssen (ontvangen 5 november 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van de gevel, Bunderstraat 10, 6231 EL Meerssen (verzonden 15 november 2019);
 • het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van wateroverlast op diverse locaties (verzonden 18 november 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 20 november 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen