Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015

Gepubliceerd op: 17 november 2015 10:00

Weeknummer: 47
Datum: woensdag 18 november 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Verleng tijdig uw parkeervergunning!

Op 1 januari 2016 verlopen alle parkeervergunningen. Houders van een vergunning moeten zelf tijdig een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. De aanvraagformulieren voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden via de gemeentelijke website www.meerssen.nl of afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Monumentale Lindeboom Geulle a/d Maas wordt gekapt

Bij het voormalige gemeentehuis in Geulle aan de Maas staat een monumentale Lindeboom. De boom is ca. 125 jaar oud. In 2009 bleek tijdens onderzoek dat de boom hard achteruit ging. Dit jaar is de boom opnieuw onderzocht, nadat een zware tak was afgebroken. Hieruit blijkt dat de boom zich niet heeft hersteld, verder achteruit is gegaan en nu ook nog aangetast is door een schimmel. Omdat de boom niet lang meer te leven heeft en we rekening moeten houden met de veiligheid, is besloten de boom te kappen. Er zal een jonge lindeboom voor in de plaats komen, zodat ook generaties na ons kunnen genieten van een mooie lindeboom op deze historische plek.

De kapvergunning is inmiddels verleend. Het kappen van de boom en planten van een nieuwe boom zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Een exacte datum is nog niet bekend.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----

In Weekblad de Geulbode staan tevens twee extra pagina's met informatie over de Gemeentebegroting 2016. Deze kunt u hier downloaden.

Download informatiepagina's Gemeentebegroting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Regeling briefadres gemeente Meerssen 2015

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen heeft op 01-09-2015 de beleidsregel 'Briefadres gemeente Meerssen 2015' vastgesteld. Deze regeling heeft betrekking op de aangifte en registratie van een briefadres.
In werking: met ingang van 19-11-2015.
Waar ter inzage: u kunt de regeling inzien via de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke KCC.
Bekendmaking: deze regeling is officieel bekendgemaakt via www.overheid.nl op 18 november 2015. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Opmerking: tegen betaling van de legeskosten is een afschrift van deze regeling beschikbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het plaatsen van rookafvoer kanaal aan zijgevel woning, Court Pendustraat 29, 6241 JP Bunde (ontvangen 6 november 2015);
  • het oprichten van een woning (legalisatie), Eijkskensweg 5, 6243 AA Geulle (ontvangen 9 november 2015);
  • het kappen van een boom, Pasweg 27, 6241 CT Bunde (ontvangen 11 november 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC: tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het plaatsen van hekwerk + klimop, Lindenlaan 55, 6241 BB Bunde (verzonden 9 november 2015);
  • het kappen van boom, Nachtegaalstraat 12, 6243 AS Geulle ( verzonden 11 november 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC: tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 november 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina