Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 13 november 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 13 november 2019

Gepubliceerd op: 12 november 2019 10:05

Gemeentepagina: week 46
Datum: 
woensdag 13 november 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Plaatsvervangend wethouder Remco Vertommen
Benoeming plaatsvervangend wethouder

Tijdens de raadsvergadering van maandag 4 november 2019 is Remco Vertommen benoemd tot plaatsvervangend wethouder van de gemeente Meerssen. Hij vervangt wethouder Luc Volders (Het Origineel) die reeds enige tijd met ziekteverlof is. Hij zal voor langere tijd zijn werkzaamheden niet kunnen hervatten.

Nieuw raadslid
Door de benoeming van Remco Vertommen tot wethouder is er een raadszetel vrijgekomen. Deze is tijdens de raadsvergadering ingenomen door Peggy Laugs (Het Origineel). Zij legde ten overstaan van alle aanwezigen de verklaring/belofte af.

---

Werkzaamheden Humcoven

De gemeente Meerssen zou op 11 november starten met werkzaamheden in Humcoven. In overleg met de aannemer is echter besloten de werkzaamheden door te schuiven naar de tweede week van januari. We willen namelijk niet het risico lopen dat de werkzaamheden uitlopen door weersomstandigheden (herfst/winter) en niet gereed zijn voor de feestdagen.

Kurvers Wegenbouw verricht de komende periode wel al enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals inmetingen, uitzetwerk en bodem- en asfaltonderzoeken. Deze  werkzaamheden leiden niet tot verkeershinder.

Welke werkzaamheden worden er verricht?
We realiseren een trottoir (oostzijde) en langsparkeerplaatsen. We vervangen het asfalt, verbeteren de fietsoversteekplaats en leggen rode fietspaden aan. De werkzaamheden duren ca. zes weken. De gemeente en aannemer Kurvers proberen de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u de omleidingsroutes te volgen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Start beleidsontwikkeling over 'Kunst in de openbare ruimte':
Welke inwoners willen meedenken en meedoen?

In het afgelopen jaar is tijdens de gemeentelijke vergaderingen enkele malen het onderwerp 'kunst in de openbare ruimte' aan de orde gekomen. Daarbij bleek dat er behoefte is aan gemeentelijke beleid op dat gebied.

Traject om te komen tot beleid 'kunst in de openbare ruimte'
Binnenkort wordt gestart worden met het ontwikkelen van beleid betreffende kunst in de openbare ruimte. Dan gaat het dus over de kunstwerken die op pleinen, op rotondes, in groenvoorzieningen en bij gebouwen staan. Binnen de gemeente Meerssen staan nu al diverse kunstwerken, die veelal ook in opdracht van de gemeente zijn gemaakt. Om de openbare ruimte in Meerssen te blijven voorzien van kunst en te zorgen dat bestaande kunstwerken onderhouden worden is een degelijk gemeentelijk beleid nodig.

Bij dit beleidstraject willen we de zgn. bob-aanpak hanteren, dus via de fasen: beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming. De eerste fase, die van de beeldvorming, wordt ingezet met een bijeenkomst van diverse partijen en personen die hierbij een zinvolle bijdrage kunnen leveren, zoals:

 • beeldend kunstenaars (zowel professioneel als amateurs) die in onze gemeente wonen,
 • beeldend kunstenaars die een beeld hebben gemaakt dat in onze gemeente staat,
 • de Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme,
 • het Huis voor de Kunsten,
 • de diverse buurtnetwerken,
 • belangstellende inwoners die affiniteit, c.q. (vermeende) deskundigheid hebben ten aanzien van kunst en cultuur.
 • raadsleden en burgerraadsleden.

Doel van deze beeldvormende bijeenkomst is beelden met elkaar te delen over het thema 'kunst in de openbare ruimte'. De hieruit voortkomende informatie vormt de basis voor de verdere beleidsontwikkeling die uiteindelijk moet leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad, want daar vindt de besluitvorming plaats.

Eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst wordt gehouden op: dinsdag 19 november 2019, aanvang 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Deze bijeenkomst wordt geleid door wethouder Jan Gulikers (Kunst, cultuur & erfgoed). De heer Jacques Giesen, oud-wethouder en inwoner van Meerssen, maar ook deskundige op het gebied van kunst, verzorgt een inleiding om de aanwezigen in de ban te brengen van het thema 'kunst in de openbare ruimte'.

Aanmelden
Beschikt u als inwoner over een bepaalde deskundigheid ten aanzien van kunst in de openbare ruimte of heeft u een duidelijke affiniteit met dit item, dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Gelieve hiervoor aan te melden, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden graag vóór 16 november aanstaande bij Ankie Bijstra, beleidsmedewerker van de gemeente Meerssen, telefonisch via 14 043 of per e-mail via ankie.bijstra@meerssen.nl

---

Waterklaar
Ben jij al WATERKLAAR? Waarom Waterklaar?

We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Niet langer de tuin sproeien, geen gewassen meer beregenen en extreme hitte zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen tijdens langdurige droge perioden. In tegenstelling daarop staan in natte perioden de straten blank, lopen kelders onder en vervuilt het rioolwater onze omgeving. Het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in jouw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil!

Samen waterklaar!

Het doel van de Waterklaar is iedereen te stimuleren om de regenpijp af te koppelen van het riool. Daarvoor is per gemeente een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Subsidie aanvragen

Op de website www.waterklaar.nl vindt u informatie over het afkoppelen en vasthouden van regenwater. Zoals uitgebreide voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie en hoe u zich aan kunt melden. Er staan een heleboel tips en mogelijkheden op om het regenwater op uw eigen perceel te verwerken. Als u besluit om maatregelen te treffen en subsidie aan te vragen, komt er een adviseur bij u langs die samen met u de mogelijkheden bekijkt, u adviseert en helpt met het invullen van het aanvraagformulier.

Waterklaar Banner

---

Hoe zie jij 'n zonnige toekomst voor Meerssen-Centrum voor je?

Als gemeentebestuur maken wij ons sterk om het centrum van Meerssen nieuw leven in te blazen. De winkelleegstand moet worden aangepakt, het centrum dient een onderscheidend karakter te krijgen waar fietsers en voetgangers zich veilig en welkom voelen, waarbij ook de Markt opnieuw wordt ingericht en de omgevingskwaliteit wordt verbeterd. Ook de band tussen het centrum en de omringende gebieden kan en moet sterker.

Meerssen-Centrum

Deze en andere uitdagingen kunnen en willen wij als gemeentebestuur niet alleen aanpakken. Over het wat en hoe van een toekomstig, vitaler Meerssen-centrum reiken we graag de hand aan alle inwoners - jong & oud - aan alle ondernemers - groot & klein, verenigingen en organisaties om actief met ons mee te denken.

Samen met jou willen wij bouwstenen verzamelen om vorm en inhoud te geven aan een wervende toekomstvisie voor ons centrum. Daarom nodigen wij je bij deze van harte uit om op donderdag 21 november tussen 13 en 21 uur een bezoekje te brengen aan onze pop-up 'Visietheek' in de Beekstraat 62a! Je kan er shoppen tussen tal van inspirerende concepten ter invulling en verrijking van ons centrum om aan de hand daarvan - en je eigen ideeën - jouw ideale 'Meerssen centrum' te schetsen. Wij zijn erg benieuwd wat jij belangrijk vindt en welk droomcentrum je voor je ziet!

De visietheek heet je van harte welkom!

Namens het gemeentebestuur

PS. Heb je verdere vragen?
E-mail ons op info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2019

Betreft: burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober 2019 de Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: met ingang van 14 november 2019.
Waar ter inzage: deze verordening wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 13 november 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft:  Jubileumconcert St. Agnes
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 20, 6231 RX Meerssen.
Data en tijd:  28-12-2019 van 19.00-00.30 uur.
Inzagetermijn: van 13-11-2019 t/m 23-12-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herstellen cq vervangen van de maalgoot, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (ontvangen 29 oktober 2019);
 • het bouwen van twee winkelwagenstallingen, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (ontvangen 1 november 2019);
 • het verbouwen en het uitbreiden van de bestaande woning, Stationstraat 14, 6231 CL Meerssen (ontvangen 4 november 2019);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van een raam en deur in de voorgevel, Tussen de Bruggen 43a, 6231 CA Meerssen (verzonden 5 november 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 13 november 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen