Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 8 november 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 8 november 2017

Gepubliceerd op: 07 november 2017 11:40

Gemeentepagina: week 45
Datum: woensdag 8 november 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuwe marktpartij voor realisatie Centrumplan Ulestraten

Wonen Meerssen en Gemeente Meerssen hebben een nieuwe marktpartij gevonden die de resterende fasen van Centrumplan Ulestraten gaat realiseren: Bots Bouwgroep BV. Hierdoor komt er een einde aan een jarenlange impasse. In 2013 werden namelijk de laatste woningen uit dit plan gerealiseerd (aan de P. Schoenmakersstraat). Bots Bouwgroep gaat nu de resterende planonderdelen uitvoeren. Door realisatie van dit project krijgt Ulestraten een kleinschalig woonzorgcomplex en nieuwe huurwoningen waar een combinatie van wonen & zorg mogelijk is.

Oorspronkelijke plannen
Het oorspronkelijk bestemmingsplan Centrumplan Ulestraten dateert uit 2011. In 2012 werd de omgevingsvergunning verleend voor de bouwplannen. De resterende planonderdelen werden door Wonen Meerssen echter tijdelijk in de ijskast gezet door gewijzigde regeringsbeleid voor woningcorporaties. Sindsdien is naarstig gezocht naar een andere manier om het project vorm te geven.

Nieuwe marktpartij
Om de impasse te doorbreken zijn Wonen Meerssen en gemeente Meerssen op zoek gegaan naar een andere (commerciële) marktpartij, die de gronden uit het oorspronkelijke plan wil aankopen en het project wil realiseren. Wonen Meerssen heeft hiervoor een aanbesteding uitgevoerd. Uit de aanbesteding is Bots Bouwgroep BV uit het Brabantse Deurne als marktpartij uit de bus gekomen. Zij kopen de gronden van Wonen Meerssen en de gemeente en zullen het project verder realiseren.

Het plan
Het projectvoorstel dat Bots Bouwgroep BV in samenwerking met VB2vastgoed heeft opgesteld, is gebaseerd op het eerder vergunde ontwerp van HVN Architecten. De planonderdelen:

 • Woonzorgcomplex Kasteelstraat (aansluitend aan nieuwe gymzaal)
  Aan de Kasteelstraat zal Bots Bouwgroep een kleinschalig woonzorgcomplex met zorgunits bouwen voor intensieve zorg. Dit complex sluit direct aan bij de nieuwe gymzaal, die op dit moment in aanbouw is (ook onderdeel van centrumplan). Het gebouw krijgt twee bouwlagen met in het midden een patio.

centrumplan Ulestraten - sfeerimpressie vooraanzicht vanaf kasteelstraat

 • Huurwoningen locatie voormalig raadhuis Sint Catharinastraat
  Op de locatie van het voormalige raadhuis aan de Sint Catharinastraat komen 31 huurappartementen, die geschikt zijn voor mensen met een lichte zorgvraag. Het monumentale gedeelte van het raadhuis wordt geïntegreerd in het gebouw. Daarnaast komt er een parkeergarage. Deze is bereikbaar met een lift.

Centrumplan Kern Meerssen - Sfeerimpressie vooraanzicht Sint Catharinastraat

Zorg
Bots Bouwgroep zal met een aanbieder van zorg en huurwoningen gaan samenwerken voor de exploitatie van de woningen.

Hoe verder?
Wonen Meerssen, Gemeente Meerssen en Bots Bouwgroep gaan een realiseringsovereenkomst aan. Vervolgens werkt Bots Bouwgroep de bouwplannen verder uit. Zodra deze klaar zijn en de vervolgprocedures (omgevingsvergunning etc) kunnen starten, organiseert de gemeente samen met Bots Bouwgroep een informatiebijeenkomst. Het streven is erop gericht om de bouwwerkzaamheden in de tweede helft van 2018 te laten starten. Het plan zou vervolgens eind 2019, begin 2020 gereed kunnen zijn.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Stand van zaken Kindcentrum Meerssen

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een openbare bibliotheek gaat bieden. Het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dom. Hexstraat bij het gebouw van de basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw op het naastgelegen terrein. Het nieuwe Kindcentrum krijgt de naam De Wereldster. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.

Eerste werkzaamheden
In overleg met de gebruikers van het nieuwe gebouw zijn nog wat puntjes op de i gezet van het ontwerp. In maart gaven we het startsein voor de bouwwerkzaamheden. Toen de stukken allemaal bouwklaar waren gemaakt, konden de werkzaamheden in juni daadwerkelijk van start gaan. Er hebben toen sloopwerkzaamheden plaatsgevonden in het bestaande gebouw en het naastgelegen terrein is klaargemaakt voor de nieuwbouw. Dit heeft wat langer in beslag genomen dan gepland.

Toelevering bouwmaterialen
Tijdens de bouwvak hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden. Omdat de bouwmarkt de afgelopen maanden flink is aangetrokken en er grote drukte is op deze markt, duurt het langer voordat materialen geleverd worden. Aannemer Pellikaan moest hierdoor nieuwe afspraken maken met de leveranciers van de materialen. waardoor de bouwwerkzaamheden enkele weken op een lager pitje hebben gestaan.

Nieuwe opleverdatum
De aannemer werkt weer voortvarend verder. Kindcentrum De Wereldster wordt naar verwachting voorjaar 2018 opgeleverd. Zodra het gebouw voldoet aan alle voorwaarden om goed onderwijs te geven, kunnen de lessen starten in het nieuwe gebouw.

Herinrichting omgeving Kindcentrum
De omgeving rond het Kindcentrum krijgt een nieuwe inrichting om o.a. te zorgen voor een (verkeers)veilige schoolomgeving. Hiervoor is een ontwerp opgesteld. Omwonenden, gebruikers van het Kindcentrum, de Kindpartners, ouders etc zijn hierbij betrokken. Onlangs heeft de aanbesteding van deze werken plaatsgevonden. De aannemer start op korte termijn met de werkzaamheden. Naar verwachting worden ook deze in het voorjaar 2018 afgerond.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen. Meer informatie vindt u ook op www.kindcentrum-meerssen.nl

---

Agenda Begrotingsvergadering

Op donderdag 9 november 2017 vergadert de gemeenteraad (Begrotingsvergadering). Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda
• Opening en mededelingen
• Vaststelling concept-agenda
• Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2017
• Lijst van ingekomen stukken raad
• Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2017
• Vaststelling Programmabegroting 2018
• Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:
• op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
• bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Afsluiting toerit en afrit A2 Meerssen

Rijkswaterstaat voert de komende maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de geluidsschermen langs snelweg A2. Als gevolg van de werkzaamheden zijn de afrit en oprit Meerssen diverse nachten afgesloten.

Afrit Meerssen (51) dicht
De afrit Meerssen (51) is afgesloten in de avond/nacht van:
• dinsdag 7 november (20 uur) op woensdag 8 november (5 uur)
• woensdag 8 november (20 uur) op donderdag 9 november (5 uur)
• donderdag 9 november (20 uur) op vrijdag10 november (5 uur)

Verkeer met bestemming Meerssen-Bunde wordt omgeleid via afrit (52) Maastricht-Noord en dan via de Nieuwe Limmelderweg richting Meerssen.

Afsluiting oprit Meerssen (51) dicht
De oprit Meerssen (51) is afgesloten in de avond/nacht van:
• maandag 13 november (20 uur) op dinsdag14 november (5 uur)
• dinsdag 14 november (20 uur) op woensdag 15 november (5 uur)
• vrijdag 17 november (20 uur) op zaterdag 18 november (8 uur)

Verkeer met bestemming A2 richting Stein-Roermond wordt omgeleid via de Maastrichterweg-Ambyerweg en Nieuwe Limmelerweg naar toerit 52 A2.

---

Onderhoudswerkzaamheden Gemeentebroek en Veeweg

Op vrijdag 10 november vinden bij het Gemeentebroek en de Veeweg onderhoudswerkzaamheden plaats aan het asfalt. Door tijdelijke wegafzettingen kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vervangen ANWB bewegwijzeringsborden

De gemeente draagt zorg voor beheer en onderhoud van de ANWB bewegwijzeringsborden. Op diverse plekken in onze gemeente zijn de borden aan vervanging toe. Het gaat om de blauwe borden met witte letters (voor autoverkeer) en de witte borden met rode letters (fietsverkeer). De Nationale bewegwijzeringsdienst (= opvolger ANWB) is in juni gestart met het vervangen van de borden. Dit vindt plaats in drie fasen. Op maandag 13 november worden de borden vervangen in de Hussenbergstraat-Cruisboomstraat Geulle, Maastrichterweg Meerssen en Bunderstraat / A2 Meerssen.

De werkzaamheden duren per locatie maar kort. Tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen zorgen voor enige overlast. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Vastgestelde Verordening Auditcommissie 2017

Betreft: vaststelling Verordening Auditcommissie 2017.
Genomen raadsbesluit: 25-10-2017.
Datum inwerking: de dag na de bekendmaking, namelijk 9-11-2017.
Opmerking: deze verordening wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 8 november 2017. Het betreft een nieuwe verordening. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Griffier, tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomst

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, een overeenkomst zijn aangegaan met de belanghebbenden bij het perceel Zonkampweg 1, Ulestraten, inzake de legalisatie van een bedrijfswoning en diverse bouwwerken.
Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomst ligt met ingang van 9 november 2017 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043)
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vervangen van de dakpannen op een gemeentelijk monument, Weert 43, 6231 RE Meerssen (ontvangen 22 oktober 2017);
 • het bouwen van een supermarkt met laad- en loshof en 18 appartementen, Sint Agnesplein ongenummerd Bunde (ontvangen 20 oktober 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het aanbrengen van stalen balken, Stationstraat 2, 6231 CL Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunning

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het legaliseren van appartementen op het adres Andreas Sauerlaan 4a t/m 4e te Geulle (verzonden 3 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van de uitrit, Nachtegaalstraat 6, 6243 AS Geulle (verzonden 31 oktober 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 8 november 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen