Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 6 november 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 6 november 2019

Gepubliceerd op: 05 november 2019 11:15

Gemeentepagina: week 45
Datum: 
woensdag 6 november 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

(Onderhouds)werkzaamheden Humcoven

Op maandag 11 november start de gemeente Meerssen met de infrastructurele aanpassingen in Humcoven. Kurvers Wegenbouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Wat gaan we doen?
Aan de oostzijde wordt een trottoir gerealiseerd. Daarnaast wordt het asfalt vervangen, de fietsoversteekplaats verbeterd en worden rode fietspaden aangelegd.

Planning
De werkzaamheden starten maandag 11 november en duren ca. zes weken.

Verkeershinder
We proberen de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Wij verzoeken weggebruikers de officiële omleidingsroutes te volgen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meerssen-Centrum
Droom jouw Meerssen-Centrum

Hoe zie jij een zonnige toekomst voor Meerssen-Centrum voor je?

Als gemeentebestuur maken wij ons sterk om het centrum van Meerssen nieuw leven in te blazen. Over het wat en hoe van een toekomstig, vitaler Meerssen-Centrum reiken we graag de hand aan inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties om actief met ons mee te denken.

We nodigen iedereen van harte uit om op donderdag 21 november tussen 13 en 21 uur een bezoekje te brengen aan onze pop-up 'Visietheek' in de Beekstraat 62a.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren

Betreft: het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester maken bekend dat ze hebben besloten:

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112), aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto:

 • artikel 5.10. lid 3 juncto artikel 5.1 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019;
 • de Afvalstoffenverordening van de gemeente Meerssen.

De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I die in dienst zijn bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal aan te wijzen als toezichthouder ex artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto:

 • artikel 5.10. lid 3 juncto artikel 5.1 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019;
 • artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;
 • de Afvalstoffenverordening van de gemeente Meerssen.

Door deze aanwijzingen kunnen de buitengewoon opsporingsambtenaren, voor zover het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, gebruikmaken van de bevoegdheden zoals deze zijn toegekend.
In werking: de besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 29 oktober 2019 deBeleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: met ingang van 07-11-2019.
Waar ter inzage: deze beleidsregels worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclameobjecten, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (ontvangen 16 oktober 2019);
 • Verbouwing woonhuis, Iepenlaan 56, 6241 AG Bunde (ontvangen 15 oktober 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 2 t/m 22 even, 28,30,32 & Pastoor Dominicus Hexstraat 140, 142, 146, 150 & Vliegveldweg 8 t/m 16 even en 20, 6231 EZ Meerssen, (ontvangen 21 oktober 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning, Kuileneindestraat 49, 6231 KE Meerssen (verzonden 28 oktober 2019);
 • het herinrichten van de woning, Raar 3, 6231 RP Meerssen (verzonden 28 oktober 2019);
 • het realiseren van een berging/opslag en hobbyruimte, Paus Joannesstraat 6, 6235 CK Ulestraten (verzonden 30 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 6 november 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen