Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 4 november 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 4 november 2020

Gepubliceerd op: 03 november 2020 12:50

Gemeentepagina: week 45
Datum: woensdag 4 november 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Energietransitie speelt ook in Maastricht-Heuvelland

We zullen meer duurzame energie moeten gaan opwekken als we de opwarming van de aarde tegen willen gaan. Alleen zo stopt de zeespiegel met stijgen, verminderen we het steeds vaker voorkomende extreme weer en voorkomen we het uitsterven van plant- en diersoorten. Dat kunnen we doen door over te stappen op energiebronnen die niet opraken.

RES logo

Dat is de kern van de energietransitie. Dat lukt alleen als we regionaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dertig energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe ze duurzame elektriciteit (wind en zon) kunnen opwekken. Maar ook welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Dit wordt vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). Elke energieregio stelt de energiedoelen en maakt eigen keuzes daarin. De zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland vormen een van de drie deelregio's in Zuid-Limburg.

Uw verhaal

In onze gemeente zijn mensen al actief bezig met bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning. Lees hun verhaal op onze speciale projectpagina www.meerssen.nl/res. Wilt u zelf uw verhaal delen? Dat kan! Stuur uw verhaal plus een mooie foto naar communicatie@meerssen.nl

Lees meer over de RES (deelregio) Maastricht-Heuvelland op onze gemeentelijke website: www.meerssen.nl/res. Hier vindt u ook een animatie met uitleg wat een Regionale Energiestrategie (RES) is.

---

Agenda Begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 vindt de digitale begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Beide avonden starten om 18.00 uur. U kunt de begrotingsvergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 15-10-2020
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 02-11-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datum 26-10-2020)
 • Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Toelating en beëdiging burgerlid
 • Voorstel Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
 • Voorstel 2e Bestuursrapportage 2020
 • Vaststelling Programmabegroting 2021

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Corona - Aandacht voor elkaar
Maatregelen in verband met het coronavirus

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom strengere maatregelen afgekondigd om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen gaat dalen. Uitgebreide informatie over de coronamaatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of volg de landelijke media. Ook op de coronapagina op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl/coronavirus vindt u informatie. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Hou vol & blijf gezond!

Bezoek aan het gemeentehuis: draag een mondkapje!
Heeft u een afspraak bij de gemeente, of brengt u een bezoek aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)? Dan vragen wij u om een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor gemeentelijke trouwlocaties.

Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, vrije tijd en contact met familie en vrienden. We moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Met aandacht voor elkaar komen we hier samen doorheen. De Rijksoverheid bundelt bijzondere activiteiten, ideeën en verhalen op een speciale website. Kijk eens op www.aandachtvoorelkaar.nl. De gemeente Meerssen start binnenkort met een eigen campagne.

Ondernemers: aanvullingen op derde steunpakket corona
De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Meer weten? Lees verder op www.rijksoverheid.nl.

CoronaMelder App
Iedereen kan nu de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk besmet bent. Zo kunt u voorkomen, dat u onbewust een ander besmet. De CoronaMelder-app staat in de App Store en de Google Play Store. Downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer weten? Kijk op www.coronamelder.nl.

INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest
Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel voor een test 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Overige vragen over het coronavirus mbt Zuid-Limburg
Callcenter Veiligheidsregio ZL: tel. 0251-260960 of www.vrzl.nl/coronavirus.

Financiële regelingen ondernemers
www.rijksoverheid.nl en www.socialezakenmh.nl of bel tel. 043-3506046.
Tozo: www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder.

-------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen en in gebruik nemen van een textielwasserette, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (verzonden 27 oktober 2020);
 • het kappen van een den (noodkap), De Kling 3, 6235 BJ Ulestraten (verzonden 2 november 2020);
 • het kappen van een boom (noodkap), De Sauveurstraat 43, 6235 BA Ulestraten (verzonden 2 november 2020);
 • het kappen van een boom, Henri Dunantstraat 9, 6235 AN Ulestraten (verzonden 2 november 2020);
 • het kappen van een boom, Emmaweg 4, 6231 BM Meerssen (verzonden 2 november 2020);
 • het kappen van een boom, Hulserstraat 10, 6243 BN Geulle (verzonden 2 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruik van een B&B, Klinkenberg 2, 6231 BD Meerssen (verzonden 2 november 2020).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 7 juli 2020 het Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
Waar ter inzage: dit mandaatbesluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 28 oktober 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 4 november 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen