Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 31 oktober 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 31 oktober 2018

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 10:35

Gemeentepagina: week 44
Datum: woensdag 31 oktober 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gemeentebegroting 2019-2022
Agenda begrotingsraadsvergadering 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 09.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2018
 • Lijst ingekomen stukken raad
 • Voorstel Begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg 2019
 • Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2018
 • Vaststelling Programmabegroting 2019
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Themabijeenkomst gemeenteraad

Op donderdag 15 november 2018 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune.

Wat staat er op de agenda?

1 -  Presentatie WISE (doel: sluiten Tihange)
Portefeuille: wethouder Paul Sanders
Op 25 oktober 2017 hebben alle raadsfracties een motie ingediend om € 2.500, - ter beschikking te stellen aan WISE voor het aanstellen van een professionele campaigner. WISE is een  organisatie, die actie voert voor sluiting van de kerncentrale in Tihange. De motie werd unaniem door de raad aangenomen. Tijdens de themabijeenkomst geeft de campaigner een presentatie aan de raad over zijn rol, taken, activiteiten en stand van zaken.

2 -  Presentatie Vrijwilligersbeleid
Portefeuille: wethouder Jan Gulikers
De portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid vindt het belangrijk om de uitgangspunten en kaders van de Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk Meerssen 2018-2022 met de gemeenteraad te bespreken, omdat deze notitie in de vorige raadsperiode niet door de gemeenteraad, maar door het college van B&W werd vastgesteld. De reacties tijdens de themabijeenkomst worden gebruikt als input voor een geactualiseerd beleidsplan, dat in 2019 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail info@meerssen.nl

---

Meldingen openbare ruimte
Meldingen Openbare ruimte digitaal indienen

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.  Sinds deze week kunt u uw melding openbare ruimte ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Hoe werkt dit?
Klik op de beginpagina van www.meerssen.nl op de button 'producten & diensten'.  Klik vervolgens op de groene button 'Melding openbare ruimte indienen' en dien uw melding  in. Dit gaat per categorie (afval, groen, hinder door bedrijven, overlast, riolering, wegen en verkeer). Lees goed de uitleg (omschrijving -> klik op het plusje) welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Geen internet? U kunt uw melding uiteraard ook nog altijd telefonisch doorgeven via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Bij dringende gevallen buiten kantooruren en in de weekenden kunt u ook tel. 14 043 bellen. Kies vervolgens optie 1. U wordt dan doorverbonden naar de Meldkamer Maastricht-Heuvelland.

---

Afsluiting toe- en afritten autosnelwegen

Autosnelweg A79
In verband met werkzaamheden is de toerit Meerssen van autosnelweg A79 in de avond/nacht van dinsdag 6 november op woensdag 7 november van 20.00-05.00 uur afgesloten.

Autosnelweg A2
In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn diverse toe- en afritten van de A2 in de avond/nacht van dinsdag 13 november op woensdag 14 november kort afgesloten (niet langer dan een uur). Het gaat om de toe- en afrit Meerssen en de toe- en afrit Kruisberg-Oost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een raam, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (ontvangen 10 oktober 2018);
 • aanvraag OBM voor het huisvesten van landbouwhuisdieren, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten (ontvangen 8 oktober 2018);
 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 29, 6241 EM Bunde (ontvangen 15 oktober 2018);
 • het verwijderen van een gedeelte van de draagmuur, Henri Dunantstraat 32, 6235 AN Ulestraten (ontvangen 16 oktober 2018);
 • het kappen van een boom, Prinses Wilhelminaweg 1, 6241 ET Bunde (ontvangen 19 oktober 2018);
 • het realiseren van een bijgebouw ten behoeve van een vestiging van een schoonheids- en pedicuresalon, Prinses Ireneweg 11, 6241 GD Bunde (ontvangen 19 oktober 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Binckhorststraat 8, 6231 GV Meerssen (ontvangen 4 oktober 2018);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor M. Sterckenstraat 13, 6231 JE Meerssen (ontvangen 17 oktober 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van de bedrijfswoning, Vliek  32b, 6235 NR Ulestraten (verzonden 22 oktober 2018);
 • het realiseren van een woning, Andreas Sauerlaan ongenummerd te Geulle (verzonden 24 oktober 2018);
 • het kappen van een boom, Stationstraat ongenummerd (nabij huisnummer 48) te Meerssen, (verzonden 24 oktober 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 31 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen