Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 24 oktober 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 24 oktober 2018

Gepubliceerd op: 23 oktober 2018 10:35

Gemeentepagina: week 43
Datum: woensdag 24 oktober 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsadviesvergadering 24 oktober

Op woensdag 24 oktober 2018 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 11 oktober 2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2018
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2019
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Agenda raadsvergadering 25 oktober

Op donderdag 25 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel inzake Toelating en beëdiging Burgerlid
 • Vaststelling concept-besluitenlijst vergadering van 27 september 2018
 • Lijst ingekomen stukken raad
 • Voorstel locatie vergaderingen gemeenteraad
 • Moties vreemd aan de orde van de dag
 • Besloten gedeelte vergadering: vaststellen besluitenlijst besloten gedeelte vergadering d.d. 01-10-2018

Raadsstukken digitaal ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Werkzaamheden waterleiding Prinses Ireneweg Bunde

Op donderdag 18 oktober is WML gestart met werkzaamheden aan de waterleiding in de Prinses Ireneweg in Bunde (gedeelte Prinses Wilhelminaweg-Koningin Julianastraat). De werkzaamheden duren enkele weken (afhankelijk van de voortgang en het weer).

Overlast
De werkzaamheden kunnen door wegafzettingen voor enige overlast leiden voor zowel omwonenden als weggebruikers. Verkeersregelaars zorgen voor goede doorstroming van het verkeer. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Themabijeenkomst gemeenteraad

Op woensdag 31 oktober 2018 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het RIEC geeft informatie over het thema Ondermijnende Criminaliteit.
 • Bureau De Crux geeft toelichting op de rapportage over de uitvoering van fase 1 (personeelsschouw) Strategische Personeels Planning (SPP)

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak), Paus Joannesstraat 10, 6235 CK Ulestraten (ontvangen 3 oktober 2018);
 • het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak), Paus Joannesstraat 12, 6235 CK Ulestraten (ontvangen 3 oktober 2018);
 • het realiseren van een bijenstal, Broekhoven 3, 6243 BC Geulle (ontvangen 3 oktober 2018);
 • het realiseren van een kapsalon, Volderstraat 1, 6231 LA Meerssen (ontvangen 3 oktober 2018);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Kuileneindestraat 1m, 6231 KD Meerssen (ontvangen 25 augustus 2018);
 • het verwijderen van asbest, Past Joannes Aussemsstraat 16 en 18, 6231 JM Meerssen (ontvangen 31 augustus 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een duiventil (coulancebeleid), Kruisberg 38, 6231 RK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanbrengen van diverse constructieve voorzieningen en het (her) plaatsen van een drietal kozijnen, Voulwames 2, 6241 NE Bunde (verzonden 15-10-2017);
 • het nemen van een aantal noodmaatregelen (buffers en dammen) ten behoeve van het beperken van wateroverlast, Cazenderstraat, Pastoor Arnold Somyasingel en Dal van de Watervalderbeek (verzonden 18 oktober 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 24 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen