Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 16 oktober 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 16 oktober 2019

Gepubliceerd op: 15 oktober 2019 08:55

Gemeentepagina: week 42
Datum: 
woensdag 16 oktober 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Raad
Woensdag 23 oktober 2019
Financiële raadsadviesvergadering

Op woensdag 23 oktober 2019 vindt een financiële raadsadviesvergadering (voor de Begroting 2020) plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 4 november en donderdag 7 november 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda financiële raadsadviesvergadering woensdag 23 oktober 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 10-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2020
 • Rondvraag

Achterliggende stukken kunt u raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Voorzittershamer
Agenda raadsvergadering 24 oktober 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen 26-09-2019 en 03-10-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 27-09-2019)
 • Voorstel Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel 2e Bestuursrapportage
 • Voorstel Onderhoud en herinrichting Sint Catharinastraat
 • Voorstel Kosten werkzaamheden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Voorstel Eerste  begrotingswijziging 2020 GGD ZL t.b.v. één JGZ
 • Voorstel Nota luchtkwaliteit 2019-2028
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

KCC Klant Contact Centrum
Dinsdagmiddag 29 oktober:
Bestuurscentrum/KCC gesloten

In verband met het jaarlijkse 'bedrijfsuitje' is het bestuurscentrum op dinsdagmiddag 29 oktober gesloten vanaf 12 uur. De medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen? Bel dan telefoon 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht. Of dien uw melding in via onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

---

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?
In enkele gevallen kunnen 'derden' vragen om uw gegevens uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege privacybescherming nooit informatie verstrekt uit de BRP!

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?
U kunt het verzoek om geheimhouding schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier 'Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens'. U kunt dit formulier vinden op www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet?
Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk
Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving van de gemeente via telefoon 14 043. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje aan info@meerssen.nl

---

Weerterhof
Yarden besluit niet door te gaan met herbestemming hoeve Weerterhof tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum

Uitvaartonderneming Yarden heeft onlangs de gemeente Meerssen laten weten niet door te gaan met de verbouwing van het rijksmonument Weerterhof (Weert 85-99) in Meerssen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Yarden heeft de gemeente verzocht de verleende omgevingsvergunning hiervoor in te trekken. De uitvaartonderneming heeft dit besluit genomen vanwege bedrijfseconomische redenen.

De eigenaar van het complex - bouwbedrijf van de Ven - zal op zoek moeten naar een andere bestemming om zo de instandhouding van het monument mogelijk te maken. Na het intrekken van de vergunning krijgt het monument weer de agrarische bestemming die het op grond van het bestemmingsplan Buitengebied heeft. Als er een nieuw initiatief voor Weerterhof is, wordt bekeken of de gemeente hier aan kan meewerken en welke procedures hiervoor gevolgd moeten worden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vaststelling 'Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiekstructuurvisie wonen Zuid-Limburg' Meerssen

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 26 september 2019 de 'Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' heeft vastgesteld.
Ingangsdatum en duur:de beleidsregel treedt voor een periode van maximaal 2 jaar in werking vanaf 21 maart 2019, tenzij de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg eerder wordt vastgesteld.
Globale inhoud van de beleidsregel: in deze beleidsregel worden gedurende de bovengenoemde periode van versoepeling van de compensatie, woningbouwplannen beschouwd in vier categorieën. Voor elke categorie is aangegeven welke eventuele compensatie wordt verwacht. Woningbouwinitiatieven die mogelijk worden gemaakt via deze versoepeling, dienen binnen 2 jaar te zijn vastgesteld en binnen 5 jaar te zijn gerealiseerd (vanaf momentum van toevoeging aan de subregionale woningmarktprogrammering).Woningbouwplannen die deze termijnen niet halen, verliezen hun status op de subregionale woningmarktprogrammering. Deze regeling betreft een tijdelijke aanvulling op beleidsregel VI van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet. De reeds bestaande compensatiemogelijkheden blijven vigerend als invulling van de compensatie.
Inzagetermijn: van 17-10-2019 t/m 27-11-2019.
Waar ter inzage: deze beleidsregel wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Opmerking:  tegen de vaststelling van de beleidsregelstaat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Toestemmingsbesluit voor ingebruikname bijzondere begraafplaats

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging bekend dat vanaf donderdag 17 oktober 2019 voor eenieder ter inzage ligt het toestemmingsbesluit voor de ingebruikname van de bijzondere begraafplaats aan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten.
Het initiatief: op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad de gronden aan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten op grond van artikel 40 van de Wet op de Lijkbezorging aangewezen als bijzondere begraafplaats. Deze bijzondere begraafplaats betreft een landschapsbegraafplaats. Om de begraafplaats daadwerkelijk in gebruik te mogen nemen voor begravingen is het noodzakelijk dat het college, op grond van artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging een ingebruikname besluit neemt. Per collegebesluit van 8 oktober 2019 heeft de gemeente deze toestemming gegeven tot de ingebruikname van bovengenoemd percelen als bijzondere begraafplaats.
Beroep: tegen dit besluit kan eenieder beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Het beroep kan worden ingediend tot zes weken na de dag van deze publicatie. Dit besluit krijgt rechtskracht met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit gebiedsaanwijzing ontheffing verplichting gasloos bouwen bouwproject Centrumplan Ulestraten

Betreft: het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het plangebied van het project Centrumplan Ulestraten, bestaande uit het deelgebied rondom Sint Catharinastraat 16, 6235 BE Ulestraten (kadastraal bekend Ulestraten sectie B nummers 3081, 2439, 1942, 1943) en deelgebied rond Kasteelstraat 9, 6235 BM te Ulestraten (kadastraal bekend Ulestraten sectie B nummer 4195), aan te wijzen als gebied waarbij ontheffing wordt verleend van de verplichting om gasloos te bouwen.
Toelichting: vanaf 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie van kracht geworden waardoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen. Dit betekent dat bij nieuwe projecten ervan uitgegaan moet worden dat er geen gasaansluiting wordt gerealiseerd. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen waar bouwwerken met een aansluiting op het gastransportnet toch mogelijk worden gemaakt, indien er hiervoor zwaarwegende redenen voor zijn. In het geval van Centrumplan Ulestraten is besloten tot gebiedsaanwijzing omdat het project anders financieel niet haalbaar zal zijn. Er is voor het betreffende project eerder een omgevingsvergunning verleend en de initiatiefnemer wenst aan het vergunde ontwerp enkele aanpassingen aan te brengen waardoor het noodzakelijk is een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Het aanpassen naar een 'gasloos' ontwerp brengt hoge kosten met zich mee.
Inzage- en bezwarentermijn: van 17-10-2019 t/m 27-11-2019.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van een raam in de voorgevel, Tussen de Bruggen 43a, 6231 CA Meerssen (ontvangen 3 oktober 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van de bovenwoning en trainingspiste, Zonkampweg 1, 6235 NH Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het veranderen van bestaande bedrijfswoning annex kantoor naar twee particuliere woningen (legalisatie), Weerterstraat 9a, 6231 RH Meerssen (verzonden 11 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het vernieuwen van de tuinberging, Geulstraat 51, 6241 NA Bunde (verzonden 11 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 16 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen