Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2020

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020 09:35

Gemeentepagina: week 42
Datum: woensdag 14 oktober 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

De CoronaMelder-app:
vanaf nu voor iedereen beschikbaar

Voorkom dat je onbewust een ander besmet

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

CoronaMelder

Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie u in de buurt was en die u niet kent. Als u een melding hebt ontvangen, leest u in de app welke maatregelen u kunt nemen en of u zich kan laten testen. Zo weet u na een melding dat u meer kans hebt om besmet te zijn en kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Want u kunt het coronavirus al doorgeven, voordat u zich ziek voelt.

CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of waar u bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat u zich blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak uw handen wassen.

Zo gebruik je CoronaMelder

 1. Download de CoronaMelder-app. Als u een Android-telefoon hebt, vindt u de app in de Google Play Store. Heeft u een iPhone? Dan vindt u de app in de App Store.
 2. Installeer de app. Op het scherm van uw telefoon leest u hoe dit moet.
 3. Volg de stappen in de introductieschermen.
 4. Zet in de instellingen van uw telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of u bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.
 5. Ontvangt u een melding? Open CoronaMelder en lees wat u kunt doen en of u zich moet laten testen.
 6. Blijkt u zelf corona te hebben? Dan is het uw eigen keuze of u uw besmetting – samen met de GGD – wilt melden in de app.

Vindt u het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel bibliotheken kunnen u helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Daar kunt u ook terecht met technische vragen over de app.

Meer weten?
Op www.coronamelder.nl vindt u alles wat u wilt weten over de app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat de app niet om uw persoonsgegevens vraagt. De app weet dus niet uw naam, niet uw e-mailadres en niet uw telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie u bent of waar u bent. Download u CoronaMelder ook om te voorkomen dat u onbewust anderen besmet?

---

Agenda raadsvergadering 15 oktober 2020

Op donderdag 15 oktober 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24-09-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 28-09-2020)
 • Motie: "Sloop de sloopregeling"
 • Voorstel Extra inhuur van BOA's bij de gemeente Maastricht
 • Voorstel inzake het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis Holding N.V. ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
 • Voorstel ´Doorontwikkeling van de huiskamers´
 • Voorstel inzake Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Omnibuzz
 • Voorstel Actualisatie van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018
 • Voorstel Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg
 • Voorstel vaststellen bestemmingsplan Bunderstraat 88

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Let op
Waarschuwing!
Maak uw afspraak uitsluitend via www.meerssen.nl

Wilt u een afspraak maken voor een rijbewijs, reisdocument, uittreksel etc? Maak uw afspraak dan uitsluitend via www.meerssen.nl of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. We krijgen de laatste tijd namelijk diverse meldingen dat er een malafide website online staat die mensen geld vraagt voor het maken van een afspraak bij gemeenten.

LET OP! De gemeente vraagt NOOIT bij het maken van een afspraak om te betalen! Een afspraak maken is gratis. U betaalt pas voor uw producten (rijbewijs, paspoort etc) tijdens uw afspraak in het gemeentehuis.

---

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?
In enkele gevallen kunnen 'derden' vragen om uw gegevens uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege privacybescherming nooit informatie verstrekt uit de BRP!

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?
U kunt het verzoek om geheimhouding digitaal met DigiD of schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier 'Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens'. U kunt uw verzoek indienen via www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet?
Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk
Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving van de gemeente via telefoon 14 043. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje aan info@meerssen.nl.

---

Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904

Heb je geen spoedsituatie, maar toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904. Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Brandweer nodig, geen spoed

Het telefoonnummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij je de brandweer ter plaatse nodig hebt. Je wordt gevraagd de plaatsnaam in te spreken waar je de melding voor doet. De centrale verbindt je door met de regionale meldkamer. Zo word je snel geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende situaties.

Niet spoedeisend
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. Het gaat om alle situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is. Bijvoorbeeld een vermoeid paard dat niet meer op eigen kracht uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. Het gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. In deze gevallen bel je 0900-0904. Bij twijfel, bel je altijd 112.

---

Start werkzaamheden Vliegenstraat Bunde

Op woensdag 28 oktober start de Gemeente Meerssen met de infrastructurele aanpassing van de Vliegenstraat in Bunde. De werkzaamheden duren tot 6 november 2020.

Welke werkzaamheden worden er verricht?

 • We verwijderen de bestaande markeringen en bebording.
 • We passen de inritconstructie bij de Carteijnstraat aan.
 • Alle kruisingen worden gelijkwaardige kruisingen.
 • We brengen nieuwe markeringen aan.
 • We maken brede rode fietsstroken.

In verband met de werkzaamheden in de Vliegenstraat sluiten we de weg af tussen de Kastanjelaan en de Pletsstraat af voor alle verkeer. De woningen in de Vliegenstraat zijn in principe altijd bereikbaar. Samen met aannemer BLM proberen we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Voor doorgaand verkeer stellen we een omleidingsroute in.

Vragen?
Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de constructie in de woning, Europastraat 53, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 30 september 2020);
 • het aanleggen van een inrit, Burgemeester Murisstraat 33, 6231 GH Meerssen (ontvangen 1 oktober 2020);
 • het plaatsen van een speeltoestel en keerelementen, Klinkenberg ongenummerd, 6231 BC Meerssen (ontvangen 2 oktober 2020);
 • het realiseren van parkeervoorzieningen, Klinkenberg en Eburonenstraat (ongenummerd) (ontvangen 2 oktober 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van diverse asbest elementen o.a plaatmateriaal, Burgemeester Murisstraat 63, 6231 GJ Meerssen (ontvangen 30 september 2020);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het realiseren van een ceremoniegebouw op het perceel plaatselijk bekend als Langs de Gewannen 20, 6235 NV Ulestraten.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 15 oktober 2020 t/m 25 november 2020.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het doorbreken van een muur, Synagogeplantsoen 64, 6231KK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 14 oktober 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen