Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016

Gepubliceerd op: 11 oktober 2016 12:15

Weeknummer: 41
Datum: woensdag 12 oktober 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuwe subsidiebeleid Gemeente Meerssen vastgesteld

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen haar nieuwe subsidiebeleid inclusief de bijbehorende subsidieverordening definitief vastgesteld. Het nieuwe beleid is van toepassing op de (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke (evenementen)organisaties.

De gemeente streeft naar meer toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties en naar een meer doel- en resultaatgericht subsidiebeleid. Het gemeentebestuur wil met het nieuwe subsidiebeleid een bijdrage leveren aan het rijke verenigingsleven van Meerssen.

Beleidskaders en regels
De nieuwe beleidskaders en regels van het subsidiebeleid zijn opgenomen in twee documenten:

 1. Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017

U kunt beide documenten terugvinden op www. meerssen.nl (Menuoptie Regelen & Aanvragen -> subsidies).

Het nieuwe subsidiebeleid
Het nieuwe subsidiebeleid is vanaf 15 oktober 2016 van toepassing. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de subsidiering van vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat de wijzigingen gevolgen hebben voor de (toekomstige) subsidieverstrekking. Ook zijn de regels voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente door (vrijwilligers)organisaties gewijzigd.  Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen een brief waarin zij over de gevolgen worden geïnformeerd.

Subsidiewijzer
Om het u makkelijker te maken, is een subsidiewijzer ontwikkeld. In deze subsidiewijzer leest u meer over welke subsidies er mogelijk zijn, welke regels hiervoor gelden en hoe u subsidie kunt aanvragen. Deze subsidiewijzer is bedoeld voor (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke (evenementen)organisaties. In de subsidiewijzer komen de volgende subsidieregelingen aan bod:

 1. Basissubsidie niet-professionele vrijwilligersorganisaties:
  a. Waarderingssubsidie
  b. Stimuleringssubsidie
 2. Activiteitensubsidie
 3. Evenementensubsidie

Let op! Overgangsjaar 2017
Het jaar 2017 is een overgangsjaar. De indieningstermijn van de subsidieaanvragen voor 2017 is (tijdelijk) gewijzigd. Dit vraagt een extra inspanning van de vrijwilligersorganisaties. Daarnaast moeten bij de gemeente alle aanvragen worden verwerkt en beschikkingen worden gemaakt voor 31 december 2016. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Hoe kunt u een subsidie aanvragen?
Het aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag 2017 kunnen vrijwilligersorganisaties terugvinden op www.meerssen.nl (Menuoptie Regelen & Aanvragen -> Subsidies). De aanvraagtermijn start op 15 oktober 2016.

Alle aanvragen moeten uiterlijk 10 november 2016 zijn ingediend. Uiterlijk 31 december 2016 ontvangt u de beschikking voor het jaar 2017. Voor de volgende jaren wordt de datum van indiening van een aanvraag weer zoals deze opgenomen zijn in de beleidsregels en verordening.

Subsidieloket
Omdat de subsidieregels gewijzigd zijn en er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, organiseren wij in week 44 van (31 oktober t/m 4 november 2016) een zogenaamd subsidieloket. Bij dit loket kunnen vrijwilligersorganisaties terecht met allerlei praktische vragen en voor hulp bij het indienen van de aanvraag voor het (overgangs)jaar 2017. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over het nieuwe subsidiebeleid, de nieuwe algemene subsidieverordening of andere praktische vragen? Kijk dan op deze website (Menuoptie Regelen & Aanvragen -> Subsidies). Hier vindt u alle informatie en documenten terug.

Het gemeentebestuur speekt nogmaals haar waardering uit voor het werk van alle (vrijwilligers)organisaties in onze gemeente. Ook een woord van dank aan alle inwoners, de Klankbordgroep Herijking subsidiebeleid en de adviesraad Sociaal Domein, die steentje bedroegen aan dit nieuwe subsidiebeleid.

---

Week van de Veiligheid
Weekmarkt Meerssen in het teken van Veiligheid

Van 10 t/m 15 oktober 2016 is het de landelijke Week van de Veiligheid. Speciaal hiervoor staat de Weekmarkt Meerssen op donderdag 13 oktober in het teken van Veiligheid. Naast de wekelijkse stands van de Weekmarkt treft u er ook allerlei stands op het gebied van veiligheid aan.

Centrum Fietsendiefstal
Velen hebben het helaas wel eens meegemaakt: u parkeert uw fiets ergens en als u terugkomt, is hij verdwenen. Gestolen! Fietsendiefstal komt helaas nog altijd veel voor. Hoe kunt u nou voorkomen dat uw fiets gestolen wordt? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe kunt u uw fiets beter herkennen nadat hij gestolen is?  Waarom is het belangrijk aangifte te doen van fietsendiefstal? Op deze vragen en nog vele anderen kan het Centrum Fietsdiefstallen u antwoord geven. Van 10.30-16.00 uur is het Centrum Fietsdiefstal tijdens de Weekmarkt aanwezig om u te informeren. U kunt ook uw fiets laten graveren met een uniek nummer (geen postcode).

Burgernet
Door middel van Burgernet kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw eigen buurt. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente Meerssen om verdachten van misdrijven en/of vermiste personen op te sporen. Wilt u meer weten over Burgernet? Op de Weekmarkt van donderdag 13 oktober staat ook een stand van Burgernet. Medewerkers van Burgernet kunnen u verder informeren en uw vragen beantwoorden. Heeft u zich nog niet aangemeld voor Burgernet? Bezoek dan de stand op de Weekmarkt en meld u alsnog aan! Hoe meer burgers zich aanmelden hoe veiliger uw eigen buurt wordt. Meer informatie: www.burgernet.nl

Politie
Ook de politie is met enkele medewerkers en voertuigen aanwezig tijdens de Weekmarkt van 13 oktober. Heeft u vragen over bijvoorbeeld inbraakpreventie? De agenten helpen u graag verder!  Tijdens de Week van de Veiligheid besteedt de politie in de wijk ook extra aandacht aan inbraakpreventie door middel van het voetstappenproject. Mochten de politie bij surveillance in de wijk een situatie tegenkomen die inbrekers de mogelijkheid biedt om in te breken, dan laat de politie een brief en een witte voetafdruk (papier) achter. In de loop van de Week van de Veiligheid bezoekt de politie ook winkeliers voor preventieadvies waar nodig.

---

Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde

De gemeente Meerssen vervangt op donderdag13 oktober 2016 het asfalt van de kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat in Bunde. De werkzaamheden duren van 07.00-19.00 uur en worden uitgevoerd door Van de Kreeke Wegenbouw.

Afsluiting wegen
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk een aantal verkeersmaatregelen te nemen.  De kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat is op donderdag 13 oktober van 7.00 tot ca. 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Tijdelijke parkeerverboden Roggeveldstraat & Spoorstraat
Om busdiensten en verkeer goed te laten doorstromen, geldt tijdens de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod in de Roggeveldstraat (aan beide zijden) en de Spoorstraat (vanaf Stationstraatje tot aan huisnummer 23 aan de woningzijde).

Omleiding
Het verkeer van en naar Bunde wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan en Pletsstraat en via de Kloosterweg, Prins Bernardlaan, Kloosterberg en Roggeveldstraat. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden.

Verkeersregelaars regelen ter plekke het verkeer. We vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en de omgeving vrij te houden van verkeer.

Busdiensten
De bussen van Veolia kunnen niet over de kruising Vliegenstraat-Kastanjelaan-Spoorstraat. De lijnbussen rijden deze dag via de Roggeveldstraat en het Stationsstraatje. Bushaltes die vervallen of worden verplaatst worden ter plekke aangegeven door Veolia.

Weersafhankelijk
De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van o.a. het verkeer en het weer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vervolg raadsvergadering 13 oktober 2016

Op donderdag 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad vergaderd. Gezien de hoeveelheid agendapunten konden niet alle onderwerpen behandeld worden. Op donderdag 13 oktober 2016 vindt het vervolg van de vergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Vervolg-agenda

 • Vitalisering detailhandel kernen
 • Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
 • Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
 • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen gemeente Meerssen 2016
 • Motie BRUG-M 'Meer invloed op samenwerking met andere gemeenten'
 • Motie BRUG-M 'Snelfietsroute'

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen op afspraak ter inzage bij het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Bestemmingsplan gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde' en het bijbehorende besluit (planidentificatie NL.IMRO.0938.BP04003-VG01) op 6 oktober 2016  hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Plangebied: het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Pletsstraat 18, 6241 CN Bunde en Sint Agnesstraat 13 t/m 49 oneven, 6241 CB Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1826, 1827, 829, 1901, 1902 en 2106 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan 'Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor een herontwikkeling in het centrum van Bunde met een supermarkt, een zorgcentrum en 20 appartementen voor senioren. Het gebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Pletsstraat. In het binnengebied worden 85 parkeerplaatsen aangelegd en vindt de bevoorrading van de supermarkt plaats.

Inzage: het besluit heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het vastgestelde bestemmingsplan met het raadsbesluit en nota van zienswijzen liggen van 13 oktober 2016 t/m 24 november 2016 op afspraak ter inzage bij het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (tel. 14 043), Markt 50 te Meerssen. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep: de beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen gevolgen voor de inwerkingtreding van de besluiten. Indien beroep is ingesteld kan daartoe tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Burgers kunnen het beroepschrift ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Aan het instellen van beroep en verzoeken om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verbonden.

Crisis- en herstelwet: op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbende in het beroepsschrift moet aangeven, welke beroepsgronden hij aanvoert tegen dit besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een berk, Westbroek 40, 6243 CJ Geulle (ontvangen 27 september 2016);
 • het verbouwen en restylen van het woonhuis, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (ontvangen 29 september 2016);
 • het realiseren van een dakkapel, Pastoor Martinus Sterckenstraat 1a, 6231 JE Meerssen (ontvangen 30 september 2016);
 • het plaatsen van een hekwerk, Hemelboomlaan 9, 6241 AS Bunde (ontvangen 30 september 2016);
 • het uitbreiden van de begane grond t.b.v. werkruimte, Europastraat 44, 6235 BW Ulestraten (ontvangen 3 oktober 2016);
 • het kappen van esdoorn, Proosdijpark in Meerssen (ontvangen 3 oktober 2016)

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen asbesthoudende materialen, Pastoor Dominicus Hexstraat 80 t/m 134, 6231 HG Meerssen (ontvangen 3 oktober 2016);
 • het verwijderen van asbest, De Kling 2, 6235 BJ Ulestraten (ontvangen 26 september 2016);
 • het slopen van een zeugenstal en het verwijderen van het aanwezige asbest, Vliek 34, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 21 september 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het renoveren van het pand, Geuldalweg 18, 6231CD Meerssen

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning
Betreft:
de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor: het brandveilig gebruiken van het junior college, Proost de Beaufortstraat 45, 6231EB Meerssen.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 12-10-2016 t/m 23-11-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van een pand in 4 appartementen(legaliseren), Bunderstraat 133, 6231 EJ Meerssen (verzonden 4 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij, Genzon 39, 6235 AA Ulestraten (verzonden 30 september  2016).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het bouwen van een 2 garages (legaliseren), Bunderstraat 133, 6231 EJ Meerssen (verzonden 4 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022 en Algemene Subsidieverordening 2017

Betreft: op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen het nieuwe Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 vastgesteld inclusief de bijbehorende Algemene Subsidieverordening Gemeente Meerssen 2017. Het nieuwe beleid is van toepassing op de (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke (evenementen)organisaties. Meer informatie treft u elders op deze gemeentepagina aan.
Waar ter inzage: het subsidiebeleid en de subsidieverordeningzijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op dinsdag 11 oktober 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen en beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 12 oktober 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen