Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 11 oktober 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 11 oktober 2017

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017 08:30

Gemeentepagina: week 41
Datum: woensdag 11 oktober 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Hinder voor verkeer door aanleg bergbezinkbassin Rothem

Met ingang van maandag 16 oktober aanstaande sluit Avenue2 het nieuwe bergbezinkbassin bij de Witte Hoek Rothem aan op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Hiervoor moeten ze werken aan het riool in rotonde Witte Hoek en in de weg Kruisdonk (tot ongeveer 30 meter achter het viaduct Kruisdonk). Dat betekent dat er vanaf 16 oktober verschillende afsluitingen en omleidingen nodig zijn.

Verkeerssituatie  16-20 oktober
Van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober wordt er gewerkt aan het riool in de rotonde. De rotonde is dan gedeeltelijk afgesloten.

 • Verkeer dat vanaf de Ambyerweg of vanaf de Klinkenberg komt, kan in alle richtingen doorgaan.
 • Verkeer kan niet rotonde Witte Hoek op vanaf de Maastrichterweg (vanuit Meerssen) of de weg Kruisdonk (vanuit Nazareth). Verkeer kan wel vanaf de rotonde de Maastrichterweg of de weg Kruisdonk nemen.

Verkeer vanuit Meerssen wordt omgeleid via de Sint Josephstraat, Proost de Beaufortstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Tussen de Bruggen, Klinkenberg. Verkeer vanuit Nazareth wordt omgeleid via Weert, Fregatweg, Oude Rijksweg, Bunderstraat, Maastrichterweg, Sint Josephstraat, Proost de Beaufortstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Tussen de Bruggen, Klinkenberg.

Verkeerssituatie 23 oktober-6 november
Van maandag 23 oktober  t/m maandag 6 november werken we aan het riool in de weg Kruisdonk. Dan is rotonde Witte Hoek weer open voor verkeer vanaf en naar de Ambyerweg, Klinkenberg en Maastrichterweg.

 • Verkeer vanuit Nazareth, richting rotonde Witte Hoek, kan wel doorrijden.
 • Verkeer vanaf rotonde Witte Hoek, richting Nazareth, kan niet doorgaan. Dit verkeer wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Bunderstraat, Oude Rijksweg, Fregatweg, Weert.

Hinder voor fietsers
Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Van 7 t/m 15 november is ook het fietspad aan de andere kant van de Maastrichterweg afgesloten. U wordt ter plekke omgeleid.

Tweerichtingsverkeer op de Emmaweg
Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto's niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden worden aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8.

Voor actuele informatie: zie www.a2maastricht.nl/bergbezinkbassinrothem

---

Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

Op 16 mei 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders het verkeersbesluit vast, waarmee maatregelen worden genomen om sluipverkeer tussen de Europalaan Beek, Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten te voorkomen. Het college besloot ook een tijdelijke snelheidsbeperking in te stellen in de Sint Catharinastraat. De maatregelen kwamen tot stand in samenspraak met buurtnetwerk Ulestraten, buurtwerkgroep Burgemeester Visschersstraat en Bewonerscomité Sint Catharinastraat.

Welke maatregelen gaan wij treffen?
Om sluipverkeer tussen de Europalaan in Beek, de Bamfordweg en Pastoor van Eijsstraat tegen te gaan nemen wij de volgende maatregelen:

 • een fysieke afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat door middel van afklappaaltjes. Deze afsluiting komt ter hoogte van de kruising met de Don Boscostraat (zie foto 1 en 2). De paaltjes komen ter hoogte van de witte wegmarketing op foto 1.
 • In de directe omgeving plaatsen we verkeersborden die een verplichte rijrichting aangeven.
 • In de Sint Catharinastraat stellen we een tijdelijke snelheidsbeperking in. Maximumsnelheid: 30 km/uur.

Maatregelen weren sluipverkeer Ulestraten foto 1

Foto 1

Maatregelen weren sluipverkeer Ulestraten foto 2

Foto 2

Uitvoering
Vanaf maandag 16 oktober start de aannemer in opdracht van de gemeente met het plaatsen van de verkeersborden die opgenomen zijn in het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit vindt u op www.meerssen.nl. Daarnaast plaatsen we waarschuwingsborden, die aangeven dat er een gewijzigde verkeersituatie is. Als de verkeersborden zijn geplaatst, monteren we de week erna de twee afklappaaltjes. Deze zijn in het donker zichtbaar door middel van ingebouwde ledverlichting. Tijdens het plaatsen van de paaltjes wordt het verkeer omgeleid. Na overleg met de werkgroep bekijken we in november of we er alsnog snelheidsremmende 'straatjuweeltjes' in de Burgemeester Visschersstraat moeten plaatsen (foto 3).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Geen prut in de put
Campagne 'Geen prut in de put'

Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november in heel Limburg de campagne "geen prut in de put" van start. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Echte prut!

Kijk op de campagnesite www.geenprutindeput.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden fietspad Humcoven

Op woensdag 18 oktober en donderdag 19 oktober 2017wordt het vrijliggend fietspad aan Humcoven van nieuw asfalt voorzien. Het betreft het gedeelte tussen de Hekstraat en Putstraat. Als gevolg van de werkzaamheden worden automobilisten plaatselijk omgeleid. Fietsers worden via de rijbaan geleid. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Door tijdelijke wegafzettingen kunnen de werkzaamheden tot overlast leiden voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ontwerp-verkeersbesluit oplaadpunt elektrische auto Heiveld Bunde

Betreft: Verkeersbesluit voor (aanwijzen twee parkeerplaatsen voor) een oplaadpunt voor elektrische auto's sportcomplex Heiveld Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord E4/BW101 van het RVV.
Inzage en zienswijze termijn: van 12-11- 2017 t/m 22-11-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder , schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Aan de Pletsmolen

Betreft: Verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Aan de Pletsmolen Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op bestaande parkeervoorziening aan zuidzijde Aan de Pletsmolen 20-42 Meerssen.
Inzage en beroepstermijn: van 12-10-2017  t/m 22-11- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Humcoverstraat 16

Betreft: verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Humcoverstraat 16 Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op bestaande parkeervoorziening aan de Humcoverstraat 16 in Meerssen.
Inzage en beroepstermijn: van 12-10- 2017 t/m 22-11-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Schonen Steynweg te Moorveld-Geulle

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van een kleinschalige distilleerderij aan de Schonen Steynweg ongenummerd te Moorveld-Geulle.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen:  van 11-10-2017 t/m 21-11- 2017.
Waar ter inzage: de aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.OAB05001-ON01.
Zienswijzen indienen: binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een nieuwe woning, Gerbergaplantsoen 38, 6231 KM Meerssen (ontvangen 27 september 2017);
 • het plaatsen van een kunstwerk, Charles Eijckstraat ongenummerd te Meerssen (ontvangen 3 oktober 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een kippenstal, broeikas en prieel, Westbroek 5, 6243 CE Geulle (verzonden 3oktober 2017);
 • het realiseren van een kapconstructie op de verbinding tussen het woonhuis en de stal en een overkapping, Houthemerweg 27, 6231 KS Meerssen (verzonden 3 oktober 2017);
 • het plaatsen van een luifel, Bunderstraat 7, 6231 EH Meerssen (verzonden 9 oktober 2017);
 • het verlagen van de stoeprand i.v.m. inrit, Lijsterbeslaan 14, 6241 AN Bunde (verzonden 30 augustus 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 oktober 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen