Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 10 oktober 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 10 oktober 2018

Gepubliceerd op: 09 oktober 2018 14:55

Gemeentepagina: week 41
Datum: woensdag 10 oktober 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda Raadsadviesvergadering 11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 25 oktober 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 11 oktober 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 12 september 2018 en 13 september 2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Zondag 14 oktober 2018
Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen

Zondag 14 oktober 2018 vindt voor de 21ste keer de Marathon van Meerssen plaats. Het parcours bestaat uit een ronde van 10,5 kilometer en voert grotendeels door Meerssen en Ulestraten. De lopers kunnen kiezen uit vijf onderdelen: 5 km, kwart marathon (10,5 kilometer), halve marathon (21,1 kilometer), 20 Engelse mijl (31,5 kilometer) en marathon (42,2 kilometer). Al naar gelang de afstand komen ze een, twee, drie of vier keer door Ulestraten. Daarnaast zijn er diverse jeugdlopen. Voor meer informatie: www.marathonmeerssen.nl

Om de loopwedstrijden mogelijk te maken, sluiten we diverse straten af voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Afsluitingen
De Markt in Meerssen is van zaterdag 13 oktober 07.00 uur tot maandag 15 oktober 19.00 uur afgesloten voor verkeer. Ook parkeren is dan niet mogelijk.

Verder zijn op zondag 14 oktober de volgende straten afgesloten van 10.00-17.00 uur: Kerkstraat, Beekstraat, Steegstraat, Gasthuisstraat, Humcoverstraat, Hekstraat, Putstraat, Sint Catharinastraat, Dorpstraat, Genzonweg, Hoolstraat, Waterval, Genzon, Genzonweg, Humcoven, Visweg, Vogelzang, Kuileneindestraat en Kruisstraat.

Omleidingen doorgaand verkeer
Doorgaand verkeertussen Meerssen en Ulestraten wordt op zondag 14 oktober van 10.00-17.00 uuromgeleid.

We vragen bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat Ulestraten om hun auto buiten het parcours te parkeren.

Voor de bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat is er een oversteek gemaakt voor voertuigen. Deze oversteek is ter hoogte van De Sauveurstraat en de Kennedystraat.

Verkeer vanaf Schimmert naar Ulestraten en Meerssen wordt omgeleid via de Burgemeester Visschersstraat, Nieuwe Vliekerweg en Kruisberg.

Verkeer vanaf Bunde naar Valkenburg wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg en Herkenberg.

Verkeer vanaf Raar wordt omgeleid via de Korte Raarberg, Synagogeplantsoen Volderstraat en Herkenberg.

Tijdelijk parkeerverbod
Aangezien het doorgaand verkeer via het Synagogeplantsoen wordt omgeleid, geldt  op zondag 14 oktober van 10.00-17.00 uur een parkeerverbod voor het deel van het Synagogeplantsoen tussen de Kuileneindestraat en de Volderstraat. We verzoeken de bewoners om hun auto niet op de straat te parkeren.

Parkeerplaats 't Bergske beperkt toegankelijk
Als gevolg van de afsluiting van het parcours is parkeerplaats 't Bergske op zondag 14 oktober van 10.00-16.00 uur slechts beperkt toegankelijk. Ook wegrijden van de parkeerplaats is dan nagenoeg niet mogelijk. Bezoekers van de Marathon Meerssen kunnen hun auto parkeren bij Sporthal Marsana, bij het station (aan de overzijde van de spoorweg) of in parkeergarage Proosdijpark.

Omleiding streekbussen
De streekbussen van lijn 52 van Arriva wordt op zondag 14 oktober van 10.30-16.30 uur omgeleid. De haltes Putstraat, Humcoven, Op de Beukel en Stella Maris komen tijdelijk te vervallen. Bij station Meerssen en bij Vliek in Ulestraten komt een tijdelijke halte.

Vragen?
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Denkt u mee hoe uw gemeente de dienstverlening in het sociale domein kan verbeteren?

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)? En wilt u hier uw ervaringen over delen? Dan is uw gemeente op zoek naar u! We gaan graag met u in gesprek hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Ervaringen delen
Jaarlijkse vragen wij al aan inwoners wat ze van onze dienstverlening vinden via een vragenlijst, maar nu willen de gemeenten in het Heuvelland en gemeente Maastricht ook graag persoonlijk met mensen in gesprek. Zowel 1-op-1 maar ook via groepsgesprekken. Zo kunnen we dieper ingaan op zaken die verder verbeterd kunnen worden. Of misschien heeft u ideeën of tips die u graag met ons deelt.  Wij horen ze graag.

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!
Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl  of via 06-46113901. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

---

Asfalteringswerkzaamheden Molenveldweg en gedeelte Stationstraat

Op maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober voert de firma ABZ Infra in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt in de Molenveldweg en een gedeelte van de Stationstraat (bij de huisnummer 43-61). Een gedeelte van het oude asfalt wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden zijn de straten afgesloten. Waar nodig gebeurt dit onder begeleiding van verkeersregelaars.

Verdere informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het eetcafé Lafayette, Markt 26a, 6231 LS Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 10-10-2018 t/m 20-11-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 27 september 2018 deVerordening Starterslening gemeente Meerssen 2018 vastgesteld.
In werking: vanaf van de achtste dag na bekendmaking.  Met de inwerkingtreding van de 'Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018' wordt de Verordening VROM Starterslening gemeente Meerssen (vastgesteld 25 april 2013) ingetrokken.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 10 oktober  2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van twee bomen, Lange Raarberg 2, 6231 RN Meerssen (ontvangen 23 september 2018);
 • het realiseren van een aanbouw en het aanleggen van een inrit, Humcoverstraat 64, 6231 JR Meerssen (ontvangen 24 september 2018);
 • het plaatsen van een tijdelijke mast in verband met het onderhoud van de bestaande mast, Essendijk  ongenummerd te Geulle (ontvangen 26 september 2018);
 • het verbouwen van de woning, Wonkelestraat 7, 6241 NV Bunde (ontvangen 14 september 2018);
 • het kappen van een boom, Stationstraat ongenummerd Meerssen (ontvangen 20 september 2018);
 • het kappen van zes bomen, Gouverneur Houbenstraat  ongenummerd Ulestraten (ontvangen 20 september 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Keizer Lothariusstraat 5, 6231 BW Meerssen (ontvangen 12 september 2018);
 • het verwijderen van asbest, Charles Eijckstraat 52, 6231 GZ Meerssen (ontvangen 6 september 2018);
 • het verwijderen van asbest, Kruisdonk 1, 6231 RB Meerssen (ontvangen 23 augustus 2018);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Binckhorststraat 21, 6231 GV Meerssen (ontvangen 28 september 2018);
 • het slopen van de houtopslag en verwijderen asbest, Hekstraat 56, 6235 NL Ulestraten, (ontvangen 13 september 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het tijdelijk wijzigen van het gebruik (maatschappelijk naar wonen), Gansbaan 44, 6231 LP Meerssen (verzonden 1 oktober 2018);
 • het tijdelijk wijzigen van het gebruik (maatschappelijk naar wonen), Proost de Beaufortstraat 45 en 45a, 6231EB Meerssen (verzonden 1 oktober 2018);
 • het aanpassen van de constructie van het dak, Gerbergaplantsoen 34, 6231 KM Meerssen (verzonden 4 oktober 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien in mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen