Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 30 september 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 30 september 2015

Gepubliceerd op: 29 september 2015 10:50

Weeknummer: 40
Datum: woensdag 30 september 2015.

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen:
Vanaf 19 oktober werken wij op afspraak

Onlangs is de hoofdingang van het gemeentehuis verhuisd naar de Markt. Het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) op deze locatie is vanaf nu dé centrale toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het nieuwe KCC wordt op vrijdag 16 oktober officieel geopend. Hierover hoort u binnenkort meer.  Met ingang van maandag 19 oktober gaat de gemeente Meerssen op een andere manier werken. De openingstijden worden gewijzigd en we werken volledig op afspraak. Voor het afhalen (dus niet het aanvragen!) van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

KCC stopper

Op afspraak!
Om onnodig wachten te voorkomen, werkt de gemeente Meerssen vanaf 19 oktober 2015 alleen nog op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). In oktober komt de nieuwe gemeentelijke website online. Voor producten van Burgerzaken (aanvragen paspoort, rijbewijs etc) kunt u dan ook een afspraak maken via www.meerssen.nl.

Loket Burgerzaken – Uitsluitend op afspraak!
Bij het Loket Burgerzaken kunt u terecht voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel etc. Dit kan met ingang van 19 oktober uitsluitend nog op afspraak. De openingstijden zijn vanaf dan (op afspraak):
- maandag, dinsdag en vrijdag  09.00-12.00 uur
- woensdag 15.00-17.00 uur
- donderdag  16.00-20.00 uur

Snelbalie – Geen afspraak nodig
Heeft u onlangs een nieuw reisdocument of rijbewijs aangevraagd? Deze kunt u zónder afspraak afhalen bij de nieuwe snelbalie in het KCC. De openingstijden van de snelbalie zijn:
- maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
- donderdag 09.00-20.00 uur

Sociaal Team – Uitsluitend op afspraak
Voor al uw vragen over zorg, jeugd en werk kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.  Dit kan ook uitsluitend op afspraak via telefoon 043-3661662. Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. In de middaguren uitsluitend voor spoedgevallen.  Buiten kantoortijden (van 17.00-09.00 uur en in het weekend) kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen bellen met: telefoon 045-5712608. Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999. Levensbedreigende situaties (24 uur): 1-1-2.

Overige gemeentelijke kantoren – uitsluitend op afspraak
Wilt u een van de medewerkers van de gemeente spreken? Om te voorkomen dat u tevergeefs naar het bestuurscentrum komt of onnodig moet wachten, kan dit alleen op afspraak via telefoon 14 043.

Nieuwe gemeentelijke website www.meerssen.nl
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe gemeentelijke website. Deze komt in oktober online. Op www.meerssen.nl vindt u 24 uur per dag informatie & nieuws van en over de Gemeente Meerssen en gemeentelijke producten. Zodra de nieuwe site er is kunt u voor producten van Burgerzaken (aanvragen paspoort, rijbewijs etc) ook een afspraak maken via de website. Op de website kunt u ook steeds meer producten online aanvragen en betalen. De digitale dienstverlening wordt steeds verder uitgebreid.

Actueel nieuws automatisch in uw mailbox?
Op www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice.

Gemeente Meerssen
Bezoekadres KCC
Bestuurscentrum
Markt 50
6231 LS Meerssen

Postadres (ongewijzigd)
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl
Internet: www.meerssen.nl.

---

Renovatie archiefruimte Bestuurscentrum

Van maandag 28 september t/m maandag 12 oktober renoveert de gemeente Meerssen de archiefruimte in het Bestuurscentrum. In verband met deze renovatie is het helaas niet mogelijk om in de genoemde periode bouwvergunningen  in te zien en eventuele kopieën van bouwtekeningen te verkrijgen. Ook is het in deze periode niet mogelijk om stamboomonderzoek te doen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Meer informatie
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 043.

---

PMD-afval
Deze week: Inzameling plastic verpakkingsafval,
metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)

Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober 2015 kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst. U kunt deze met ingang van dit jaar samen aanbieden in de plastic heroes zak.

Het volledige inzamelschema en meer informatie over wat wel en niet bij het PMD-afval hoort, treft u aan in de Afvalwijzer 2015 op www.meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet

Betreft: het uitoefenen van het horecabedrijf (overname bestaand bedrijf), Bunderstraat 7, 6231 EH Meerssen.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 30-09-2015 t/m 11-11-2015
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester van Meerssen (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het melden van het veranderen van het bedrijf Hollands Electronica Assemblage bv, Weerterveld 25, 6231 NC Meerssen (ontvangen 2 september 2015). Het betreft een melding t.b.v. een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 1 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: ontwerp bestemmingsplan 'tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen'. Toelichting: het plangebied omvat de gronden gelegen tussen de Maastrichterweg en het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7 te Rothem, 6231BL), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 2773, 5470, 6446, 6509, 6510, 6511, 6512, 6515, 6517, 6518, 6519. Met het bestemmingsplan 'tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de realisatie van een dierenartsenpraktijk met een woning ten behoeve van kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 9-6-2015 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.
Inzage en termijn voor indienen van zienswijzen: van 01-10-2015 t/m 11-11-2015.
Waar ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043). U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP05008-ON01) ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Wie kan een zienswijze indienen en bij welke instantie: gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Jaap Zomerplaag (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning 'Sint Josephstraat 101-Meerssen'

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 10 september 2015 het bestemmingsplan 'Sint Josephstraat 101' ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend . Toelichting: het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Sint Josephstraat 101, 6231 ED Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, Sectie B nummers 3910, 6390 en 6445 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan 'Sint Josephstraat 101' wordt een juridisch - planologisch kader te geboden voor de realisatie van een dierenartsenpraktijk met een woning ten behoeve van kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen. Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.
Wie kan een beroep indienen en bij welke instantie: belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep instellen.
Inzage en termijn voor indienen van beroep: van 01-10-2015 t/m 11-11-2015.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043). U kunt het bestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP03004-VG01)  is inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het rooien van een boom, Raar 37, 6231 RP Meerssen (ontvangen 20 september 2015);
 • het oprichten van een carport en overkapping (legalisatie), Meerstraat 33, 6241 ND Bunde (ontvangen 21 september 2015);
 • het legaliseren van een appartement  op de verdieping, Klinkenberg 94, 6231 BE Meerssen (ontvangen 21 september 2015);
 • legalisatie garage, Heirweg 17, 6243 AC Geulle (ontvangen 25 september 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Betreft:
melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest uit tuinhuis, Kasennerweg 12a, 6241 NM  Bunde (ontvangen 10 september 2015). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van twee Maasbakens, Voulwamesweg (brug Bunde) en Westbroek (brug Geulle) (verzonden 21 september 2015);
 • het plaatsen van reclame aan een nieuw te plaatsen gevel, Sint Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde (verzonden 17 augustus 2015).

Inzage- en bezwarentermijn:  tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') 
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 30 september 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

PDF van deze Gemeentepagina