Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016

Gepubliceerd op: 27 september 2016 16:15

Weeknummer: 39
Datum: woensdag 28 september 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

PMD
Bij het PMD-afval mogen alléén:
plastic verpakkingen, metaal (blik) & drankenkartons

Een keer in de twee weken wordt in de gemeente Meerssen het PMD-afval ingezameld: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons. Helaas wordt steeds vaker ander afval in de doorzichtige (plastic heroes)zak gestopt. Hierdoor is het afval erg vervuild. We treffen vanalles aan: van (delen van) tuinstoelen, lamellen, piepschuim, bouwplastic, vijverzeil, autovelgdoppen tot tandenborstels en speelgoed. Dit hoort niet bij het PMD-afval!

Alléén plastic verpakkingsmaterialen
Bij het inzamelen van PMD-afval gaat het niet om plastic afval, maar plastic verpakkingsmaterialen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons. Alle andere plastic en metaal kunt u (deels gratis) naar het milieupark brengen of in de restzak stoppen.

Zakken met 'verkeerd' afval worden niet meer meegenomen
Doorzichtige afvalzakken waarin afval zit dat er niet in thuishoort, worden door onze afvoerder geweigerd en kosten de gemeente - en dus ook u als inwoner - extra geld. We hebben dan ook met de inzameldienst afgesproken dat zij afvalzakken waarin 'verkeerd' afval zit niet meer meenemen! Let dus goed op wat u in de doorzichtige zak stopt.

Weet u het niet zeker?
Wat u wel en niet in de doorzichtige PMD-afvalzak mag stoppen, kunt u vinden in de afvalwijzer op www.meerssen.nl. Of kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vermissing identiteitsbewijs voortaan melden bij gemeente

Als uw (Nederlandse) rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

---

Afsluiting Slingerberg Geulle

Sinds begin vorige week is de Slingerberg in Geulle afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met behulp van borden omgeleid.  Door een defecte waterafvoer (onderdoorgang Slingerberg) is een gat ontstaan naast de rijweg. Om de omvang van de schade in kaart te brengen, vindt er inspectie plaats. De onderdoorgang wordt dan tevens gereinigd. Pas als de volledige omvang van de schade bekend is, kan herstel plaatsvinden. Tot die tijd wordt de Slingerberg uit oogpunt van veiligheid afgesloten voor alle verkeer. Dit kan nog enkele weken duren.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Infobijeenkomst kuileneindestraat

Om de veiligheid voor weggebruikers - en met name fietsers - te verbeteren wil de gemeente een parkeerverbod instellen aan beide zijden van de Kuileneindestraat op het gedeelte tussen de rotonde Op de Beukel en Kookstraat. De doorstroming van het fiets- en autoverkeer wordt hier nu belemmerd door geparkeerde auto's langs de weg.

Daarnaast willen we de voorrangssituatie op rotonde Op de Beukel aanpassen. (Brom-)fietsers krijgen voorrang op gemotoriseerd verkeer. Vanuit het landelijke initiatief Duurzaam Veilig wordt dit aanbevolen voor rotondes binnen de bebouwde kom. De gemeente heeft dit zo opgenomen in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan.

Tot slot komt er ook een parkeerverbod op de Lange Raarberg. Het komt namelijk regelmatig voor dat auto's parkeren op het tweerichtingsfietspad langs de Lange raarberg of in de smalle berm. De voertuigen staan dan vaak gedeeltelijk op de rijbaan. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, want het wegverkeer moet hierdoor uitwijken over de dubbele doorgetrokken middellijn.

Uitnodiging Inloopavond
Om de plannen voor de herinrichting van de Kuileneindestraat verder toe te lichten, organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond op woensdag 25 oktober 2016. Tussen 18.30 en 20.00 uur kunt u bij Bruncherie Silly Days op de Markt in Meerssen binnenlopen. Tijdens de inloopavond krijgt u meer informatie over de voorgestelde weginrichting van de Kuileneindestraat en het concept van het verkeerbesluit. U kunt de inrichtingstekening bekijken en uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen en ideeën te delen.

U bent van harte welkom!

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl .

---

Proef verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje

De gemeente gaat in overleg met een aantal bewoners een proef doen om de toegankelijkheid van de Hof van Oranje voor minder validen te verbeteren. Bij de inrichting van het hofje is destijds voor gekozen voor verhardingen met natuurlijke materialen. Echter, door de oneffenheid van deze materialen is het voor minder validen (bijvoorbeeld mensen met een rollator) moeilijk hier te lopen. Aan de Hof van Oranje liggen een aantal appartementen die ook geschikt zijn voor ouderen. Daarnaast gebruiken voetgangers het hofje als 'doorsteek' van de Beekstraat naar de Markt.

Proef
De gemeente bekijkt of de toegankelijkheid verbeterd kan worden door tussen de leistenen klinkers aan te brengen. Hierdoor ontstaat een vlakkere overgang tussen de stenen. Op deze manier blijft ook de uitstraling van het hofje gehandhaafd. Bij wijze van proef passen we de bestrating op een aantal plekken aan. Na de proef bekijken we wat de ervaringen zijn en of we ook de rest van het hofje aanpassen. De werkzaamheden vinden plaats in week 40.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Benefits Pas
BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen

Met de BeneFits Servicepas van de Gemeente Meerssen krijgt u korting op allerlei producten & diensten op het gebied van welzijn en zorg. Daarnaast krijgt u korting aan de kassa en op uitstapjes. De Servicepas kost € 19,50 per gezin per jaar.

Bij deze Geulbode ontvangt u een folder van BeneFits met meer informatie over de Servicepas. Hierin treft u ook een aanmeldformulier aan.

Meer informatie vindt u ook op www.meerssen.nl.

---

Tweede Kamerverkiezingen:
Aanmelden voor stemmen in het buitenland nu mogelijk

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen zich tot 1 februari 2017 registreren om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Als u in het buitenland woont en geregistreerd bent, kunt u stemmen per post of met een kiezerspas (als u op dat moment in Nederland bent). U kunt ook een volmacht geven. Voor het stemmen vanuit het buitenland wordt een ander stembiljet gebruikt dan de stembiljetten in het stemlokaal in Nederland. Het stembiljet kan om tijdwinst te boeken per e-mail aan de kiezers worden verzonden. De kiezer kan het stembiljet zo zelf printen en invullen en dan per post opsturen.

Meer informatie: www.stemmenvanuithetbuitenland.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het kappen van een kastanjeboom, Hoogveldweg (tegenover huisnummer 53) te Meerssen  (ontvangen 16 september 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het realiseren van een terras, Op de Beukel 1, 6231 RG Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een Bed & Breakfast, Vliek 3, 6235 NR Ulestraten (verzonden 19 september 2016);
  • het kappen van 28 knotlindes, Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen (verzonden 20 september 2016);
  • het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame, Meidoornlaan 1a, 6241 BN Bunde (verzonden 22 september 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 28 september 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen