Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 25 september 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 25 september 2019

Gepubliceerd op: 24 september 2019 08:25

Gemeentepagina: week 39
Datum:
woensdag 25 september 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen van 27-06-2019 en 04-07-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 09-09-2019)
 • Voorstel Nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Voorstel Vaststellen Meer Jaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2019
 • Voorstel Vaststellen Gebouwen Beheerplan 2019
 • Voorstel Accommodatiebeleid gemeente Meerssen
 • Voorstel Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
 • Voorstel Beleidsregel tijdelijke versoepeling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Voorstel Vaststelling bestemmingsplan Cazenderstraat 3
 • Voorstel Landschapsbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
 • Voorstel Stimulering lokale economie
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Werkzaamheden aan het spoor

Van 27 t/m 30 september vinden er werkzaamheden plaats aan het spoor in de gemeente Meerssen (spoorlijn Maastricht-Sittard). Als gevolg hiervan sluit ProRail ook twee overwegen af:

 • Overweg Prinses Ireneweg: van vrijdag 27 september 23.00 uur t/m maandag 30 september 7.00 uur.
 • Overweg Kloosterberg: op zondag 29 september van 7.00-23.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden is er geen treinverkeer.
Voor actuele reisinformatie kunt op kijken op www.9292.nl

Informatie
Voor verdere informatie: ProRail, tel.  0800-7767245.

---

Extra raadsvergadering donderdag 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober vindt een extra raadsvergadering plaats over het rapport van het verdiepingsonderzoek van Berenschot naar de mogelijke invoering van een regieorganisatie. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum. Belangstellenden zijn van harte welkom.

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstel & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Tijdelijk verkeerslichten Volderstraat Meerssen

In de Volderstraat werkt Enexis aan de gasleiding. De werkzaamheden zijn op 13 augustus gestart en duren ongeveer 10 weken. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet Enexis de weg voor de helft afzetten. Van 23 september t/m 18 oktober plaatst Enexis daarom verkeerslichten. Hierdoor kunt u in de Volderstraat te maken krijgen met stilstaand verkeer. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid. Wij adviseren om te rijden via de route Herkenberg - Parallelweg - Stationstraat - Gasthuisstraat (en terug).

---

Gemeente Meerssen viert 75 jaar Bevrijding

Deze maand is het 75 jaar geleden dat Limburg werd bevrijd van de Duitse overheersing. Daarmee kwam voor onze provincie een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dat bijzondere feit wordt in vrijwel alle Limburgse gemeenten herdacht met allerlei activiteiten. Zo ook in onze gemeente.

Lezing over bevrijding Gemeente Meerssen
Dinsdag 24 september, 19.30 uur Gemeentelijk KCC
Op dinsdag 24 september geeft dr. Paul Bronzwaer uit Maastricht een lezing in het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) over de bevrijding van Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde en Geulle. Aanvang 19.30 uur. De heer Bronzwaer is historicus en deskundige mbt de periode van de Tweede Wereldoorlog in Limburg.

Liberty mis in de Basiliek
Zondag 29 september, 11.00 uur
Ter afsluiting van alle herdenkingsactiviteiten is er zondag 29 september een eucharistieviering in de basiliek van Meerssen, met muzikale opluistering door het Basilicakoor. Deze Heilige Mis is ter nagedachtenis van alle slachtoffers van oorlog en terreur, alsook als dankzegging aan de verzetsmensen en bevrijders én ter viering van de vrijheid en vrede waarin we hier in Meerssen en in Nederland mogen leven.

Liberty-concert voor ouderen
Zondag 29 september 2019, 14.30 uur
Het herdenkingsprogramma wordt ook afgesloten met twee concerten in zorgcentra Avé Maria in Geulle en Beukeloord in Meerssen. Daar verblijven veel inwoners van onze gemeente die de oorlog nog (veelal als kind) hebben meegemaakt. Bewoners van zorgcentrum De Wilgenhof in Bunde kunnen desgewenst een van de beide concerten in de andere zorgcentra bijwonen. Voor vervoer wordt gezorgd. De concerten worden verzorgd door Zangkoor Get Real uit Bunde (in Avé Maria), Vocalgroup Song of Joy uit Rothem (in Beukeloord) en twee big bands uit Aken.

---

Waterklaar logo
WATERKLAAR van start

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en langdurige perioden van droogte. Gemeenten nemen samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg maatregelen om de problemen die daaruit voortkomen het hoofd te bieden. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. Daarom bieden we woningeigenaren een aantrekkelijk aanbod: als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.

Regenpijp? De zaag erin!
Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken!

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het gaat om private, bestaande woningen (geen nieuwbouw) die nog aangesloten zijn op een regenwaterriool. En daarbij maatregelen treffen om het water op eigen terrein vast te houden. Voor de verschillende maatregelen die inwoners treffen kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m2 (met een maximum van 25.000 euro).

Via de website www.waterklaar.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Er komt dan een adviseur langs die samen met de eigenaren de mogelijkheden bekijkt, adviseert en helpt met het invullen van de aanvraag voor subsidie.

Samen aan de slag
Op de website www.waterklaar.nl staat, behalve tips om wateroverlast te beperken, heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit. We zijn samen verantwoordelijk om het waterprobleem te beperken. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.

Meer informatie: www.waterklaar.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Sfeervol Meerssen Run.
Plaats: een parkoers tussen Meerssen en Ulestraten met start en finish op de Markt in Meerssen.
Data en tijd:  zondag 6 oktober 2019 van 11.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het parkoers is afgesloten voor alle verkeer van 11.00-15.30 uur. De Markt is afgesloten van 4 oktober 22.00 uur tot 6 oktober 2019 19.00 uur.
Inzagetermijn: van 25-09-2019 t/m 05-11-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag en de aflevering/verkoop van AdBlue en het vernieuwen van een pompzuil, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (ontvangen 23 augustus 2019);
 • het realiseren van een berging/opslag en hobbyruimte, Paus Joannesstraat 6, 6235 CK Ulestraten (ontvangen 5 september 2019);
 • het kappen van drie bomen, Gerbergaplantsoen 17, 6231 KL Meerssen (ontvangen 10 september 2019);
 • het verbreden van de inrit, Bunderstraat 245, 6231 EK Meerssen (ontvangen 12 september 2019);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Tussen de Bruggen 2, 6231 CC Meerssen (verzonden 17 september 2019);
 • het verbouwen van de woning, Beukenlaan 25, 6241 AH Bunde (verzonden 19 september 2019);
 • het realiseren van een tuinberging/schuur, Snijdersberg 3, 6243 AT Geulle (van rechtswege verleend verzonden 19 september 2019);
 • het verbouwen van het woonhuis, Vliegenstraat 98, 6241 CJ Bunde (verzonden 20 september 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 25 september 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen