Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 39 - 23 september 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 39 - 23 september 2015

Gepubliceerd op: 22 september 2015 15:20

Weeknummer: 39
Datum: woensdag 23 september 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

Raadsadviesvergadering

Op woensdag 23 september 2015 vindt een openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 8 oktober 2015. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda
Opening en vaststelling agendaVaststelling verslag raadsadviesvergaderingen 26 en 27 augustus 2015Spreekrecht (op aanmelding)Presentatie / 1e Tussenrapportage 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance' (stand van zaken uitvoering plan van aanpak handhaving)Presentatie werkgroep Kunst Cultuur Erfgoed en ToerismeRaadsvoorstel Vaststelling Strategische Personeelsplanning 2016-2018Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 UlestratenOverzichten toezeggingen en moties / amendementenRondvraag bij portefeuilles van Burgemeester & WethoudersAlgemene rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Controle hondenbelasting van start

Vanaf begin oktober gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het Velpse bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Deze controleurs kunnen zich legitimeren. Vraag altijd naar hun legitimatiebewijs!

Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, en heeft de controleur het vermoeden dat er één of meer honden gehouden worden, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via uw persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. Burgers die geen internet hebben, kunnen telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via de BsGW: telefoon 088 – 8420 420 (toets keuze 1). Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 -17.00 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.

---

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen:
vanaf 19 oktober werken wij op afspraak

Onlangs is de hoofdingang van het gemeentehuis verhuisd naar de Markt. Het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) op deze locatie is vanaf nu dé centrale toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het nieuwe KCC wordt op vrijdag 16 oktober officieel geopend. Hierover hoort u binnenkort meer. Met ingang van maandag 19 oktober gaat de gemeente Meerssen op een andere manier werken. De openingstijden worden gewijzigd en we werken volledig op afspraak. Voor het afhalen (dus niet het aanvragen!) van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

KCC stopper

Gewijzigde openingstijden
De openingstijden van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) zijn vanaf 19 oktober:
- maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur
- op donderdag tot 20.00 uur.

Op afspraak!
Om onnodig wachten te voorkomen, werkt de gemeente Meerssen vanaf 19 oktober 2015 alleen nog op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). In oktober komt de nieuwe gemeentelijke website online. Voor producten van Burgerzaken (aanvragen paspoort, rijbewijs etc) kunt u dan ook een afspraak maken via www.meerssen.nl.

Loket Burgerzaken – Uitsluitend op afspraak!
Bij het Loket Burgerzaken kunt u terecht voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel etc. Dit kan met ingang van 19 oktober uitsluitend nog op afspraak. De openingstijden zijn vanaf dan (op afspraak):

maandag, dinsdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
woensdag: 15.00-17.00 uur
donderdag: 16.00-20.00 uur

Snelbalie – Geen afspraak nodig
Heeft u onlangs een nieuw reisdocument of rijbewijs aangevraagd? Deze kunt u zónder afspraak afhalen bij de nieuwe snelbalie in het KCC. De openingstijden van de snelbalie zijn:

maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00 uur
donderdag: 09.00-20.00 uur

Sociaal Team – Uitsluitend op afspraak
Voor al uw vragen over zorg, jeugd en werk kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.  Dit kan ook uitsluitend op afspraak via telefoon 043-3661662. Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. In de middaguren uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten kantoortijden (van 17.00-09.00 uur en in het weekend) kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen bellen met: telefoon 045-5712608. Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999. Levensbedreigende situaties (24 uur): 1-1-2.

Overige gemeentelijke kantoren – uitsluitend op afspraak
Wilt u een van de medewerkers van de gemeente spreken? Om te voorkomen dat u tevergeefs naar het bestuurscentrum komt of onnodig moet wachten, kan dit alleen op afspraak via telefoon 14 043.

Nieuwe gemeentelijke website www.meerssen.nl
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe gemeentelijke website. Deze komt in oktober online. Op www.meerssen.nl vindt u 24 uur per dag informatie & nieuws van en over de Gemeente Meerssen en gemeentelijke producten. Zodra de nieuwe site er is kunt u voor producten van Burgerzaken (aanvragen paspoort, rijbewijs etc) ook een afspraak maken via de website. Op de website kunt u ook steeds meer producten online aanvragen en betalen. De digitale dienstverlening wordt steeds verder uitgebreid.

Actueel nieuws automatisch in uw mailbox?
Op www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice.

Gemeente Meerssen
Bezoekadres KCC Bestuurscentrum
Markt 50
6231 LS Meerssen

Postadres (ongewijzigd)
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl
Internet: www.meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle

Op maandag 28 september start de aannemer met het vervangen van het asfalt en de molgoot in de Cruisboomstraat in Geulle. De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 2 oktober. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren sluit de gemeente het gedeelte Cruisboomstraat tussen de Drossaertstraat en de Mevrouw van der Meijstraat tijdelijk af voor alle verkeer (behalve voetgangers). Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De wegafzettingen kunnen voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC):

Klant Contact Centrum (KCC):
Telefoon 14 043
E-mail: info@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen

 

Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

In de Geulbode en Staatscourant van 16 september stond een officiële bekendmaking over het 'Ontwerp bestemminsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen (Molenveldweg 5, 7, 6231 BL Rothem). Om technische redenen is het ontwerp bestemmingsplan nog niet op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Dat betekent dat ook de inzagetermijn en termijn voor het indienen van zienswijzen nog niet is gestart. Zodra het ontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is geplaatst, vindt een nieuwe bekendmaking plaats.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verbreden van de uitrit, Proost Richardstraat 11, 6231 CS Meerssen (ontvangen 16 september 2015);de verbreding van de oprit, Prins Clauslaan 23, 6241 GK Bunde ( ontvangen 15 september 2015};het plaatsen van tuinhuisje en schutting, Don Boscostraat 28, 6235 EJ Ulestraten (ontvangen 17 september 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Betreft:
melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het slopen van drie bijgebouwen en verwijderen asbest, Raar 29, 6231 RP Meerssen, 6231 RP (ontvangen 30 juli 2015). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 403).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het oprichten van een zwembad en tuinhuisje, Raar 40, 6231 RR Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het plaatsen van gevelreclame, Beekstraat 2, 6231 LG Meerssen (verzonden 15 september 2015);het vergroten van de woning (opbouw garage), Gansbaan 65, 6231 LN Meerssen (verzonden 18 september 2015);het verhogen van het dak, Volderstraat 13a, 6231 LA Meerssen (verzonden 21 september 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:

het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Adeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 september 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen