Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016

Gepubliceerd op: 20 september 2016 14:10

Weeknummer: 38
Datum: woensdag 21 september 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Kindcentrum Meerssen
UITNODIGING

Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, waar naast basisonderwijs (beide basisscholen) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en de bibliotheek Meerssen een plekje krijgen. Het nieuwe Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat, bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld en op het naastgelegen grasveld tussen school en Stip. Ook de omgeving van de school wordt aangepast. Het Kindcentrum en de inrichting van de omgeving zijn naar verwachting eind december 2017 klaar. In de eerste helft van 2018 nemen we het Kindcentrum in gebruik.

Stand van zaken

Het nieuwe gebouw
Afgelopen voorjaar gingen drie aannemer-architectencombinaties aan de slag met het ontwerpen van het nieuwe Kindcentrum. Hierbij zijn meerdere gesprekken gevoerd met de gebruikers van het Kindcentrum (scholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal). In juli hebben de aannemer-architectencombinaties elk een ontwerpvoorstel ingediend. Uiteindelijk heeft de selectiecommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van school, gemeente en extern adviseurs) gekozen voor een ontwerp. Deze maand vinden gesprekken plaats over deze keuze. Dan wordt ook bekeken of dit ontwerp aan alle eisen voldoet. Als dit het geval is, wordt een besluit genomen over het verder uitwerken van het plan.

Verkeersplan
Tegelijk met het ontwerp van het Kindcentrum is ook een verkeersplan gemaakt. Hierin staat hoe de verkeersveilige schoolomgeving er straks uit moet komen te zien. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met onder andere ouders en omwonenden. Op 11 juli 2016 heeft er een speciale inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en betrokkenen waarbij het verkeersplan is gepresenteerd.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Het Kindcentrum Meerssen is straks een belangrijke spil in Meerssen-west. Het moet niet een voorziening worden ín de buurt, maar een voorziening ván de buurt. Om omwonenden, ouders en andere belangstellenden te informeren, organiseert de gemeente op woensdag 28 september 2016 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het nieuwe Kindcentrum en de verkeersomgeving. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen of tips & ideeën aan te dragen. Naast de gemeente zijn ook de school, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en architect aanwezig.

Vervolgprocedure
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 oktober neemt de gemeenteraad een beslissing over het benodigde budget voor het bouwen van het Kindcentrum en het verkeersveilig maken van de omgeving.

Tijdelijke locatie Op 't Hwagveld
In verband met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe Kindcentrum verhuist basisschool Op 't Hwagveld na de herfstvakantie tijdelijke naar een andere locatie: het schoolgebouw aan de Proost de Beafortstraat 45 in Meerssen'. Ouders en omwonenden worden hier binnenkort verder over geïnformeerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda's raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 21 september en donderdag 22 september 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 6 oktober 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 21 september 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 24-08-2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie stand van zaken 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-Raadsvoorstel Kredietvotering voor de integrale aanpak van Kindcentrum Meerssen
 • Concept-Raadsvoorstel Kredietvotering unilocatie Stella Maris college
 • Concept-Raadsvoorstel Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 inclusief bijbehorende Algemene Subsidieverordening gemeente Meerssen 2017
 • Concept-Raadsvoorstel Concept begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 doelgroepenvervoer
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 22 september 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 25-08-2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Project leegstaande winkelpanden'
 • Concept-Raadsvoorstel Gunning aanbesteding project leegstaande winkelpanden
 • Concept-Raadsvoorstel Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
 • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
 • Concept-Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

De achterliggende raadsstukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vermissing identiteitsbewijs voortaan melden bij gemeente

Als uw (Nederlandse) rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een wilde kastanjeboom, 't Kempke 54, 6241 CX Bunde (ontvangen 27 augustus 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning (revisievergunning)
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor: het veranderen of het veranderen van de werking en het in werking hebben (revisievergunning) van een tankstation voor het wegverkeer. De verandering betreft de onbemande aflevering en verkoop van vloeibare brandstoffen gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Tevens wordt door vergunningverlening bewerkstelligd dat niet langer LPG mag worden opgeslagen en afgeleverd.  Locatie: Maastrichterlaan 1, 6241 AA Bunde.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 21-09-2016  t/m 02-11-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het kappen van 28 knotlindes, Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een dakkapel, Op de Locht 30, 6241 NS Bunde (verzonden 14-09-2016);
 • het verbreden van de inrit, Holstraat 16, 6231 AD Meerssen (verzonden 14 september 2016);
 • het verbouwen van de woning (intern), Meerstraat 43, 6241 ND Bunde (verzonden 15 september 2016);
 • het vergroten van de woning, Dennenberg 2, 6241 NN Bunde (verzonden 16 september 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

 • het plaatsen van een monument, Sint Catharinastraat ongenummerd (tegenover huisnummer 2) te Ulestraten (ingetrokken 13 september 2016).
  De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging van de door de gemeenteraad op 8 september 2016 vastgestelde structuurvisie: de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld 'Wonen' in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbakne, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vastgelegd.

Globale inhoud: de structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg zich de komende jaren voor gesteld zien ten aanzien van volkshuisvesting. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Zuid-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Daarbij zullen delen van de in de bestemmingsplannen opgenomen directe bouwmogelijkheden komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten dat door de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten om woningbouw mogelijk te maken, worden opengebroken. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen; bestemmingsplannen hebben dat wel.

Waar ter inzage: u kunt de structuurvisie inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0938.STVWonenZL2016-VA01). De papieren stukken liggen vanaf 22 september 2016 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

In werking: de dag na de bekendmaking. Officiële bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant van donderdag 22 september 2016. Tegen de vaststelling van de 'Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg' staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Informatie: Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Bundermijt.
Plaats: Sint Agnesplein en omliggende straten in Bunde.
Data en tijd:  zondag25 september van 11.00-17.00 uur.
Het Sint Agnesplein, Sint Agnesstraat, Sint Rochusstraat, Ingenopestraat, Carteynstraat en Vliegenstraat zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Een omleidingsroute wordt ingesteld. De Albert Heijn blijft bereikbaar.

Betreft: Jubileumfeest CV de Aanhawwersj Meersje 6x11 jaor.
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 20 te Meerssen.
Data en tijd:  zaterdag19en zondag 20 november2016van 12.00-01.00 uur.

Inzagetermijn: van 21-09-2016 t/m 02-11-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan zienswijzen indienen, mondeling of schriftelijk, gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 september 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen