Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 38 - 19 september 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 38 - 19 september 2018

Gepubliceerd op: 18 september 2018 09:00

Gemeentepagina: week 38
Datum: woensdag 19 september 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Veiligheidsdag stopper
Zaterdag 6 oktober 2018: Veiligheidsdag Meerssen

Opsporingshonden in actie zien? Weten wat een buitengewoon opsporingsambtenaar doet? Een kijkje nemen in een voertuig van politie of brandweer? Het kan allemaal tijdens de Veiligheidsdag Meerssen op zaterdag 6 oktober 2018. Van 11.00-16.00 uur staat alles in het teken van Veiligheid. Locatie: Molenveldweg Meerssen.

Naast allerlei interessante informatiestands zijn er geweldige demonstraties te zien. Je kunt voertuigen op je gemak bekijken. Deelnemers aan deze Veiligheidsdag zijn onder andere de politie, de BOA's, brandweer, KMar, Veilig Verkeer Nederland, het Rode Kruis, Rijkswaterstaat en de buurtnetwerken. Het volledige programma volgt binnenkort.

Parkeren
Er wordt gezorgd voor een parkeerroute. Voor fietsers wordt een bewaakte en gratis stalling ingericht naast het evenement.

Veiligheid gaat ons allemaal aan.
Kom kijken, luisteren én meedoen op de Veiligheidsdag.

---

Weekendafsluitingen A2 en A79

In de maanden september en oktober zijn er weekendafsluitingen op en rond de autosnelwegen A2 en A79 bij Maastricht. Houd rekening met omleidingen en extra reistijd. Komend weekend vinden van vrijdagavond 21 september t/m maandagochtend 24 september de volgende afsluitingen plaats:

A2

 • Afrit 55 Maastricht-Zuid (Randwyck/Oeslingerbaan)
 • Oprit 54 Maastricht-Centrum Zuid (bij John F. Kennedysingel) richting Eijsden/Luik 
 • Rijbaan van de Oeslingerbaan voor verkeer vanuit Heer richting Randwyck.

A79

 • A79 richting Heerlen/Aachen tussen knooppunt Kruisdonk en Voerendaal
 • Inclusief alle tussenliggende op- en afritten van de A79 richting Heerlen: Bunde, Meerssen, Valkenburg, Hulsberg, Klimmen.

Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend  dat ingevolge artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)  is besloten in de BRP te registeren  dat onderstaande personen zijn vertrokken naar een onbekende bestemming. Gebleken is dat zij niet meer wonen op het adres van inschrijving in de BRP.  Bovendien kon na gedegen onderzoek niet worden vastgesteld waar zij dan wel  wonen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft:

Naam en voorletters: Mevr. W.E. Teernstra
Geboortejaar: 1965
Datum uitschrijving: 08-08-2018

Naam en voorletters: Dhr. Y. Azizi
Geboortejaar: 1981
Datum uitschrijving: 09-08-2018

Naam en voorletters: Dhr. N. Cursaru
Geboortejaar: 1988
Datum uitschrijving: 14-08-2018

Naam en voorletters: Dhr. G.I. Constantinescu
Geboortejaar: 1982
Datum uitschrijving: 14-08-2018

Naam en voorletters: Mevr. C.M. Tecşoiu
Geboortejaar: 1990
Datum uitschrijving: 14-08-2018

Naam en voorletters: Dhr. J.J.W. Franssen
Geboortejaar: 1989
Datum uitschrijving: 14-08-2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen via info@meerssen.nl of telefoonnummer 14 043.  Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.

Ingevolge  artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: naam en adres van de indiener; de dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom). Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Dit kan alleen bij  spoedeisend belang. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een tuinberging, Gansbaan 55, 6231 LN Meerssen (ontvangen 4 september 2018);
 • het legaliseren van een appartement, Bunderstraat 147, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 4 september 2018);
 • het legaliseren van een carport, Bunderstraat 153, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 4 september 2018);
 • het legaliseren van een terrasoverkapping, Bunderstraat 147, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 4 september 2018);
 • het kappen van 26 dennen, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (ontvangen 5 september 2018);
 • het vernieuwen van het raam, Pastoor Martinus Sterckenstraat 22, 6231 JG Meerssen (ontvangen 10 september 2018);
 • het kappen van bomen, Moorveldsberg 69, 6243 AX Geulle (ontvangen 10 september 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het vergroten van de loods, Hekstraat 56, 6235NL Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het herbouwen van de hobbyruimte/berging/tuinkamer, Koekoekstraat ongenummerd te Geulle(verzonden 10 september 2018);
 • het legaliseren van een bestaand prieel, Brommelen 10, 6243 CP Geulle (verzonden 11 september  2018);
 • het kappen van een boom, Parallelweg 30, 6231 CJ Meerssen (verzonden 12 september 2018);
 • het vervangen van een garagepoort door kozijn, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (verzonden 14 september 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 19 september 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen