Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 37 - 9 september 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 37 - 9 september 2020

Gepubliceerd op: 08 september 2020 09:35

Gemeentepagina: week 37
Datum: woensdag 9 september 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Dringend verzoek wethouders aan de raad:
Extra-raadsvergadering over de koers van de gemeente

De wethouders hebben vrijdag 4 sewptember een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Meerssen. In deze brief verzoeken zij de raad een extra-raadsvergadering te beleggen, waarin de koers van de gemeente opnieuw aan de orde komt.

Zij geven in de brief aan, dat zij gelet op de huidige financiële situatie, tot de conclusie zijn gekomen dat het behoud van een zelfstandige gemeente (al dan niet via een regie-organisatie) geen haalbaar perspectief meer is en het ook niet in het belang is van de gemeenschap. De exorbitante bezuinigingen die nodig zijn om de forse tekorten in de meerjarenbegroting op te lossen, zullen volgens het college de lokale samenleving en de sociale cohesie ernstig ontwrichten. Het college ziet dan ook geen andere oplossing dan in te zetten op herindeling met een andere gemeente, waarbij de gemeente Maastricht de meest aangewezen partner is.

Als de raad in de gevraagde extra-raadsvergadering ervoor kiest de koers tot behoud van de zelfstandige gemeente te blijven voortzetten en met flinke bezuinigingen en/of lastenverzwaringen een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, rest de wethouders niets anders dan hun ontslag in te dienen bij de raad, zo laten zij in hun brief aan de raad weten.

De brief van het college aan de raad kunt u lezen op www.meerssen.nl.

Maandag 14 september: extra raadsvergadering

---

Voortgang werkzaamheden Volderstraat Meerssen

De werkzaamheden in de Volderstraat verlopen volgens planning. Op 7 september is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de kruising Volderstraat-Synagogeplantsoen. Op 14 en 15 september brengen we nieuw asfalt aan vanaf de rotonde Herkenberg tot aan het Synagogeplantsoen. Op 16 september stellen we - onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden - dit gedeelte van de straat open voor alle verkeer.

Start fase 2
Op 16 september starten we dan met fase 2: vanaf de kruising Synagogeplantsoen tot aan de kruising Kruisstraat-Kuileneindestraat. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden van fase 2 duren drie weken. De kruising met de Kruisstraat-Kuileneindestraat houden we zo lang mogelijk open.

---

Raad
Agenda digitale raadsadviesvergadering

Op woensdag 9 september 2020 vindt er een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De vergadering van 10 september 2020 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 24 september 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 9 september 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 24-06-2020 en 25-06-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vestigen van een nagelstudio, Meerstraat 25, 6241 ND Bunde (ontvangen 26 augustus 2020);
 • het houden van biologisch vleesvee, Vliek 34, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 20 augustus 2020);
 • het plaatsen van een ballenvanger, Heiveld 2, 6241 EK Bunde (ontvangen 28 augustus 2020);
 • het vervangen van het dak, Proost Willemstraat 38, 6231 CW Meerssen (ontvangen 27 augustus 2020);
 • het verbouwen van de woning, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde (ontvangen 25 augustus 2020);
 • het tijdelijk gebruik van 3 extra zelfstandige wooneenheden, Moorveldshof 6A 6B 6D te Ulestraten (ontvangen 2 september 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van het gebruik van de 1e verdieping, De Sauveurstraat 14, 6235 BB Ulestraten (verzonden 31 augustus 2020);
 • het vervangen van een bestaand dak door een zadeldak, Lindenlaan 38, 6241 BD Bunde (verzonden 1 september 2020);
 • Cascorestauratie van een gedeelte van de hoeve "Moorveldshof", Schonen Steynweg 4A, 6237 NA Moorveld (verzonden 3 september 2020);
 • het realiseren van een uitbouw, Kersenlaan 27, 6241 BL Bunde (verzonden 7 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het vervangen van het dak van bestaande woning en het realiseren van een dakkapel op het achterdakvlak, Stationstraat 45, 6231 CK Meerssen (verzonden 4 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 9 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen