Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 36 - 6 september 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 36 - 6 september 2017

Gepubliceerd op: 05 september 2017 12:55

Gemeentepagina: week 36
Datum: woensdag 6 september 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Toekomst Meerssen - denkt u mee
Hoe toekomstbestendig is Meerssen? Denkt u met ons mee?

In de gemeente Meerssen is het fijn wonen. Daar vinden we alles wat we nodig hebben en hebben we oog voor elkaar. Zou dat over 10 tot 15 jaar nog zo zijn? Kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren tegen redelijke kosten? Kunnen we nieuwe maatschappelijke taken aan? De gemeenteraad zoekt naar antwoorden op deze vragen. Alle inwoners mogen hierover meedenken. Doet u ook mee?

Wat gaan we onderzoeken?
Steeds meer gemeenten denken na over herindeling of samenwerking. Om daarover een standpunt te kunnen innemen, wil de gemeenteraad eerst nagaan of het bestuur en de ambtelijke organisatie financieel en organisatorisch gezond genoeg zijn om nog 10 tot 15 jaar zelfstandig door te gaan. We gaan daarom op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor Meerssen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Dit doet Berenschot in opdracht van de'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen' die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. Berenschot verzamelt harde feiten en statistische gegevens. Het bureau houdt interviews met betrokkenen en een enquête onder alle inwoners. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen op www.meerssen.nl.

Hoe kunt u meedoen?
Wij horen graag hoe u over de toekomst van Meerssen denkt. We willen weten hoe u op lange termijn de rol van de gemeente ziet en met welke voorzieningen u geholpen bent. Daarom nodigen we u van harte uit om de (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit neemt hooguit vijf minuten in beslag. Meedoen kan tot en met maandag 25 september 2017. U kunt de inwonersenquête over de toekomst van de gemeente Meerssen invullen via www.meerssen.nl.

Naar de inwonersenquête

Heeft u geen internet? Dan kunt u een papieren exemplaar van de enquête invullen bij ons Klant Contact Centrum (Markt 50, Meerssen).

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
Elke mening telt. Berenschot verwerkt alle antwoorden en suggesties tot een voorlopig rapport. De verwachting is dat dit in november klaar is. Half december stelt de Begeleidingsgroep het eindrapport vast. Dat helpt de gemeenteraad vervolgens om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe we die toekomst vorm kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

---

Bouw gymzaal Ulestraten van start

In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde extra budget voor de realisatie van de nieuwe gymzaal aan de Kasteelstraat in Ulestraten (tegenover de basisschool). De bouwwerkzaamheden zijn gegund aan aannemersbedrijf Habenu van de Kreeke uit Nuth. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Verkeersmaatregelen
Om de bouw en aan/afvoer van materialen veilig te laten verlopen, zijn er veiligheidsmaatregelen genomen. Zo komen er nieuwe oversteekplaatsen in de Albert Schweitzerstraat en bij het kruispunt van de Kasteelstraat met de Paus Joannes- en Albert Schweitzerstraat. Schoolkinderen en andere voetgangers worden op een veilige manier rond de bouw geleid. Brigadiers helpen de kinderen bij begin en einde van de schooldag met oversteken. Het bouwtransport vindt plaats buiten de breng/haalmomenten van de school. De medewerkers van de bouw parkeren binnen de bouwhekken. Ook laden en lossen gebeurt binnen de hekken. Er komt geen bouwverkeer door de Kasteelstraat ter hoogte van de school. Het bouwverkeer wordt omgeleid. De verkeerssituatie voor auto's blijft hetzelfde . Het parkeerverbod in de Kasteelstraat ter hoogte van de school blijft van kracht.

Planning
De gymzaal zal naar verwachting in maart 2018 klaar zijn. Tot dan zal gebruik worden gemaakt van de huidige gymzaal aan de Sint Catharinastraat.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Ricron Trading, Weerterveld 13, 6231 NC Meerssen (ontvangen 30 mei 2017). Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 06-09-2017 t/m 10-10-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een erfafscheiding, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde (ontvangen 28 augustus 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het aanvullen van de groeve met grond, Oliebergweg ongenummerd te Meerssen;
 • het verlagen van de stoeprand i.v.m. inrit, Lijsterbeslaan 14, 6241 AN Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een spar, Koekoekstraat 6, 6243 AR Geulle (verzonden 1 september 2017);
 • het plaatsen van containers voor tijdelijke bewoning/bewaking, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (verzonden 1 september 2017);
 • het plaatsen van een raam, Gerbergaplantsoen 28, 6231 KM Meerssen (verzonden 1 september 2017);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

 • het oprichten van een carport, Hoogveldweg 61, 6231 ES Meerssen (ingetrokken 1 september 2017);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 september 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen