Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 36 - 5 september 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 36 - 5 september 2018

Gepubliceerd op: 04 september 2018 08:50

Gemeentepagina: week 36
Datum: woensdag 5 september 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Berenschot verkenning regie-organisatie
Presentatie rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen' aan gemeenteraad

Bureau Berenschot presenteert op woensdag 5 september 2018 tijdens een openbare bijeenkomst zijn rapport aan de gemeenteraad over de verkenning naar de haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie. De presentatie begint om 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.

Op 12 januari 2018 is het onderzoeksrapport 'Toekomstbestendig Meerssen. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige toekomst gemeente Meerssen' uitgebracht. De gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 met betrekking tot dit rapport onder meer besloten om het college op te dragen een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie. Bureau Berenschot heeft dit verkennend onderzoek de afgelopen maanden uitgevoerd. Het rapport hiervan is nu opgeleverd.

Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune. U kunt het rapport inzien op www.meeerssen.nl (Nieuws & Bekendmakingen -> Actueel).

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor Maastricht-Sittard

In september verricht BAM Rail slijpwerkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De werkzaamheden vinden op het traject Sittard-Maastricht plaats in de nacht van zaterdag 15 september op zondag 16 september 2018 van 01.15-5.10 uur. Op het traject Maastricht-Sittard vinden de slijpwerkzaamheden plaats in de nacht van zondag 16 september op maandag 17 september 2018 van 01.15 -5.10 uur.

Informatie
Voor informatie of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Prorail, afdeling publiekscontacten, op telefoonnummer 0900-7767245 (20 cent per minuut). Website: http://www.prorail.nl/onderhoud.

---

Agenda's Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 12 september en donderdag 13 september 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 september 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 12 september 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering van 27-06-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke Regelingen
 • Concept-raadsvoorstel Concept beleidsplan 2019 Politie Eenheid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
 • Concept raadsvoorstel Bijdrage uitvoering strategische gebiedsvisie Aviation Valley
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 13 september 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Nieuwe verordeningen 212/213/213a
 • Concept-raadsvoorstel Visie voor geluidsschermen langs spoorwegen in Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Financiering Duurzaamheidsfonds Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Verordening Starterslening
 • Concept-raadsvoorstel Nota luchtkwaliteit
 • Concept-raadsvoorstel Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te Bunde
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Heeft u zich al aangemeld?
Informatiebijeenkomst voor inwoners over de financiën van de gemeente

Financiën
Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur signalen van inwoners over de financiën van de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld over de financiële reserves, de leningen die de gemeente heeft uitstaan, de hoogte van de OZB en degelijke. Blijkbaar is daarover de nodige onduidelijkheid en dat leidt tot vragen, kanttekeningen en aannames van inwoners, al dan niet terecht.

Informatiebijeenkomst woensdag 19 september
Het college van B&W vindt transparantie en goede informatievoorziening aan burgers belangrijk. In dat kader wordt er een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke financiën georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 september en vindt plaats in de kantine van het bestuurscentrum (ingang via het KCC, Markt 50 in Meerssen). De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Presentatie wethouder en beleidsmedewerkers
De wethouder financiën (de heer Jan Gulikers) en beleidsmedewerkers financiën verzorgen een presentatie, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe komt de begroting van de gemeente tot stand?
 • Hoe is deze begroting opgebouwd?
 • Inkomsten en uitgaven van de gemeente
 • Onroerend zaakbelasting (OZB)
 • Gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen
 • Geldleningen die de gemeente verstrekt

Tijdens en na afloop van de presentatie is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, kanttekeningen te plaatsen en/of suggesties naar voren te brengen.

Graag vóór 17 september aanmelden
Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Meld u dan even aan. Liefst vóór maandag 17 september, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden kan via communicatie@meerssen.nl onder vermelding van 'financiën 19 september'.

We hopen uiteraard op een goede opkomst - u bent in elk geval van harte welkom!

-------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Verkeersbesluit (concept)
Omgeving Stella Maris College

Betreft: beoogde verkeersmaatregelen omgeving Stella Maris College (Veeweg, Parallelweg. Molenveldweg Meerssen).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: diverse verkeersmaatregelen onder andere stopverbod, parkeerregulering auto's (brom-)fietsen, kiss & ride, oplaadpunten e-cars, parkeerplaatsen minder-validen, laad- en lossen.
Toelichting: na een periode van voorbereiding, overleggen met de schooldirectie, omwonenden en politie en de verwerking van de reacties, is het mobiliteitsplan voor het Stella Maris College vastgesteld door het college van B&W. Het concept van het ontwerp-verkeersbesluit (met bebordingsplan) worden nu bekendgemaakt. Dit concept ligt samen met het mobiliteitsplan op afspraak ter inzage in het bestuurscentrum. U kunt ook een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt t/m 30 september 2018 reageren op het concept ontwerp-verkeersbesluit. Dit kan per brief of e-mail. Na verwerking van de reacties wordt het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit officieel bekendgemaakt. U heeft dan de mogelijkheid formeel een zienswijze in te dienen.
Inzage en reactietermijn: van 05-09-2018 t/m 30-09-2018.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).

- Mobiliteitsplan
- Bebordingsplan
- Verkeersbesluit (ontwerp)

Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of via e-mail: info@meerssen.nl
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbrengen van een zonwering (overkapping), Stationstraat 21, 6231 CK Meerssen (ontvangen 24 augustus 2018);
 • het renoveren van raamwerk, Waterval 7, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 27 augustus 2018);
 • het bouwen van een brug ter hoogte van de Geul nabij Hartelstein in Bunde (ontvangen 23 augustus 2018);
 • het aanleggen van een fietspad, ter hoogte van de Geul nabij Hartelstein in Bunde (ontvangen 24 augustus 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van de verbouwing, Maasstraat 32, 6241 DJ Bunde;
 • het realiseren van een aanbouw, Hekstraat 17, 6235 NK Ulestraten;
 • het aanbrengen van een luifel en het plaatsen van een houtopslag, Pastoor Smeetsstraat 2, 6243 CS Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het renoveren van het dak van een gemeentelijk monument, Volderstraat 31, 6231 LA Meerssen (verzonden 28 augustus 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 5 september 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen