Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 36 - 2 september 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 36 - 2 september 2020

Gepubliceerd op: 01 september 2020 10:00

Gemeentepagina: week 36
Datum: woensdag 2 september 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatiebijeenkomst voor omwonenden en gebruikers project In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet heeft in 2019 ter inzage gelegen. De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van dit ontwerp. Omdat zowel de gemeente als Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op meerdere punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Hierdoor hebben wij de vaststelling van het bestemmingsplan enige tijd moeten doorschuiven.

Behandeling in gemeenteraad
De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2020. Een aankondiging van de raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in weekblad De Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst
Nog vóór deze raadsvergadering plaatsvindt, plannen wij op 17 september een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en gebruikers van het project In 't Riet. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen besluiten wij of we in overeenstemming met de richtlijnen van de RIVM een fysieke samenkomst houden, of dat we een online bijeenkomst houden.

---

Onderhoudswerkzaamheden brug Klinkenberg Rothem

Op maandag 7 september start de Gemeente Meerssen met onderhoudswerkzaamheden aan de landhoofden onder de brug over 't Geulke aan de Klinkenberg in Rothem.

Om de werkzaamheden en het aanleveren van materialen zo veilig mogelijk te laten verlopen, sluiten we - ter hoogte van de brug - de weg voor de helft af. Doorgaand verkeer kan hierdoor een kleine vertraging oplopen.

De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

----------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit maximumsnelheid Raar (buiten de bebouwde kom)

Betreft: instellen maximumsnelheid naar 60 km/uur buiten de bebouwde kom (deelgebied: Raar).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: in de bestaande komportalen worden RVV A1 borden (zone 60) gemonteerd. Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km per uur, waarbij de komborden een duidelijke herkenbare zone in- en uitgang aanduiden. De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 60 km zone markering op de weg bestaande uit een dubbele streep met aanduiding '60'. De bebording en markering komt op bij de komgrens Raar en de gemeentegrens Meerssen-Beekdaelen.
Toelichting: bovengenoemde straat is in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 31-08-2020 t/m 12-10-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 63, 6231 GJ Meerssen (ontvangen 17 augustus 2020);
  • het verwijderen van asbest (gevelelementen, kachel), Kruisberg 56, 6231 RK Meerssen (ontvangen 20 augustus 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • Cascorestauratie Schonen Steynweg 4A Moorveld, Schonen Steynweg 4a, 6237 NA Moorveld.
  • het realiseren van een tweede woning (legalisatie), Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten.
  • het realiseren van een berging (legalisering), Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het kappen van 2 bomen, Langs de Gewannen 31, 6235 NV Ulestraten (verzonden 27 augustus 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 2 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen