Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016

Gepubliceerd op: 30 augustus 2016 11:10

Weeknummer: 35
Datum: woensdag 31 augustus 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Zondag 11 september 2016
Huldiging Maaike Head tijdens Marathon Meerssen

Olympisch kampioene Maaike Head wordt op zondag 11 september om 17.00 uur gehuldigd tijdens de Marathon Meerssen. Op 12 augustus haalde roeister Maaike Head samen met Ilse Paulis tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een Gouden Medaille bij de lichte dubbeltwee. Daarmee maakten zij de favorietenstatus waar.

Ilse en Maaike persbericht
© Niels Paulis

Prestatie van wereldformaat
Het gemeentebestuur zocht meteen contact met Stichting Marathon Meerssen om de Olympisch kampioene op bijzondere wijze te huldigen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Maaike heeft samen met Ilse een wereldprestatie geleverd en dat verdient een heel bijzondere huldiging in Meerssen, de plaats waar zij een groot deel van haar jeugd doorbracht en de eerste stappen zette in haar sportieve loopbaan. Een groots evenement als de Marathon Meerssen biedt ons de sportieve ambiance die de huldiging van een Olympisch kampioene verdient. Overigens wordt Maaike gehuldigd op haar verjaardag. Het wordt voor Maaike, haar vriend, familie en voor Meerssen dus een dubbel feestelijke dag!"

Maaike woont in Amsterdam, haar ouders wonen nog steeds in Meerssen. Roeipartner Ilse Paulis kan helaas niet bij de huldiging aanwezig zijn. Ze wordt op dezelfde dag gehuldigd in Dalen, de plaats waar zij opgroeide.

---

Logo Meerssen en Valkenburg
Meerssen en Valkenburg organiseren Limburgse Babsendag

Op dinsdag 13 september 2016 zijn de Limburgse Babsen achtereenvolgens te gast in Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Limburgse babsen is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en ervaringen met elkaar te delen. Een Babs is een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ook wel Trouwambtenaar genoemd. Limburg telt op dit moment ongeveer 90 babsen die officieel beëdigd zijn door de rechtbank en in dienst zijn van een Limburgse gemeente.

Programma
Babsen van Meerssen en Valkenburg aan de Geul hebben de krachten gebundeld voor de organisatie van de Limburgse Babsendag 2016. Het programma begint op dinsdag 13 september om 9.30 uur met koffie en vlaai in het Leopoldskerkje aan de Gansbaan in Meerssen. Om 10.00 uur heet burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Limburgse Babsen welkom namens het gemeentebestuur. Na een bezoek aan enkele bijzondere trouwlocaties in Meerssen en enkele ludieke intermezzo's gaat het gezelschap per bus naar Valkenburg aan de Geul. Hier worden enkele bezienswaardigheden bezocht en vindt om 16.00 uur in de 'feestgrot' (tevens trouwlocatie) de afsluiting van de Babsendag 2016 plaats door burgemeester Martin Eurlings.

Folder Trouwen in Meerssen: kijk op www.meerssen.nl
Trouwen in Valkenburg aan de Geul: zie www.valkenburg.nl

---

In verband met de Boels Rental Ladies Tour:
Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat

Op donderdag 1 september 2016 vind de jaarlijkse Boels Rental Ladies Tour plaats. Deze komt ook dit jaar weer door Ulestraten. Om de verkeersveiligheid voor de wielrenners en karavaan te waarborgen, haalt de gemeente tijdelijk de zwart-witte wegversmallingspaaltjes weg in de Sint Catharinastraat. Dit gebeurt op woensdag 31 augustus 2016. Vrijdag 2 september 2016 plaatsen we de paaltjes weer terug.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Smartphone - melden via uw
Meldingen openbare ruimte ook via uw smartphone

 • Ziet u een lantaarnpaal die kapot is?
 • Gedumpte vuilniszakken of zwerfvuil?
 • Heeft u een klacht over het trottoir?
 • Onveilig groen etcetera?

Voor het instandhouden van een schone, veilige en goede leefomgeving is uw opmerkzaamheid ons een grote hulp!

Melden met uw smartphone
Veel mensen maken gebruik van een smartphone. Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreidere computermogelijkheden biedt. Met een smartphone kunt u o.a. meldingen over problemen in het buitengebied - mét foto - doorgeven aan de gemeente.

Voorlopig: BuitenBeter-app
Op dit moment onderzoekt de gemeente welke meldings-app het beste aansluit op de gemeentelijke systemen. Hoewel wij nog niet voor een bepaalde app hebben gekozen, kunt u via de BuitenBeter-app toch al meldingen aan ons doorgeven. Wij moeten deze meldingen dan wel nog apart invoeren in de gemeentelijke meldsystemen. Terugkoppeling over de afhandeling van uw melding aan onze gemeente via de BuitenBeter-app is nog niet mogelijk.

Wilt u wel terugkoppeling?
Geef uw melding dan via de telefoon of via e-mail door aan het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Hier kunt u ook terecht als u geen smartphone heeft.

Heeft u geen smartphone?
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.

Contactgegevens KCC
Telefoon 14 043, e-mail info@meerssen.nl. Meldingen buiten kantooruren (dringende gevallen): tel. 043-3505345.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerp Verkeersbesluiten

Betreft:

 1. het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Fregatweg - Meersenhovenweg en
 2. het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Meerssenhoven – Maastrichterlaan
 3. het regelen van de verkeerssituatie Weerterstraat – Weert - Fregatweg

Maatregelen die daartoe getroffen worden na de voorziene reconstructie:

Nieuwe verkeerssituatie Fregatweg - Meersenhovenweg

 1. door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de rotonde die de verbinding vormt van de Fregatweg en Meerssenhovenweg;
 2. door middel van het plaatsen van D01 en bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden op de rotonde en de daarvoor gesitueerde midden geleiders;
 3. door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op de rotonde en aansluitingen daarop.

Nieuwe verkeerssituatie Meerssenhoven - Maastrichterlaan

 1. door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan – Meersenhoven;
 2. door middel van het plaatsen van bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden ter hoogte van de gesitueerde midden geleiders op de Maastrichterlaan;
 3. door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising;

Verkeerssituatie Weerterstraat - Weert - Fregatweg

 1. door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan – Weert – Weerterstraat;
 2. door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising;

Een en ander zoals weergegeven op het bij deze besluiten behorend bebordingsplan.

Inzage en zienswijzetermijn: van 01-09-2016 t/m 12-10-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC, tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen voor:

 • het intern verbouwen van het pand, Schoolpad 7, 6241 CK Bunde (ontvangen 19 augustus 2016);
 • het kappen van een boom, Oostbroek 17, 6243 CB Geulle (ontvangen 19 augustus 2016);
 • het kappen van een boom, Prinses Christinalaan 13, 6241 EP Bunde (ontvangen 23 augustus 2016);
 • het kappen van een boom, Pastoor L. Canisiusstraat 20, 6231 JK Meerssen (ontvangen 23 augustus 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Humcoverstraat 20, 6231 JP Meerssen (ontvangen 15 augustus 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het wijzigen van een pand in vier appartementen en het bouwen van twee garages (legaliseren), Bunderstraat 133, 6231 EJ Meerssen;
 • het realiseren van een kantoor op de eerste verdieping (legalisatie), Weerterstraat 9a, 6231 RH Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning, Herkenberg 13, 6231 LK Meerssen (verzonden 22 augustus 2016);
 • het legaliseren van een appartement en diverse bijbehorende bouwwerken, Raar 43, 6231 RP Meerssen (verzonden 26 augustus 2016 );
 • het verplaatsen van airco-units, Bunderstraat 84, 6231 EL Meerssen (verzonden 26 augustus 2016);
 • het realiseren van een tweetal overkapping, Bunderstraat 207, 6231 EK Meerssen (verzonden 26 augustus 2016);
 • het realiseren van een aanbouw, Essendijk 19, 6243 BH Geulle (verzonden 26 augustus 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het verbouwen van een paardenstal, het plaatsen van twee dakkapellen, het bouwen van een serre en het intern verbouwen van de woning (legaliseren), Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (verzonden 25 augustus 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Twentyfour/Seven Fitness, Meidoornlaan 1a, 6241 BN Bunde (ontvangen 29 juli 2016). Het betreft een melding tbv een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: tot uiterlijk 12 oktober 2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 31 augustus 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen