Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 35 - 30 augustus 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 35 - 30 augustus 2017

Gepubliceerd op: 29 augustus 2017 15:25

Gemeentepagina: week 35
Datum: woensdag 30 augustus 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Onderzoek toekomst
Hoe toekomstbestendig is Meerssen?
Denkt u met ons mee?

In de gemeente Meerssen is het fijn wonen. Daar vinden we alles wat we nodig hebben en hebben we oog voor elkaar. Zou dat over 10 tot 15 jaar nog zo zijn? Kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren tegen redelijke kosten? Kunnen we nieuwe maatschappelijke taken aan? De gemeenteraad zoekt naar antwoorden op deze vragen. Alle inwoners mogen hierover meedenken. Doet u ook mee?

Wat gaan we onderzoeken?
Steeds meer gemeenten denken na over herindeling of samenwerking. Om daarover een standpunt te kunnen innemen, wil de gemeenteraad eerst nagaan of het bestuur en de ambtelijke organisatie financieel en organisatorisch gezond genoeg zijn om nog 10 tot 15 jaar zelfstandig door te gaan. We gaan daarom op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor Meerssen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Dit doet Berenschot in opdracht van de 'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen' die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. Berenschot verzamelt harde feiten en statistische gegevens. Het bureau houdt interviews met betrokkenen en een enquête onder alle inwoners. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen op de projectpagina op deze website.

Hoe kunt u meedoen?
Wij horen graag hoe u over de toekomst van Meerssen denkt. We willen weten hoe u op lange termijn de rol van de gemeente ziet en met welke voorzieningen u geholpen bent. Daarom nodigen we u van harte uit om de (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit neemt hooguit vijf minuten in beslag. Meedoen kan van maandag 4 september tot en met maandag 25 september 2017. U kunt dan de inwonersenquête over de toekomst van de gemeente Meerssen invullen via www.meerssen.nl.

Zijn er mensen zonder internet? Dan kunt u hen verwijzen naar ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen). Hier kan men vanaf maandag 4 september een papieren versie van de enquête invullen.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
Elke mening telt. Berenschot verwerkt alle antwoorden en suggesties tot een voorlopig rapport. De verwachting is dat dit in november klaar is. Half december stelt de Begeleidingsgroep het eindrapport vast. Dat helpt de gemeenteraad vervolgens om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe we die toekomst vorm kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

---

Informatiebijeenkomst uitbreiding agrarisch bedrijf Weert

De gemeente Meerssen is in overleg met de eigenaar over de uitbreiding van het agrarisch bedrijf gelegen aan Weert 93. Het bestemmingsplan Buitengebied biedt de mogelijkheid om het bedrijf uit te breiden. Hiervoor moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De eigenaar heeft een plan ingediend voor de uitbreiding en met name ook voor de landschappelijke inpassing.

Informatiebijeenkomst
Voordat het college van B&W een definitief besluit neemt over het opstarten van de vervolgprocedure, willen eigenaar en gemeente omwonenden en belanghebbenden over de plannen informeren en de gelegenheid geven om vragen te stellen. De informatiebijeenkomst is op woensdag 6 september 2017. Aanvang 19.00 uur in Café de Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Vervolgprocedure
Na het definitief besluit over het opstarten van de planologische vervolgprocedure door het college van B&W, gaat het plan voor advies naar de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Daarna wordt het plan voor inpassing in het bestemmingsplan door het gemeentebestuur ter inzage gelegd. Eenieder heeft vervolgens de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier te zijner tijd meer over op de gemeentepagina's van weekblad de Geulbode en op deze website. Na afronding van de planologische procedure kan de eigenaar een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Ook dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt op de gemeentepagina's.

Heeft u vragen?
Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum en vraag naar Jaap Zomerplaag of Bart Heffels, telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

---

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen in de gemeente woont.  BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?
In enkele gevallen kunnen 'derden' vragen om uw gegevens uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de ledenadministratie) en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege privacybescherming nooit informatie verstrekt uit de BRP!

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?
U kunt het verzoek om geheimhouding schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier 'Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens'. U kunt dit formulier vinden op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen).

Heeft u geen internet?
Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk
Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang
Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving van de gemeente via telefoon 14 043. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje aan info@meerssen.nl

---

BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen

Met de Servicepas van BeneFits van de Gemeente Meerssen krijgt u korting op allerlei producten en diensten bij lokale en regionale ondernemers. Ruim 250 bedrijven in Limburg geven kortingen en andere service. Daarnaast biedt BeneFits allerlei diensten om zelfstandig te blijven wonen en leven.  Om te zorgen dat dit lukt wil de gemeente u daar graag bij helpen.

De BeneFits Service pas in Meerssen
Inwoners kunnen met korting gebruik maken van lokale ondernemers (bv. bakker, slager, bloemist, het zwembad, de sportschool etc.) Ook is er een webshop waar u korting krijgt op pretparktickets, hotelovernachtingen en diverse andere Limburgse, maar ook nationale uitjes.

Minima krijgen een extra steuntje in de rug
De hulpbehoevende kan gebruik maken van het netwerk van diensten aan huis van BeneFits (bv. hulp in het huishouden, ramenwassers, kappers en pedicures aan huis, klus- en tuinbedrijven, boodschappendienst, hulpmiddelen etc.). Leden ontvangen 5% korting op de basis- en aanvullende verzekering van CZ zorgverzekeringen. Dit kan al vlug oplopen tot een besparing van meer dan € 100,00 per jaar.

Voor wie?
Iedereen kan de Servicepas van BeneFits ontvangen. Speciaal voor oudere en hulpbehoevende mensen of mantelzorgers, is er een uitgebreid aanbod op het vlak van welzijn en zorg. Mensen met een uitkering of ander minimuminkomen kunnen zo een extra steuntje in de rug krijgen. Echter voor alle inwoners van de gemeente Meerssen is deze pas geschikt en interessant vanwege het lokale karakter. Het lidmaatschap is in een mum van tijd terug verdiend.

Gratis voor inwoners met een smalle beurs!
Heeft u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van de Servicepas van € 19,50. Hierdoor ontvangt u de pas gratis! U kunt de tegemoetkoming direct aanvragen op het aanvraagformulier voor de Servicepas. U dient dan bewijsstukken van uw inkomsten mee te sturen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland dient u een recente uitkeringsspecificatie mee te sturen.

Aanmelden
Bij de Geulbode van week 35 ontvangt u een folder van BeneFits met een aanmeldformulier. De pas kost € 19,50 per gezin per jaar. De ledenpas krijgt u met alle informatie toegestuurd. Daarbij zit ook een overzicht van aangesloten bedrijven. Het lidmaatschapsgeld verdient u in de meeste gevallen al binnen een maand terug.

Wilt u zich liever digitaal aanmelden of meer informatie opzoeken over kortingspartners of andere zaken? Kijk dan op www.bene-fits.nl

Vragen?
Heeft u de folder gemist? Hieronder vindt u de link naar de digitale folder.

- folder

Heeft u andere vragen? U kunt bellen met BeneFits op telefoonnummer 046-2040628. Ook kunt u BeneFits bereiken via WhatsApp: 06-86671797 of per mail: info@bene-fits.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verkeersbesluit
Verkeersmaatregelen Vliegveldweg en fietsers voorrang rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen Vliegveldweg (oversteek Bunderstraat en Nieuwe Vliekerweg, voorrangsituaties en rotondes en fietsers voorrang op de rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: onder anderehet maken van voetgangersoversteekplaatsen,  het aanpassen van het profiel van de Vliegveldweg, het afsluiten van de  toegang van de Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer vanaf Bunderstraat; inrijdverbod Vliegveldweg in zuidelijke richting vanaf kruising met Tunnelweg voor landbouwverkeer, het wijzigen van de voorrangssituatie op Vliegveldweg, het wijzigen voorrangssituatie voor fietsers op rotondes Putsteeg, Hoolhoes en Sint Josephstraat, regeling bromfietsers op rijbaan binnen de bebouwde kom op Maastrichtweg, Oude Rijksweg en Prinses Ireneweg.
Inzage en beroepstermijn: van 31-08-2017  t/m 11-10- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een raam, Gerbergaplantsoen 28, 6231 KM Meerssen (ontvangen 14 augustus 2017);
 • het kappen van een spar, Koekoekstraat 6, 6243 AR Geulle (ontvangen 22 augustus 2017);
 • het kappen van een conifeer, Pastoor Martinus Sterckenstraat 27, 6231 JE Meerssen (ontvangen 23 augustus 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende toepassingen, Hoekweg 5, 6231 LL Meerssen (ontvangen 10 augustus 2017);
 • het verwijderen van asbest, Wijngaardsberg 2, 6235 ND Ulestraten (ontvangen 15 augustus 2017);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Dominicus Hexstraat 11, 6231 HE Meerssen (ontvangen 21 augustus 2017);
 • het slopen van de woning en verwijderen asbest, Gerbergaplantsoen 38, 6231 KM Meerssen (ontvangen 31 juli 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van bestaande bijgebouwen, Rector Thijssenstraat 49, 6237 NH Moorveld (verzonden 24 augustus 2017);
 • het herbouwen van een bestaande stal, het legaliseren van twee stallen en uitbreiding van een stal, Vliek 25, 6235 NR Ulestraten (verzonden 24 augustus 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 30 augustus 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen