Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 35 - 29 augustus 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 35 - 29 augustus 2018

Gepubliceerd op: 28 augustus 2018 12:55

Gemeentepagina: week 35
Datum: woensdag 29 augustus 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Informatiebijeenkomst voor inwoners over de financiën van de gemeente

Financiën
Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur signalen van inwoners over de financiën van de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld over de financiële reserves, de leningen die de gemeente heeft uitstaan, de hoogte van de OZB en degelijke. Blijkbaar is daarover de nodige onduidelijkheid en dat leidt tot vragen, kanttekeningen en aannames van inwoners, al dan niet terecht.

Informatiebijeenkomst woensdag 19 september
Het college van B&W vindt transparantie en goede informatievoorziening aan burgers belangrijk. In dat kader wordt er een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke financiën georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 september en vindt plaats in de kantine van het bestuurscentrum (ingang via het KCC, Markt 50 in Meerssen). De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Presentatie wethouder en beleidsmedewerkers
De wethouder financiën (de heer Jan Gulikers) en beleidsmedewerkers financiën verzorgen een presentatie, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe komt de begroting van de gemeente tot stand?
 • Hoe is deze begroting opgebouwd?
 • Inkomsten en uitgaven van de gemeente
 • Onroerend zaakbelasting (OZB)
 • Gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen
 • Geldleningen die de gemeente verstrekt

Vragen, opmerkingen, suggesties
Tijdens en na afloop van de presentatie is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, kanttekeningen te plaatsen en/of suggesties naar voren te brengen.

Informatiebijeenkomst
Graag voor 17 september aanmelden

Inwoners van de gemeente Meerssen die naar deze bijeenkomst willen komen, worden verzocht zich hiervoor aan te melden. Liefst vóór maandag 17 september, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@meerssen.nl onder vermelding van 'financiën 19 september'.

We hopen uiteraard op een goede opkomst - u bent in elk geval van harte welkom!

-------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Agressieprotocol Gemeente Meerssen

Betreft: het College van B&W heeft op 14-08-2018 het Agressieprotocol Gemeente Meerssen 2018 vastgesteld.
In werking: met ingang van 14-08-2018.
Waar ter inzage: dit protocol is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27 augustus 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels etc kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats Frankenstraat

Betreft: verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Frankenstraat Rothem-Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op de Frankenstraat in Rothem-Meerssen ter hoogte van huisnummers 7-9.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep: van 30-08-2018 t/m 10-10-2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit
Instellen voetpad Hof van Oranje

Betreft: instellen voetpad tussen Markt en Beekstraat in Hof van Oranje Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden G07 (voetpad) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Markt-zijde van het voetpad en aan de Beekstraat-zijde met onderbord 'motorvoertuigen t.b.v. laden en lossen toegestaan' in de Hof van Oranje.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep: van 30-08-2018 t/m 10-10-2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit
Parkeerverbod Koningin Julianastraat

Betreft: het instellen van een tweezijdig parkeerverbod in de Koningin Julianastraat (zuidzijde) Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de Koningin Julianastraat (zuidzijde). Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep: van 30-08-2018 t/m 10-10-2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Rechtspositieregeling voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Meerssen en gastvrouw

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 5 september 2017 de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Meerssen en de gastvrouw vastgesteld.
In werking: met ingang van 29 augustus 2018.
Waar ter inzage: deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 23 augustus 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het nemen van een aantal noodmaatregelen ten behoeve van het beperken van wateroverlast, Cazenderstraat ongenummerd & Pastoor Arnold Somyasingel ongenummerd te Meerssen (ontvangen 9 augustus 2018);
 • het kappen van een boom, Sint Catharinastraat 79, 6235 BD Ulestraten (ontvangen 20 augustus 2018);
 • het vervangen van een garagepoort door kozijn, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (ontvangen 22 augustus 2018);
 • het vergroten van de woning, Houthemerweg 21, 6231 KS Meerssen (ontvangen 22 augustus 2018);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, een paardenstal, lichtmasten en een carport met aanbouw, Cazenderstraat 14, 6231 HZ Meerssen (ontvangen 22 augustus 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Meerstraat 4, 6241 NC Bunde, (ontvangen 3 juli 2018);
 • het verwijderen van asbest, Groot Berghem 42, 6235 BL Ulestraten, (ontvangen 17 augustus 2018);
 • het verwijderen van asbest, Groot Berghem 44, 6235 BL Ulestraten, (ontvangen 17 augustus 2018);
 • het slopen van een bijgebouw, Weert 69, 6231 RE Meerssen, (ontvangen 8 mei 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een bestaand prieel, Brommelen 10, 6243 CP Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor|

 • het legaliseren van een tuinmuur, Oranje Nassaustraat 3, 6231 EX Meerssen (verzonden 20 augustus 2018);
 • het uitbreiden van een balkon/terras, Bunderstraat 145, 6231 EJ Meerssen (verzonden 21 augustus 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het brandveilig gebruiken van het Kindcentrum Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (verzonden 24 augustus 2018).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 29 augustus 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen