Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 35 - 26 augustus 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 35 - 26 augustus 2020

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020 09:45

Gemeentepagina: week 35
Datum: woensdag 26 augustus 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 27 augustus 2020
Themabijeenkomst ombuigingsmogelijkheden begroting 2021-2024

Donderdag 27 augustus a.s. vindt om 19.00 uur een digitale openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad plaats, waarin nader wordt ingegaan op de mogelijkheden tot ombuigingen om de meerjarenbegroting 2021-2024 sluitend te krijgen. U kunt deze bijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Naar aanleiding van de Kadernota 2021-2024 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 een motie aangenomen om het proces richting regiegemeente voort te zetten. Het gevolg hiervan is dat er forse ombuigingen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting zoals in de Kadernota is aangegeven. Na 9 juli bleek dat de geraamde meerjarige tekorten nog aanmerkelijk groter zullen zijn als gevolg van de gedaalde leerlingenaantallen van het Stella Maris College. Hierdoor zal de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvallen. Momenteel worden de volgende tekorten voorzien:

 • 2021: € 1.314.000,--
 • 2022: € 1.425.000,--
 • 2023: € 1.607.000,--
 • 2024: € 1.560.000,--

Ombuigingen om deze tekorten weg te werken, kunnen alleen via:

 • bezuinigingen, c.q. besparingen op de uitgaven, of
 • vergroting van de inkomsten (doorgaans via lastenverzwaring) of
 • een combinatie van beide.

Overzicht mogelijke ombuigingen
Het college zal tijdens de themabijeenkomst een overzicht presenteren en toelichten van alle ombuigingen die theoretisch en wettelijk mogelijk zijn. Bij deze ombuigingsmogelijkheden wordt nader ingegaan op de financiële effecten evenals de te verwachten maatschappelijke gevolgen. De totale jaarlijkse financiële effecten van alle ombuigingsmogelijkheden zullen groter zijn dan de geraamde jaarlijkse tekorten zodat de gemeenteraad voorkeuren kan aangeven met betrekking tot de ombuigingen.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst (uiterlijk woensdag 26 augustus) zal het college het overzicht van de diverse ombuigingsmogelijkheden aan de gemeenteraad toezenden. U kunt dit overzicht dan ook downloaden op www.meerssen.nl. De voorkeuren en suggesties die tijdens de themabijeenkomst vanuit de gemeenteraad naar voren worden gebracht, dienen voor het college als input voor het maken van keuzes ten behoeve van het opstellen van de conceptbegroting 2021-2024.

---

Informatie ivm het Coronavirus

Sinds vrijdag 21 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht. Hiermee geeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitvoering aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Doel daarvan is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U kunt de nieuwe noodverordening inzien op www.meerssen.nl/coronavirus. Meer informatie over de aanvullende maatregelen van het kabinet kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.

Klachten? Blijf thuis & laat u testen!
Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Bel tel. 0800-1202 voor een testafspraak. Dat kan 7 dagen per week van 08.00-20.00 uur. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. U kunt nu ook een afspraak maken via www.rijksoverheid.nl/coronatest.

INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl of www.vrzl.nl/coronavirus.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl
Bij klachten: Blijf thuis & laat u testen, tel. 0800-1202. Of maak een afspraak via www.rijksoverheid.nl/coronatest

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Luc Volders, wethouder
Wethouder Luc Volders biedt ontslag aan

Wethouder Luc Volders (van verkeer, bereikbaarheid/openbaar vervoer, parkeren, economie, toerisme, sport, recreatie en evenementen) heeft 18 augustus om gezondheidsredenen zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. In een brief aan de gemeenteraad heeft hij zijn besluit toegelicht. Conform de Gemeentewet gaat het ontslag in met ingang van 18 september 2020, of zoveel eerder als een eventuele opvolger de benoeming heeft aangenomen.
04 YD35r

---

Agenda extra raadsvergadering 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 18.30 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Concept-raadsvoorstel benoeming wethouder
 • Concept-raadsvoorstel afleggen eed door benoemde wethouder
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem (RIS) op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Noodverordening i.v.m. Coronavirus

Betreft: sinds 21 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 21 augustus 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het doorbreken van een muur, Synagogeplantsoen 64, 6231 KK Meerssen (ontvangen 13 augustus 2020);
 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (ontvangen 17 augustus 2020);
 • het uitbreiden van het woonhuis, Pastoor Aert van Coelmontstraat 15, 6231 JC Meerssen (ontvangen 17 augustus 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Kerkweg 15, 6231 BR Meerssen (ontvangen 17 augustus 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning, Heirweg 23, 6243 AC Geulle (verzonden 19 augustus 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 26 augustus 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen