Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 34 - 22 augustus 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 34 - 22 augustus 2018

Gepubliceerd op: 21 augustus 2018 10:55

Gemeentepagina: week 34
Datum: woensdag 22 augustus 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Informatiebijeenkomst voor inwoners over de financiën van de gemeente

Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur signalen van inwoners over de financiën van de gemeente Meerssen, bijvoorbeeld over de financiële reserves, de leningen die de gemeente heeft uitstaan, de hoogte van de OZB en degelijke. Blijkbaar is daarover de nodige onduidelijkheid en dat leidt tot vragen, kanttekeningen en aannames van inwoners, al dan niet terecht.

Financiën

Informatiebijeenkomst woensdag 19 september
Het college van B&W vindt transparantie en goede informatievoorziening aan burgers belangrijk. In dat kader wordt er een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke financiën georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 september en vindt plaats in de kantine van het bestuurscentrum (ingang via het KCC, Markt 50 in Meerssen). De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Presentatie wethouder en beleidsmedewerkers
De wethouder financiën (de heer Jan Gulikers) en beleidsmedewerkers financiën verzorgen een presentatie, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe komt de begroting van de gemeente tot stand?
 • Hoe is deze begroting opgebouwd?
 • Inkomsten en uitgaven van de gemeente
 • Onroerend zaakbelasting (OZB)
 • Gemeentelijke financiële reserves en voorzieningen
 • Geldleningen die de gemeente verstrekt

Vragen, opmerkingen, suggesties
Tijdens en na afloop van de presentatie is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, kanttekeningen te plaatsen en/of suggesties naar voren te brengen.

Graag voor 17 september aanmelden
Inwoners van de gemeente Meerssen die naar deze bijeenkomst willen komen, worden verzocht zich hiervoor aan te melden. Liefst vóór maandag 17 september, zodat we vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@meerssen.nl  onder vermelding van 'financiën 19 september'.

We hopen uiteraard op een goede opkomst - u bent in elk geval van harte welkom!

---

Water in balans
Uitnodiging inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus
Noodmaatregelen wateroverlast Meerssen

Meerssen is een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Met dit programma werkt het waterschap samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Wateroverlast Meerssen
Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei ontstond in Meerssen op veel plekken water- en modderoverlast in Meerssen. De regenwaterbuffers uin het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd, maar door de buitengewone intensiteit van de buien is er toch wateroverlast ontstaan.

Noodmaatregelen
Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen zijn samen met de omgeving aan de slag gegaan met het voorbereiden van maatregelen om de overlast van vergelijkbare buien in de nabije toekomst te beperken. Deze maatregelen werkt het waterschap momenteel verder uit. Dit gebeurt  in nauw overleg met alle betrokken partijen. Maar het uitwerken van deze maatregelen vergt tijd, terwijl de kans op hevige neerslag blijft. Daarom hebben waterschap en gemeente besloten om noodmaatregelen te treffen, vooruitlopend op de uitwerking van het totale maatregelenpakket.

Het is de bedoeling om:

 • Vier gronddammen aan te leggen van ruim één meter hoog in het dal van de Watervalderbeek.
 • Drie gronddammen aan te leggen ter hoogte van de Watervalweg en één gronddam aan te leggen ter plaatse van de Raarslakweg.
 • Deze gronddammen in het landschap in te passen, gecombineerd met het ophogen van de Raarslakweg.
 • Langs de Cazenderstraat - Pastoor Arnold Somyasingel een rij 'big bags' te plaatsen.

Tevens zijn/worden momenteel nog andere maatregelen door gemeente en waterschap getroffen:

 • Het  fietspad aan de Proost Beaufortstraat wordt verlaagd, waardoor het water kan doorstromen richting Geul.
 • Bij parkeerplaats 't Bergske worden maatregelen getroffen, zodat het water daar beter afgevoerd wordt.
 • De landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen worden verhoogd om het water tegen te houden.
 • Bij het nieuwe Kindcentrum aan de Pastoor Dominicus Hextraat in Meerssen wordt een waterberging aangelegd.

Inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus
Wij praten u graag bij over de noodmaatregelen tijdens een inloopbijeenkomst. Wij laten u zien wat de noodmaatregelen precies inhouden. U kunt ook visualisaties bekijken van de gronddammen. Zo krijgt u een goed beeld hoe de noodmaatregelen in de landschappelijke omgeving passen. U heeft alle gelegenheid om  vragen te stellen.

Vrij binnenlopen tussen 18.30 en 20.30 uur
U bent van harte welkom op dinsdag 28 augustus in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen over de inloopbijeenkomst? Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Online inzien plannen
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u de plannen toch graag inzien? Dat kan op de website van Waterschap Limburg (actueel - bekendmakingen).

---

Agenda extra raadsvergadering maandag 27 augustus 2018

Op maandag 27 augustus 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 te Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Camping de Bostkant te Geulle

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 22 augustus 2018 het ontwerp bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2017" ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat op grond van artikel 110c Wet geluidhinder gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 22 augustus 2018 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt inzake het perceel Humcoven 15 te Ulestraten. Dit ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018, waarin voornoemde locatie is opgenomen.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • Holstraat 17 – Heideweg 4, Rothem: legalisatie bestaande bouwwerken en tweede woning;
 • Humcoven 15, Ulestraten: legalisatie bestaande bouwwerken, bedrijf en tweede woning;
 • Moorveldsberg 93, Geulle: persoonsgebonden overgangsrecht voor gebruik bijgebouw als woning;
 • Waterval 1c, Ulestraten: legalisatie stallingsruimte, realisatie inpandige bedrijfswoning, waartegenover sloop chalet en realisatie landschapsplan staan;
 • Weerterstraat 9a-9b, Meerssen: legalisatie 2 "reguliere" woningen (in tegenstelling tot de wel toegestane  bedrijfswoningen) en uitsluiting spuitwerkzaamheden bij ter plaatse gelegen autobedrijf;
 • Zonkampweg 1, Ulestraten: legalisatie bedrijfswoning, twee paardenbakken en bestaande bouwwerken en gebouwen;
 • Eijkskensweg 4, Geulle: wijziging agrarisch bouwkavel, waartegenover landschappelijke inpassing staat.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 22-08-2018 t/m 02-10-2018.
Indienen van zienswijzen t.b.v. het bestemmingsplan: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, telefoon 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.
Indienen van zienswijzen t.b.v. het ontwerpbesluit: gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06003-ON01.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Jubileumweekend SV Meerssen.
Plaats: Sportvelden SV Meerssen, Proost de Beaufortstraat Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 1 september2018 van 17.00-01.00 uur en zondag 2 september 2018 van 12.00-21.00 uur.

Betreft: Veiligheidsdag Meerssen 2018.
Plaats: Parkeerplaats Sporthal Marsana en Zwembad Meerssen, Molenveldweg Meerssen.
Data en tijd:  zaterdag 6 oktober 2018 van 11.00-16.00 uur.

Inzagetermijn: van 22-08-2018 t/m 02-10-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep aan het einde van deze pagina).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf Brassé Transport V.O.F., Groot Berghem 42, 6235 BL Ulestraten;
 • het veranderen van het bedrijf Ribas VOF, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle;
 • het starten van het bedrijf Proosdij 34 BV (restaurant), Markt 34, 6231 LS Meerssen.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.
Inzage: van 22-08-2018 t/m 2-10-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit

Betreft: Verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Volderstraat Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak Volderstraat ter hoogte van achteringang huisnummer 78.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep: van 23-08-2018 t/m 03-10-2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning en aanleggen zwembad, Prins Bernhardlaan 29, 6241 EM Bunde (ontvangen 9 augustus 2018);
 • het legaliseren van een kelder, Iepenlaan 2, 6241 AE Bunde (ontvangen 9 augustus 2018);
 • het kappen van een boom, Parallelweg 30, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 10 augustus 2018);
 • het vervangen van 2 kozijnen, Burchtstraat 21, 6241 CR Bunde (ontvangen 14 augustus 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een glazen terrasoverkapping, bijkeuken en tuinhuis, Veeweg 7, 6231 RW Meerssen (verzonden 15 augustus 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 22 augustus 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen