Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016

Gepubliceerd op: 17 augustus 2016 14:10

Weeknummer: 33
Datum: woensdag 17 augustus 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Trots op Maaike Head uit Meerssen

Maaike en Ilse goud

De gemeente Meerssen en haar inwoners zijn trots op roeister Maaike Head uit Meerssen, die op vrijdag 12 augustus 2016 samen met Ilse Paulis tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een gouden medaille  won op de lichte dubbel-twee.

MAAIKE: wat hebben wij meegeleefd met jou en je trotse ouders!
GOUD: wat een geweldige prestatie! Wij zijn trots op je!

Het gemeentebestuur en alle inwoners van de gemeente Meerssen

Na contact met Maaike laten we u weten hoe een eventuele huldiging eruit gaat zien

Rio 2016 logo


***

Nieuws in het kort


Enquête hondenoverlast

Om te kunnen beoordelen of de overlast van honden - door met name hondenpoep - in de afgelopen drie jaar is verminderd, heeft de gemeente Meerssen een online enquête Hondenoverlast opengesteld op www.meerssen.nl. Geen internet en toch meedoen?  Neem contact op met team Communicatie (via het KCC tel. 14 043).

Betalen zonder pincode 
Parkeerders hoeven voortaan bij betaling met hun pinpas in Meerssen-Centrum geen pincode meer in te voeren. Stop uw pinpas zoals gebruikelijk in de betaalsleuf. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Gebruikt u een bepaalde buitenlandse betaalpas, of komt de e parkeertransactie uit boven 50 euro? Dan wordt u wel gevraagd om uw pincode in te voeren.
Duurzaam Meerssen Dag s Op zaterdag 8 oktober organiseert Stichting Duurzaam meerssen de Duurzaam Meerssen Dag in Gemeenschapshuis De Stip (13.00-17.00 uur). Meedoen? Kijk voor informatie op www.meerssen.nl of neem contact op met Wim Derks. E-mail: wimelsderks@hotmail.com. Telefoon 043-3643740.

Handig boekje over geld
Binnenkort valt een boekje met practische informatie over geld in de brievenbus van alle jongeren in onze gemeente die sinds 1 januari 2016 tot nu 18 jaar zijn geworden. Het boekje wordt vervolgens elk kwartaal verstuurd naar jongeren die dan 18 jaar worden. Ouder dan 18 jaar? Om het boekje te ontvangen, kun je bellen met het Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Informatieavond varianten snelfietsroute
Om omwonenden en belangstellenden te informeren,  is er een informatieavond op maandag  22 augustus in De Stip, aanvang 19 uur. Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 19 augustus via het  Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie treft u elders aan op deze website. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Geulle Rothem'.

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 augustus 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

 • ontwerpbestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Geulle Rothem';
 • ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Tevens wordt  in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van twee bergbezinkbassins in de gemeente, waarmee tijdens hevige regenbuien gezorgd kan worden voor een betere afvoer van het riool- en regenwater. Eén bergbezinkbassin wordt gesitueerd aan de Hussenbergstraat in Geulle, in het bos aan de rand van het bebouwd gebied, kadastraal bekend Geulle, sectie A nummer 4883 gedeeltelijk. Het andere wordt gesitueerd tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem, kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B nummer 6503 gedeeltelijk.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 augustus t/m 27 september 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05009-ON01.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

***

Omgevingsvergunningen


Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • realiseren van een Bed & Breakfast, Vliek 3, 6235NR Ulestraten (ontvangen 1 augustus 2016);
 • plaatsen van een dakkapel, Op de Locht 30, 6241NS Bunde (ontvangen 4 augustus 2016);
 • rooien van de bestaande haag, het nieuw aanplanten van een (gemengde) haag en het plaatsen van een omheining inclusief toegangspoorten, Genzon ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 5 augustus 2016);
 • wijzigen van het gebruik, Kuilenstraat 60, 6231AW Meerssen (ontvangen 9 augustus 2016);
 • plaatsen van een monument, Sint Catharinastraat  ong. ( t.o. huisnr. 2) 6235 Ulestraten (ontvangen 26 juli 2009);
 • wijzigen van het gebruik van de huidige ruimten in bestemming wonen, Kruisstraat 9, 6231LJ Meerssen (ontvangen 5 augustus 2016);
 • verbouwen van de Proosdijschuur, Markt 34, 6231LS Meerssen (ontvangen 8 augustus 2016);
 • realiseren van een woning, Scheerstraat ong. te Geulle (ontvangen 11 augustus 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmeldingen

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen van asbest, Burgemeester Wilmarstraat 14 te Meerssen, 6231 GW (ontvangen 12 juli 2016);
 • verwijderen van het asbesthoudende dakbeschot en ac-kanaal, Waterval 3 te Ulestraten, 6235 NC (ontvangen 28 juli 2016);
 • verwijderen van asbest, Tussen de Bruggen 4 te Meerssen, 6231 CC (ontvangen 10 augustus 2016);
 • verwijderen van asbest, Appellaan 16 te Bunde, 6241 AR (ontvangen 29 juli 2016);
 • verwijderen van asbest, Ingenopestraat 1 te Bunde, 6241 BZ (ontvangen 1 augustus 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • uitbreiden van de winkelruimte, Bunderstraat 12, 6231EL Meerssen (verzonden 21 juli 2016);
 • kappen van twee bomen, Langs de Gewannen ong. te Ulestraten (verzonden 9 augustus 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorzieninging
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 17 augustus 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen