Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 33 - 15 augustus 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 33 - 15 augustus 2018

Gepubliceerd op: 14 augustus 2018 15:20

Gemeentepagina week 32

Datum: woensdag 8 augustus

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Uitnodiging inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus

Noodmaatregelen wateroverlast Meerssen

Meerssen is een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Met dit programma werkt het waterschap samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Wateroverlast Meerssen

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei ontstond in Meerssen op veel plekken water- en modderoverlast in Meerssen. De regenwaterbuffers uin het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd, maar door de buitengewone intensiteit van de buien is er toch wateroverlast ontstaan.

Noodmaatregelen

Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen zijn samen met de omgeving aan de slag gegaan met het voorbereiden van maatregelen om de overlast van vergelijkbare buien in de nabije toekomst te beperken. Deze maatregelen werkt het waterschap momenteel verder uit. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partijen. Maar het uitwerken van deze maatregelen vergt tijd, terwijl de kans op hevige neerslag blijft. Daarom hebben waterschap en gemeente besloten om noodmaatregelen te treffen, vooruitlopend op de uitwerking van het totale maatregelenpakket.

Het is de bedoeling om:

 • Vier gronddammen aan te leggen van ruim één meter hoog in het dal van de Watervalderbeek.
 • Drie gronddammen aan te leggen ter hoogte van de Watervalweg en één gronddam aan te leggen ter plaatse van de Raarslakweg.
 • Deze gronddammen in het landschap in te passen, gecombineerd met het ophogen van de Raarslakweg.
 • Langs de Cazenderstraat - Pastoor Arnold Somyasingel een rij 'big bags' te plaatsen.

Tevens zijn/worden momenteel nog andere maatregelen door gemeente en waterschap getroffen:

 • Het  fietspad aan de Proost Beaufortstraat wordt verlaagd, waardoor het water kan doorstromen richting Geul.
 • Bij parkeerplaats 't Bergske worden maatregelen getroffen, zodat het water daar beter afgevoerd wordt.
 • De landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen worden verhoogd om het water tegen te houden.
 • Bij het nieuwe Kindcentrum aan de Pastoor Dominicus Hextraat in Meerssen wordt een waterberging aangelegd.

Inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus

Wij praten u graag bij over de noodmaatregelen tijdens een inloopbijeenkomst. Wij laten u zien wat de noodmaatregelen precies inhouden. U kunt ook visualisaties bekijken van de gronddammen. Zo krijgt u een goed beeld hoe de noodmaatregelen in de landschappelijke omgeving passen. U heeft alle gelegenheid om  vragen te stellen.

Vrij binnenlopen tussen 18.30 en 20.30 uur

U bent van harte welkom op dinsdag 28 augustus in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen over de inloopbijeenkomst? Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Online inzien plannen

Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u de plannen toch graag inzien? Dat kan op de website van Waterschap Limburg (actueel - bekendmakingen).

---

Werkzaamheden Pastoor Nicolaas Creftenstraat Meerssen

In opdracht van de gemeente Meerssen werkt Strabag BV aan de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindcentrum Meerssen. Op maandag 13 augustus (na de bouwvak-vakantie) hervat Strabag de werkzaamheden aan de Pastoor Dominicus Hexstraat en het kruispunt met de Pastoor Nicolaas Creftenstraat.

Tot eind september geen doorgaand verkeer mogelijk

De Pastoor Nicolaas Creftenstraat in Meerssen zal naar verwachting tot eind september (week 39) afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. U kunt in deze periode omrijden via de Charles Eijckstraat. Voor de bereikbaarheid van het Gasthuispad komt er een tijdelijke toegang met rijplaten. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

Vragen?

Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meersssen via telefoon 14 043, e-mail info@meerssen.nl.

---

Nieuws in het kort

Gewijzigde tijden afvalinzameling
Tot zaterdag 19 augustus wordt het afval vanaf 06.00 uur opgehaald. Dit  in verband met de verwachte extreme hitte. U mag uw afval in die periode daarom de avond van tevoren al buiten zetten vanaf 21.00 uur.

Expositie Erfgoedhuis
Tot 30 augustus kunt u in Erfgoedhuis Meerssen de tentoonstelling van de BKB kunstgroep bezichtigen. Tijdens de expositie laten kunstenaars uit Meerssen en omgeving hun werk aan u zien. Elke week staat één kunstenaar centraal.  Meer weten? Kijk op www.ontdekmeerssen.nl.

BinckBank Tour
Deze wielerwedstrijd voor beroepsrenners (13-19 augustus) kent drie etappes in Nederland en vier etappes in België. De BinckBank Tour komt op zaterdag 18 augustus rond 13.30 uur door Meerssen.

Vermijd blauwalg
Blauwalg komt voor in natuurwater en kan leiden tot gezondheidsklachten bij mens en dier. Een laag waterpeil, hoge watertemperaturen en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de blauwalg. Waterschap Limburg adviseert om niet in contact te komen met blauwalg en alleen te zwemmen in officiële natuurzwembaden.

Vragen over werk en inkomen?
Kom naar het inloopspreekuur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. U kunt vrijblijvend binnenlopen op donderdag van 8.30-12.00 uur. Waar? In het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. U kunt ook bellen: telefoon 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht').

Voorkom wateroverlast
Het einde van de hittegolf is op komst. Er is kans op forse buien, onweer en windstoten. We weten niet of en waar precies zware neerslag gaat vallen, maar adviseren met name de bewoners van risicogebieden om voorzorgsmaatregelen te treffen. Op www.meerssen.nl  vindt u tips & adviezen over wat te doen tegen wateroverlast.

Meer informatie

Uitgebreide informatie treft u aan op deze website. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Gedeeltelijk slopen en asbest verwijderen, Weert 85, 87 en 89,  6231RE Meerssen (ontvangen 21 december 2017).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het gedeeltelijk slopen en asbest verwijderen, Weert 85, 87 en 89, 6231RE Meerssen.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 16-08-2018  t/m 26-09-2018
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • plaatsen van een kunstwerk, rotonde  Fregatweg / Meerssenhovenweg ong. te Meerssen (verzonden 9 augustus 2018);
 • kappen van een boom, Scheerpad 7, 6243DH Geulle (verzonden 10 augustus 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 15 augustus 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen