Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 33 - 12 augustus 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 33 - 12 augustus 2020

Gepubliceerd op: 12 augustus 2020 07:00

Gemeentepagina: week 33
Datum: woensdag 12 augustus 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Coronacampagne Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 'Goed dat je de regels volgt!'

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne gestart om het belang van de corona-maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en (internationale) bezoekers van onze regio. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, plukken we daar als samenleving de vruchten van. Boodschap is daarom: 'Goed dat je de regels volgt!' 'Thank you for following the rules!'.

Bekende Limburgers

André Rieu verleent zijn medewerking aan de campagne en Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Visit Zuid-Limburg vragen ook andere bekende Limburgers om de actie te ondersteunen. Op die manier willen zij het belang van de maatregelen op een positieve manier onder de aandacht houden bij jong en oud. Want al lijkt het straatbeeld weer normaal: de maatregelen zijn er niet voor niets. Kwetsbare mensen kunnen de straat niet op, omdat we steeds minder geneigd zijn afstand te houden. Bovendien: niemand wil dat de versoepelingen worden teruggedraaid en we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Winactie voor iedereen

De Veiligheidsregio roept iedereen op om de campagne via Facebook of Instagram te steunen. De vijf posts met de meeste likes krijgen een VVV-dinercheque of VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Meedoen is mogelijk tot eind september. Hashtag: #goeddatjederegelsvolgt #thankyouforfollowingtherules. Zorg wel dat je het bericht met 'openbaar' deelt, anders ziet de jury jouw bijdrage niet.

///

Wijziging afvalinzameling vanwege hitte

In verband met de voorspelde hoge temperaturen deze week wordt het afval al vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval deze week - bij wijze van uitzondering - de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur. Op vrijdag wordt PMD ingezameld.

///

Reconstructie Volderstraat Meerssen 

Op maandag 17 augustus start Kurvers Wegenbouw in opdracht van de gemeente Meerssen met fase 1 van het project Reconstructie Volderstraat Meerssen. Binnen dit project is al de komremmer Houthemerweg vernieuwd en de rotonde Herkenberg voorzien van nieuw asfalt. Fietsers hebben nu voorrang op de rotonde.

Wat gaan we doen>

In de Volderstraat vervangen we de asfaltdeklaag en vernieuwen we de stoep. Er komen bredere stoepranden en de stoeptegels worden vervangen door straatbakstenen.

Wanneer en waar gaan we werken?

Fase 1 (vanaf rotonde Herkenberg t/m kruising Synagogeplantsoen)

De start van fase 1 is voorzien op maandag 17 augustus. De werkzaamheden duren circa 5 weken. De kruising met het Synagogeplantsoen houden we zo lang mogelijk open om hinder tot het minimum te beperken.

Fase 2 (vanaf de kruising Synagogeplantsoen t/m kruising Kruisstraat / Kuileneindestraat)

De start van fase 2 is voorzien op maandag 21 september. De werkzaamheden duren circa 3 weken. Beide fases gaan ter hoogte van het Synagogeplantsoen in elkaar over, waardoor tijdelijk in beide werkvakken wordt gewerkt.

Deze planning is onder voorbehoud. Wij moeten altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden en het weer.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden van fase 1 en fase 2 wordt het werkvak volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Woningen en inritten zijn zeer beperkt bereikbaar. Woningen blijven te voet bereikbaar.
De Vauwerhof is tijdens de werkzaamheden van fase 1 bereikbaar vanaf de Herkenberg. De éénrichting vanaf de Herkenberg wordt dan tijdelijk opgeheven.

Meer informatie

Waar gewerkt wordt, is altijd hinder. De aannemer doet zijn uiterste best de hinder tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onderstaande contactpersonen:

 • Omgevingsmanager gemeente Meerssen, Maarten Beks: tel. 06-52640722
 • Uitvoerder Gebrs. Kurvers BV, Cyriel Pieters: tel. 045-5751155

De omwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen.

///

Officiële bekendmakingen

Noodverordening in verband met Coronavirus

Betreft: vanaf deze week is weer een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: de noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 10 augustus 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

///

Intrekking Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Betreft: De gemeenteraad van Meerssen heeft op 18 mei 2020 ingestemd met het intrekken van de Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017. Ter vervanging van deze verordening heeft het college de Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 augustus 2020.
Waar ter inzage: de intrekking van de Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017 is officieel bekend gemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

///

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het verbouwen van de woning op het adres Heirweg 23 6243AC Geulle (ontvangen 28 juni 2020);
 • het plaatsen van een tuinkas, Koningin Julianastraat 16, 6241EZ Bunde (ontvangen 15 juli 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Burg. L'Ortyestraat 5, 6231HC Meerssen (ontvangen 17 juli 2020);
 • het bouwen van een carport, Papenweg 42, 6241BV Bunde (ontvangen 20 juli 2020);
 • het plaatsen en in gebruik nemen van een textielwasserette, Maastrichterweg 12, 6231BK Meerssen (ontvangen 16 juli 2020);
 • het realiseren van een erfafscheiding, Herkenberg 16, 6231LK Meerssen (ontvangen 20 juli 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Volderstraat 95, 6231LB Meerssen (ontvangen 20 juli 2020);
 • het realiseren van een vrijstaande woning in plan Gen Eijcke, ongenummerd, Ulestraten (kavel 10)
 • het kappen van een boom, Hulserstraat 10, 6243BN Geulle (ontvangen 25 juli 2020);
 • het vervangen van een bestaand dak door een zadeldak, Lindenlaan 38, 6241BD Bunde (ontvangen 16 juli 2020);
 • het realiseren van een uitbouw, Kersenlaan 27, 6241BL Bunde (ontvangen 26 juli 2020);
 • het realiseren van een woning in plan Gen Eijcke (kavel 2), Ulestraten (ontvangen 27 juli 2020);
 • het realiseren van diverse webshops (legalisatie bedrijf aan huis), Genzon 17, 6235AA Ulestraten (ontvangen 3 augustus 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Past. Joannes Moreesstr. 7 te Meerssen, 6231 JH (ontvangen 17 juni 2020);
 • het verwijderen van asbest, Trichterstraat 10 te Bunde, 6241 BX (ontvangen 6 juli 2020);
 • Asbestverwijdering, Kasennerweg 16 te Bunde, 6241 NM (ontvangen 6 juli 2020);
 • het verwijderen van een asbest dak, Kloosterberg 4 te Bunde, 6241 ED (ontvangen 5 juni 2020);
 • het verwijderen van een asbest dak, Vliek 20 te Ulestraten, 6235 NR (ontvangen 8 juni 2020);
 • het verwijderen van asbest, Papenweg 57 te Bunde, 6241 BS (ontvangen 8 juni 2020);
 • het verwijderen van asbest, Past. Joannes Aussemsstr. 28 te Meerssen, 6231 JM (ontvangen 9 juni 2020);
 • Past. Nicolaus de Reimstraat 45 te Meerssen, 6231 HJ (ontvangen 7 juli 2020);
 • het verwijderen van asbest, Eijsendaalweg 7 te Meerssen, 6231 RS (ontvangen 21 juli 2020);
 • het verwijderen van asbest, Hofkestraat 22 te Bunde, 6241 CS (ontvangen 15 juli 2020);
 • het verwijderen van asbest, Past. Arnold Somyasingel 201 te Meerssen, 6231 HS (ontvangen 22 juli 2020);
 • het slopen van de bestaande woning, Brommelen 29 te Geulle, 6243 CM (ontvangen 9 juni 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruik van een B&B, Klinkenberg 2, 6231BD Meerssen;

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 13-08-2020 t/m 23-09-2020
Wie kan zienswijzen indienen: iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van het gebruik van de 1ste verdieping, De Sauveurstraat 14, 6235BB Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een snackpoint, Sint Agnesplein 6, 6241CA Bunde (verzonden 23 juli 2020);
 • het vergroten van de supermarkt, Sint Rochusstraat 20, 6241CD Bunde (verzonden 30 juli 2020);
 • het realiseren van een Bed and Breakfast in een Rijksmonument, Klinkenberg 2, 6231BD Meerssen (verzonden 31 juli 2020);
 • het aanplanten van bomen, Op de Locht ong., 6241NS Bunde (verzonden 5 augustus 2020);
 • het realiseren van een schapenstal en het herstellen van het bakhuis, Wonkelestraat ongenummerd, 6241NV Bunde (verzonden 7 augustus 2020);
 • het kappen van een boom (noodkap), Kasennerweg 12, 6241 NM Bunde (ontvangen 28 juli 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

-----------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 12 augustus 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen