Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016

Gepubliceerd op: 09 augustus 2016 12:00

Weeknummer: 32
Datum: woensdag  10 augustus 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Informatieavond varianten snelfietsroute Meerssen en Beek

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Om die reden zijn enkele partners onder leiding van Maastricht Bereikbaar gestart met het project:  snelfietsroute Sittard-Maastricht De eerste fase (2016/2017) richt zich op het (snel)fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Weerstand tegen afsluiting Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer
Op 10 mei  zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd  tijdens  een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Daarbij stuitte het mogelijk afsluiten van de Vliegveldweg (voor gemotoriseerd verkeer) op veel weerstand.  Ook werd aandacht gevraagd voor een alternatieve route aan de westzijde van de A2. De gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar hebben samen geconcludeerd dat dit signaal niet genegeerd mag worden.  Er is dan ook opnieuw gekeken naar alternatieven. Het volledig afsluiten van de Vliegveldweg  is ook politiek niet haalbaar gebleken.

Raadsvoorstel: geen volledige afsluiting Vliegveldweg
Adviesbureau RHDHV heeft een rapport opgesteld, waarin diverse tracémogelijkheden zijn bekeken, waaronder  een westvariant en een oostvariant. Op basis van de bevindingen in het rapport is een tracé uitgewerkt, dat tegemoet komt aan de wens van de gemeenteraad om de Vliegveldweg niet volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van met name inwoners van Kasen en Ulestraten om de Vliegveldweg (weliswaar via de Tunnelweg en Kruisberg) als doorgaande weg richting de Bunderstraat en Beatrixhaven/Maastricht te behouden. Het raadsvoorstel wordt deze week aan de gemeenteraad verzonden ter behandeling in de raadsvergadering van 8 september 2016. Het raadsvoorstel wordt op 30 augustus gelijktijdig met de  raadsagenda gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem opwww.meerssen.nl. De informatie ligt dan tevens in papieren vorm ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Om omwonenden en overige belangstellenden over het raadsvoorstel  te informeren,  is er een informatiebijeenkomst op maandag  22 augustus in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen.

Svp uiterlijk 19 augustus aanmelden
De bijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip begint om 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.45 uur. In verband met de organisatie wordt u verzocht uw aanwezigheid uiterlijk vrijdag 19 augustus door te geven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail via info@meerssen.nl.

Besluitvormingsproces

Besluitvorming in de gemeenteraad over de voorkeurvariant is voorzien op 8 september a.s. Hiertoe zal het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel doen. Dit voorstel wordt voor de formele besluitvorming eerst in de raadsadviesvergadering van 25 augustus besproken. Ook deze bijeenkomst is openbaar voor belangstellenden.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

  

Betalen zonder pincode bij parkeerautomaten

Op maandag 15 augustus 2016 worden de parkeerautomaten in Meerssen-centrum aangepast voor het zogenaamde ´dynamisch pinnen´. Doordat parkeerders bij betaling met hun pinpas geen pincode meer hoeven in te voeren, kan deze ook niet worden afgekeken door zakkenrollers. De nieuwe wijze van betalen bij de parkeerautomaten in Meerssen/centrum biedt tevens maximale beveiliging tegen skimmen.

Geen aanpassing pinpas nodig
Voor dynamisch pinnen hoeft u niets te doen. Stop uw pinpas zoals gebruikelijk in de betaalsleuf. Enig verschil is dat u geen pincode hoeft in te voeren. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven.

In sommige gevallen wel invoeren pincode nodig
Bij bepaalde buitenlandse betaalpassen, of wanneer de parkeertransactie boven 50 euro uitkomt wordt de parkeerder gevraagd om alsnog zijn pincode in te voeren.

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 

Doe mee: enquête hondenoverlast

Enquête hondenoverlast

Honden hebben een belangrijke sociale functie in onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat hun baasjes meer lichaamsbeweging en sociale contacten hebben. Daarnaast worden honden ook ingezet als geleidehonden en politiehonden. Honden kunnen echter ook overlast veroorzaken. Ze zorgen soms voor angst en irritatie. De grootste ergernis is hondenpoep. Om ervoor te zorgen dat hondeneigenaren meer van hun hond kunnen genieten en anderen hier geen last van hebben, heeft de gemeente Meerssen een aantal regels vastgelegd. Daarnaast is het aantal losloopplekken in Meerssen uitgebreid, en zijn er meer afvalbakken bij gekomen waarin de hondenpoep (in zakjes) kan worden gedeponeerd.

Deel uw ervaringen
Om te kunnen beoordelen of de overlast van honden - door met name hondenpoep - in de afgelopen drie jaar is verminderd, heeft de gemeente Meerssen een online enquête Hondenoverlast opengesteld op www.meerssen.nl. Uw medewerking stellen wij op prijs.

Geen internet en toch meedoen?
Neem contact op met team Communicatie (via het KCC tel. 14 043).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

 

Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Betreft: op 7 juli  2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen de verordening Peuterprogramma Gemeente Meerssen 2017 vastgesteld. De peuteropvang gaat per 1 januari 2017 onder de wet Kinderopvang vallen. Daardoor kunnen ouders die daarvoor in aanmerking komen een tegemoetkoming in de kosten voor de peuteropvang krijgen via de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

In werking: op de achtste dag na publicatie. De verordening is officieel bekendgemaakt op woensdag 10  augustus 2016  via www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving.

Waar ter inzage: u kunt de verordening raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • realiseren oprit, Prinses Beatrixstraat 12 en 14, 6241EW Bunde (ontvangen 15 juli 2016);
 • kappen twee bomen, Langs de Gewannen ongenummerd in Ulestraten (ontvangen 20 juli 2016);
 • realiseren bergingskelder voor bergen rioolwater, Maastrichterweg ong. / Kruisdonk ong. in Meerssen(ontvangen 25 juli 2016);
 • realiseren ondergrondse rioolberging, Snijdersberg in Geulle(ontvangen 25 juli 2016);
 • vestigen dierenartspraktijk in dierenspeciaalzaak, Sint Josephstraat 24, 6231EE Meerssen (ontvangen 26 juli 2016);
 • kappen van 28 knotlindes, Tussen de Bruggen 1, 6231CA Meerssen (ontvangen 27 juli 2016);
 • opnieuw metselen constructieve wand, Pastoor Dominicus Hexstraat 72, 6231HG Meerssen (ontvangen 28 juli 2016);
 • verbouwen en uitbreiden woning, Past M Sterckenstraat 1, 6231JE Meerssen (ontvangen 27 juli 2016);
 • vernieuwen/vergroten woning, Scheerstraat 1A, 6243AB Geulle (ontvangen 29 juli 2016);
 • kappen naaldboom, Bunderstraat 83, 6231EJ Meerssen (ontvangen 1 augustus 2016);
 • oprichten bed & breakfast, Mevrouw van der Meijstraat 10, 6243AP Geulle (ontvangen 1 augustus 2016);
 • verbouwen woning (intern), Meerstraat 43, 6241ND Bunde (ontvangen 29 juli 2016);
 • realiseren terras, Op de Beukel 1, 6231RG Meerssen (ontvangen 29 juli 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding 
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen asbesthoudende restanten schuurtje, Oostbroek 1a in Geulle, 6243 CA (ontvangen 19 juli 2016);
 • maken sparing in het dak en het verwijderen diverse kozijnen, Korte Raarberg 42 in Meerssen, 6231 KR (ontvangen 10 mei 2016);
 • verwijderen asbest, Raar 31 in Meerssen, 6231 RP (ontvangen 26 juli 2016);
 • slopen stal, Prinses Ireneweg 4 in Bunde, 6241 GE (ontvangen 4 juli 2016);
 • verwijderen asbest, Hagendoornweg 2 in Moorveld, 6237NP (ontvangen 29 juli 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: toepassing uitgebreide voorbereidingsprocedure voor vergunningaanvraag brandveilig gebruik verpleeghuis Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1, 6231JZ Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 11-08-2016  t/m 21-09-2016.

Wie kan zienswijzen indienen: eenieder,  naar keuze schriftelijk of mondeling,  gemotiveerd  bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • uitbreiden winkelruimte, Bunderstraat 12, 6231EL Meerssen;
 • vervangen riolering en afkoppelen verhard oppervlak van het riool en  het aanleggen van een leegloop- en overstortvoorziening op de Geul, Herkenberg;
 • legaliseren appartement en diverse gebouwen, Raar 43, 6231RP Meerssen;
 • legaliseren ambachtelijke meubelmakerij (wijzigen gebruik), Brommelen 25, 6243CM Geulle;
 • oprichten zorgboerderij, Genzonweg ongenummerd in Ulestraten;
 • legaliseren bedrijfsloods en voor in de toekomst particulier gebruik tbv de woning, Oostbroek 23, 6243CB Geulle;
 • verbouwen bijgebouw (legalisatie), Aan de Maas 17, 6243NA Geulle;
 • vernieuwen balkon en realiseren wintertuin, Hulserstraat 51, 6243BL Geulle;
 • verbreden inrit, Holstraat 16, 6231AD Meerssen;
 • verplaatsen van airco-units, Bunderstraat 86, 6231EM Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • plaatsen schuilstal (legalisatie), Genzon 37, 6235AA Ulestraten (verzonden 19 juli 2016);
 • uitbreiden woning op de eerste verdieping, Waterval 3, 6235NC Ulestraten (verzonden 21 juli 2016);
 • kappen  individuele boom, Vliek 1, 6235NR Ulestraten (verzonden 22 juli 2016);
 • legaliseren splitsen woning op het adres Kloosterberg 3 in Kloosterberg 3 en Kloosterberg 3a, Kloosterberg 3, 6241ED Bunde (verzonden 26 juli 2016);
 • realiseren brandscheiding (brandveilig gebruik) tussen winkel en appartement, Sint Agnesplein 14, 6241CA Bunde (verzonden 29 juli 2016);
 • gebruiken en wijzigen twee vakantieverblijven (op de tekening aangeduid met wooneenheid A en B), Snijdersberg 31, 6243AV Geulle (verzonden 29 juli 2016);
 • vergroten woning, Heirweg 12, 6243AD Geulle (verzonden 4 augustus 2016);
 • oprichten bed & breakfast, Mevrouw van der Meijstraat 10, 6243AP Geulle (verzonden 4 augustus 2016);
 • vestigen dierenartspraktijk in dierenspeciaalzaak, Sint Josephstraat 24, 6231EE Meerssen (verzonden 4 augustus 2016);
 • plaatsen dakkapel in de voor- en achterzijde van de woning, Koning Lodewijkstraat 53, 6231BT Meerssen (verzonden 5 augustus 2016);
 • verbreden oprit, Maasstraat 1, 6241DK Bunde (verzonden 5 augustus 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen
kappen 28 knotlindes, Tussen de Bruggen 1, 6231CA Meerssen (ingetrokken 11 juli 2016);
plaatsen reclame, Beekstraat 69, 6231LE Meerssen (ingetrokken 20 juli 2016);
vergroten woning, Bunderstraat 12, 6231EL Meerssen (ingetrokken 1 augustus 2016).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter.
Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomsten

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, de navolgende overeenkomsten zijn aangegaan met de betrokken perceeleigenaren:

 • Broekhoven 5a, Geulle inzake een planologische regeling ten behoeve van de voortzetting van de bewoning door de huidige bewoner;
 • Cazenderstraat 14, Meerssen inzake de legalisatie van een tweede woning en diverse bouwwerken op de percelen kadastraal bekend Meerssen sectie K, nummers 312 en 417;
 • Klinkenberg 150, Meerssen inzake de legalisatie tweede woning;
 • Tussen de Bruggen 1, Meerssen inzake het legaliseren van een schapenstal, kweekkas en overkapping;
 • Vliegveldweg 51a, Moorveld inzake de legalisatie van een tweede bedrijfswoning.

Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomsten ligt met ingang van donderdag 28 juli 2016 ter inzage.

Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043)

Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043, email info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 10 augustus 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen