Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 30 - 22 juli 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 30 - 22 juli 2020

Gepubliceerd op: 21 juli 2020 10:55

Gemeentepagina: week 30
Datum: woensdag 22 juli 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie Coronavirus

Sinds 15 juli geldt een nieuwe noodverordening. De noodverordening is slechts op een klein aantal punten aangepast ten opzichte van de vorige. De belangrijkste wijziging is de aangepaste regelgeving rond het bezoek aan verpleeghuizen, indien daar sprake is van één of meerdere coronabesmettingen. U kunt de noodverordening inzien op www.meerssen.nl/coronavirus.

De vakantieperiode is aangebroken. Maar ook nu geldt: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, als u moet werken, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte en bij klachten? Laat u testen

Testen

Milde klachten? Blijf thuis & laat u testen!
Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Bel tel. 0800-1202 voor een testafspraak. Dat kan 7 dagen per week van 08.00-20.00 uur. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Veel mensen kiezen dit jaar voor een vakantie in Nederland. Als je tijdens je vakantie in Nederland klachten krijgt die passen bij het coronavirus, dan hoef je niet naar huis voor een testafspraak. Blijf op je vakantieadres en vermijd zoveel mogelijk andere mensen. Bel naar 0800-1202 en maak een testafspraak in de buurt van je vakantieadres.

Ondernemers pas op voor criminele investeerders!
Veel ondernemers hebben financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een 'reddingsplan' met snel contant geld waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Pas op dus! Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen! Kijk op www.meerssen.nl/coronavirus (Nieuws) voor meer informatie.

INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl of www.vrzl.nl/coronavirus.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl
Bij klachten: Blijf thuis & laat u testen, tel. 0800-1202

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Vooraankondiging raadsvergadering 24 september 2020

Op donderdag 24 september 2020 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur. Vanwege de huidige landelijke situatie en maatregelen rond het Coronavirus volgt binnenkort verdere informatie of deze vergadering weer digitaal plaatsvindt of ergens op locatie.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 14 september 2020 behandeld en vastgesteld. Op 15 september 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 39 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is vanaf 15 september 2020 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 15 juli 2020 is weer een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 15 juli 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Bunderstraat 88'

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 23 juli t/m 2 september 2020 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan 'Bunderstraat 88' ter inzage ligt.
Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Bunderstraat 88 in Meerssen (kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie E, nummer 1410 (gedeeltelijk).
Het perceel Bunderstraat 88 bestaat uit een aantal verdiepingen met op de begane grond een kantoor en op de verdiepingen daarboven appartementen.

Alleen de begane grond is onderdeel van de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Op deze plek is nu nog een kantoorfunctie gevestigd en zal in de toekomst worden gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming ´Wonen' met de aanduiding kantoor wordt zodanig gewijzigd dat de aanduiding kantoor komt te vervallen. Hierdoor is het gehele gebouw alleen nog maar te gebruiken voor wonen.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Bunderstraat 88' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. Edward Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP03009-ON01
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan

Betreft: het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 16 juli 2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het omzetten van een kantoorbestemming naar een reguliere woonbestemming op het perceel Bunderstraat 88 te Meerssen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de betaling van onder andere de ambtelijke kosten, de eventuele planschade danwel mogelijk andere schade voortvloeiend uit de procedure.
Ter inzage: met ingang van 23 juli 2020 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder op afspraak ter inzage bij de afdeling Ruimte, via tel. 14 043.
Opmerking: tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

APV Gemeente Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 17 juni 2020 de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van 25 juli 2020.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 juli 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van een tweede woning (legalisatie), Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 9 juli 2020);
  • het realiseren van een berging (legalisering), Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 10 juli 2020);
  • het realiseren van een oprit, Sint Josephstraat 50, 6231 EE Meerssen (ontvangen 13 juli 2020);
  • het kappen van 20 coniferen en plaatsen van een nieuwe schutting met begroeiing, Pastoor Jacobus Wijersstraat 15, 6231 JJ Meerssen (ontvangen 10 juli 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het schilderen van de gevel en het boeiboord van een rijksmonument, Kerkstraat 8, 6231 LT Meerssen (verzonden 13 juli 2020);
  • het tijdelijk plaatsen van opslagcontainers, Burgemeester Kisselsstraat 77, 6231 HB Meerssen (verzonden 15 juli 2020);
  • het verbouwen van de huidige woning met winkel naar een winkel met 5 studentekamers en vakantiewoning (demowoning), Vliegenstraat 62, 6241 CH Bunde (verzonden 17 juli 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • het aanplanten van bomen, Op de Locht ongenummerd, 6241 NS Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 22 juli 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen