Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 29 - 18 juli 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 29 - 18 juli 2018

Gepubliceerd op: 17 juli 2018 09:55

Gemeentepagina: week 29
Datum: woensdag 18 juli 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Paspoort
Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

Een nieuwe paspoort of identiteitskaart moet u aanvragen bij uw gemeente. Gemeenten regelen de aanvraag van uw reisdocument. De productie van alle reisdocumenten in ons land vindt plaats op een centrale plek in Nederland. Tijdens het productieproces van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten (voor het hele land) heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt.

Brief
Hoewel er geen signalen bekend zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangen de mensen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument hebben, wel een brief hoe dit te controleren. Daarnaast is een aantal maatregelen genomen.

Gewoon geldig
De reisdocumenten zijn gewoon geldig, ook als de fout met het echtheidskenmerk optreedt. Het echtheidskenmerk is een controlemechanisme dat elektronisch extra zekerheid verschaft over de authenticiteit van het document. Het probleem heeft zich voorgedaan tijdens de productie gedurende zeven weken in de periode van april t/m juni 2018. Op basis van een steekproef lijkt deze fout voor te komen bij bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Dat zijn ongeveer 5000 reisdocumenten.

Controleren
Burgers kunnen vanaf vandaag zelf met een gratis app op een Android telefoon controleren of dit probleem zich voordoet bij hun reisdocument. Helaas zijn telefoons zonder NFC-reader en telefoons met het iOS-besturingssysteem hier niet geschikt voor.

U kunt ook terecht bij de gemeente of bij Nederlandse ambassades in het buitenland om te controleren of de fout in het betreffende document optreedt. Mocht het document fout geproduceerd zijn dan wordt dit vanzelfsprekend kosteloos vervangen.

Gewoon op vakantie
Reizigers kunnen gewoon op vakantie gaan en bij thuiskomst controleren of zij hun reisdocument moeten vervangen. Mocht het probleem zich voordoen dat bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, dan kan een persoon zich altijd wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid: www.overheid.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019

Betreft: het college van de gemeente Meerssen heeft op 3 juli 2018 ingestemd met het ter brede inspraak aanbieden van de concept verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht Heuvelland en de concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019. Inwoners van de gemeente Meerssen worden hierbij uitgenodigd om mee te denken en inspraak te leveren op de nu voorliggende concepten.

Doel verordeningen:
De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

De verordening maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan burgers van de gemeente Meerssen die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

Beide verordeningen zijn procesgericht en kenmerken zich door het beschrijven van een zorgvuldig tweezijdig proces, om samen te komen tot passende ondersteuning op maat. De verordeningen kennen extra gemeentelijke proceswaarborgen, ook bovenwettelijke, waardoor het belang van de cliënt voorop staat. Tevens bevatten de verordeningen een hardheidsclausule, teneinde te voorkomen dat inwoners door het ijs kunnen zakken.

Inspraakdocumenten: de volgende stukken worden ter inspraak aangeboden:

 • de concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019;
 • de concept verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht-Heuvelland.

Daarnaast treft u per verordening een document aan, waarin uitgebreid en artikelsgewijs wordt toegelicht wat er gewijzigd is ten opzichte van de huidige verordening en de reden van de wijziging.
Reacties: van 23 juli  t/m 14 september 2018 kunt u reageren op deze voorstellen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB, Meerssen. U kunt ook reageren via info@meerssen.nl. Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in de periode van oktober t/m december 2018.
Waar ter inzage: de documenten kunt u vanaf 23 juli 2018 downloaden via www.meerssen.nl.  De papieren stukkenliggen vanaf 23 juli 2018 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Voorbehoud op één onderdeel: het Rijk heeft het voornemen om per 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief Wmo in te voeren dat in de plaats komt van de huidige eigen bijdrageregeling in de Wmo. De exacte uitwerking van dit abonnementstarief is bij publicatie van de concept verordening niet bekend. De gemeente moet daarom de mogelijkheid hebben om per 1 januari 2019 zaken te kunnen wijzigen t.o.v. de nu voorliggende  inspraakversie, op het moment dat volledige duidelijkheid hierover bestaat vanuit het Rijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-Verkeersbesluit

Betreft: Verkeersbesluit (ontwerp)  voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Sint Josephstraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak in de Sint Josephstraat  in Meerssen ter hoogte van huisnummer 45.
Inzage en zienswijzetermijn: van 19-07-2018 t/m 29-08-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeerbesluit: oplaadpunt elektrische auto's OV knooppunt Meerssen (Stationstraat/Parallelweg)

Betreft:  verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als oplaadpunt voor twee elektrische auto's bij het OV knooppunt Meerssen (Stationstraat-Parallelweg).
Maatregelen die daartoe getroffen worden:  het plaatsen van verkeersbord E4/BW101.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep:  van 19-07-2018 t/m 29-08-2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van de verbouwing, Maasstraat 32, 6241 DJ Bunde (ontvangen 2 juli 2018);
 • het kappen van een boom, Charles Eijckstraat 57, 6231 GX Meerssen (ontvangen 4 juli 2018);
 • het bouwen van een schapenstal met overkapping en kweekkas, Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen (ontvangen 9 juli 2018);
 • het plaatsen van een steiger, Beekstraat 26a, 6231 LG Meerssen (ontvangen 4 juli 2018);
 • het plaatsen van een tuinmuur, Oranje Nassaustraat 3, 6231 EX Meerssen (ontvangen 8 juli 2018);
 • het realiseren van een aanbouw, Hekstraat 17, 6235 NK Ulestraten (ontvangen 8 juli 2018);
 • het verlagen van de stoep voor een inrit, Charles Eijckstraat 36, 6231 GZ Meerssen (ontvangen 9 juli 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Aan de Maas 23, 6243 NB Geulle (ontvangen 27 juni 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruiken van 6 vakantiewoningen en 2 hotelkamers, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 19-07-2018 t/m 29-08-2018.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een  bestaand fietsenhok en overkapping (inkeerregeling), Charles Eijckstraat 7, 6231 GX Meerssen;
 • het vervangen van een brug over de Geul, Geuldalweg ongenummerd (nabij huisnummer 18) te Meerssen;
 • het plaatsen van een keerwand (legaliseren), Raar 29a, 6231 RP Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een reclamebord op de openbare weg tijdens de openingstijden van de winkel, Marktplein 10, 6243 BR Geulle (verzonden 10 juli 2018 );
 • het herstellen van de voormalige weg en het herplanten van bomen, Voulwammesweg ongenummerd (kadastraal perceel D 339) Bunde (verzonden 12 juli 2018);
 • het realiseren van 6 vakantiewoningen en 2 hotelkamers, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle (verzonden 12 juli 2018);
 • het splitsen van de woning in twee wooneenheden, Höfkestraat 4, 6241 CS Bunde (verzonden 13 juli 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 403. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 juli 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen