Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 29 - 17 juli 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 29 - 17 juli 2019

Gepubliceerd op: 16 juli 2019 10:25

Gemeentepagina: week 29
Datum: woensdag 10 juli 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

id fraude
Laat u niet zomaar kopiëren!
Identiteitsfraude ligt op de loer!


Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Let op! Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?
Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een auto huren of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt, krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
Schrijf op de kopie:

 • dat het een kopie is
 • aan welk bedrijf u de kopie geeft
 • de datum waarop u de kopie afgeeft
 • maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

Het burgerservicenummer kan onleesbaar gemaakt worden als het verstrekken van het nummer niet wettelijk verplicht is.  Op www.burgerservicenummer.nl staat welke instellingen wettelijk mogen vragen om het Burgerservicenummer.

Wat kunt u doen om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude?
Download de brochure 'Geef oplichters geen kans. Een veilig ID' op www.meerssen.nl. De volgende onderwerpen komen hierin aan de orde:

 • Wat is identiteitsfraude?
 • Wat kunnen oplichters doen uit uw naam?
 • Hoe komen oplichters aan uw identiteitsgegevens?
 • Hoe kunt u identiteitsfraude voorkomen?
 • Hoe kunt u als slachtoffer de schade vlot herstellen?

Vermoeden van identiteitsfraude
Bij het vermoeden van een strafbaar feit, kan aangifte bij de politie worden gedaan. Iedereen kan aangifte doen, u hoeft daarvoor dus geen slachtoffer te zijn. Als u er met de betrokken instanties niet uitkomt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) via https://www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

---

Paspoort
Bevat mijn paspoortnummer het cijfer '0' of de letter 'O'?


In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter 'O' in staat of het cijfer '0'. De letter 'O' komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer '0'. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Paspoortnummer invullen
Let er goed op dat het dus altijd gaat om het cijfer '0' wanneer u uw paspoortnummer invult. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag;
 • de aanvraag van een ESTA-reistoestemming (elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten van Amerika);
 • het boeken van een reis;
 • het online inchecken met een vliegticket.

Vragen?
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuw reisdocument nodig?
Houd rekening met productietijd van 5 dagen!


Heeft u nog een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig voor de zomervakantie? Houd rekening met een productietijd van 5 werkdagen. Maak dus tijdig een afspraak om uw nieuwe reisdocument aan te vragen! U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Spoedprocedure
Als u met spoed een nieuw paspoort en/of identiteitskaart nodig heeft, kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. Als u uw reisdocument in de ochtenduren bij ons aanvraagt, kunt u het normaal gesproken een dag later na 10.00 uur ophalen. Let op: aan deze spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Aanvraag via spoedprocedure niet mogelijk op 22 en 23 juli
In verband met werkzaamheden aan de computersystemen is het niet mogelijk op 22 en 23 juli via de spoedprocedure een paspoort en/of identiteitskaart aan te vragen.

Meer informatie
Neem contact op met ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Infographic gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Vanaf 1 augustus 2019:
Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht


Op 1 augustus 2019 treedt de wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' in werking in Nederland. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen.

Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. Gezichtsbedekkende kleding is wel toegestaan als dat nodig is voor de uitoefening van sport, het werk of bij evenementen en feesten.

Uitgebreide informatie
Uitgebreide informatie over deze wet vindt www.rijksoverheid.nl

---

Vraag voor 1 oktober activiteitensubsidie aan


Organiseert u een activiteit die een éénmalig of experimenteel karakter draagt, die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder en bent u op zoek naar een financiële bijdrage, vraag dan een activiteitensubsidie voor 1 oktober 2019.

Om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie dient de aanvraag aan enkele voorwaarden te voldoen.

 • De activiteit dient plaats te vinden in de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020;
 • De activiteit moet in de gemeente Meerssen plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn;
 • De maximale bijdrage is € 1.000,--;
 • De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten;
 • De activiteit is niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare burgers;
 • Organisaties die een basissubsidie ontvangen, hebben geen recht op deze subsidie.

---

Water in balans
Woensdag 24 juli 2019:
Inloopbijeenkomst Wateroverlast


Gezien de hoge temperaturen van de afgelopen weken zal wateroverlast niet het eerste zijn waaraan u denkt. Toch vormt wateroverlast door heftige regenval nog steeds een grote uitdaging voor ons allemaal. Op dinsdag 9 juli is het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger over regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

Waterschap Limburg nodigt u van harte uit om op woensdag 24 juli in gemeenschapshuis De Stip kennis te komen nemen van de inhoud van deze documenten en vragen te stellen over de betekenis daarvan voor u persoonlijk.

Het gaat om de aanleg van drie nieuwe en de vergroting van zeven bestaande regenwaterbuffers. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen. Met de realisatie van de nieuwe en de vergroting van de bestaande buffers realiseert het waterschap in deze eerste fase ongeveer 25% buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 m3.

Termijn tervisielegging
Van donderdag 18 juli t/m 29 augustus liggen het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zes weken ter visie. Dat betekent dat u in die periode zienswijzen kunt indienen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen wij u op 24 juli graag uit. Vanaf 18 juli kunt u zowel het ontwerpprojectplan als het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger inzien op: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/

Wij zijn ons ervan bewust dat de zomervakantie geen gunstige periode is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Om  zo snel mogelijk de overlast door klimaatverandering te kunnen verminderen, starten wij echter liefst nog dit jaar met de werkzaamheden, vandaar dat wij snel door willen pakken. We hopen dan ook dat u in de gelegenheid bent om naar de bijeenkomst te komen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op deze e-mail reageren.

Praktische informatie
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, Meerssen
Datum: woensdag 24 juli 2019
Tijdstip: tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst bij te wonen?
Heeft u naar aanleiding van het online bekijken van de stukken vragen over onze plannen? Neem dan contact op met Ellen te Boekhorst, omgevingsmanager gebiedsproject Meerssen via e.teboekhorst@waterschaplimburg.nl of 06-83099169.

Water in Balans is een  actieprogramma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Meerssen is een van de gebiedsprojecten van Water in Balans. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Afsluiting toe en afritten A2 en A79


Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan het rijkswegennet. Als gevolg daarvan worden enkele af- en toeritten afgesloten. De volgende toe- en afritten worden voor de duur van maximaal één uur afgesloten:

 • Maandag 22 juli tussen 01.00-05.00 uur
  A2 afrit 51, Meerssen (richting Maastricht)
 • Dinsdag 23 juli tussen 21.00-06.00 uur
  A79 afrit 1, Bunde (richting Maastricht)
 • Vrijdag 26 juli tussen 22.00-01.00 uur
  A2 toerit 51, Meerssen (richting Geleen)

Bij een afgesloten afrit/toerit wordt het verkeer door middel van een tekstwagen omgeleid.

---

75 jaar Bevrijding
Gemeente Meerssen viert 75 jaar Bevrijding


In september van dit jaar is het 75 jaar geleden dat Limburg door de geallieerde troepen werd bevrijd van de Duitse overheersing. Daarmee kwam voor onze provincie een einde aan de Tweede Wereldoorlog en aan de bezetting door het Duitse leger. Dat bijzondere feit wordt in vrijwel alle Limburgse gemeenten herdacht, zo ook in de gemeente Meerssen.

In weekblad de Geulbode van woensdag 17 juli vindt u een special pagina met activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding in de Gemeente Meerssen.

U kunt deze informatie ook op deze website raadplegen.

Of download hier een pdf van de pagina.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aanwijzingsbesluit medewerkers BsGW als gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Betreft: aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar voor specifiek benoemde belastingen en heffingen alsmede de WOZ.
In werking: de dag na bekendmaking.
Opmerking: dit aanwijzingsbesluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 juli 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke aanwijzingsbesluiten kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Betreft: aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders voor specifiek benoemde belastingen en heffingen.
In werking: de dag na bekendmaking.
Opmerking: dit aanwijzingsbesluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 juli 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke aanwijzingsbesluiten kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Betreft: aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar voor specifiek benoemde belastingen en heffingen.
In werking: de dag na bekendmaking.
Opmerking: dit aanwijzingsbesluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 17 juli 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke aanwijzingsbesluiten kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een stapmolen, Genzon 71, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 9 juli 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Humcoverstraat 68, 6231 JR Meerssen (ontvangen 20 juni 2019);
 • het verwijderen van asbest, Humcovenderveld 73, 6231 HX Meerssen (ontvangen 17 juni 2019);
 • het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, Hulserstraat 38, 6243 BN Geulle (ontvangen 18 juni 2019);
 • het verwijderen van asbest, Volderstraat 73, 6231 LB Meerssen (ontvangen 14 juni 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het verbouwen van de Rothemermolen en het bouwen van een zorgcomplex, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 18-07-2019 t/m 28-08-2019.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het renoveren van de woning en het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde, Klein Berghemmerweg 69, 6235 AG Ulestraten;
 • het verbouwen van het woonhuis, Vliegenstraat 98, 6241 CJ Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een nieuwe aanbouw en dakkapel aan de achterzijde, Tussen de Bruggen 49, 6231CA Meerssen (verzonden 10 juli 2019);
 • het plaatsen van zonnepanelen op een Rijksmonument, Raar 39, 6231 RP Meerssen (verzonden 11 juli 2019);
 • het uitbreiden van de woning, Emmaweg 26, 6231 BM Meerssen (verzonden 12 juli 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het legaliseren van een woningsplitsing, Vliegenstraat 21 en 21a, 6241 CE Bunde (verzonden 11 juli 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een nieuwe woning, Prinses Christinalaan 8, 6241 EP Bunde;
 • het verbouwen van het woonhuis, Vliegenstraat 98, 6241 CJ Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het plaatsen van twee lichtmasten op het terrein van Tennisvereniging T.C. Volharding, Molenveldweg 5a, 6231 RX Meerssen;
 • het wijzigen van het bedrijf Consortium Grensmaas t.b.v. de aanleg van een fietspad, nabij de Saintweg in Geulle.

Het betreft verplichte meldingen ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 17-07-2019 t/m 27-08-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Concept-verkeersbesluit laadpaal parkeerplaats 't Bergske

Betreft: verkeersbesluit inzake het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal op parkeerplaats ´t Bergske in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen op de parkeerplaats ´t Bergske in Meerssen.
Toelichting: parkeerplaats ´t Bergske is in beheer bij de gemeente Meerssen. De gemeente Meerssen wil het elektrisch vervoer bevorderen. De belangrijke voordelen van elektrische auto's zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn. Bovendien zijn elektrische auto's stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat de gemeente Meerssen parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd. Door de vele voordelen van elektrisch rijden, wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043
Inzage en reactietermijn: van 19-07-2019 t/m 30-08-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 17 juli 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen