Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 28 - 12 juli 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 28 - 12 juli 2017

Gepubliceerd op: 11 juli 2017 13:30

Weeknummer: 28
Datum: woensdag 12 juli 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Foto's wethouder Guido Houben - interview Jaarrekening
Positief resultaat jaarrekening 2016

Op donderdag 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 2016 behandeld. Dankzij strak financieel beleid en enkele eenmalige meevallers sluit de gemeente Meerssen het begrotingsjaar 2016 af met een positief saldo van € 1.008.101,-. Een onafhankelijk accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Wethouder Financiën drs Guido Houben:
"Met dit positieve resultaat wordt ons weerstandsvermogen versterkt. Dat is nodig om toekomstige risico's en onzekerheden op te kunnen vangen. Want ook al houden wij bijna elk jaar geld over waardoor het lijkt alsof er financiële speelruimte ontstaat: we moeten als gemeente ook rekening houden met de toekomst.

Eenmalig meevallers zijn géén structurele inkomsten
"U vraagt zich wellicht af wat we met die financiële meevallers kunnen doen? We sluiten de jaarrekening veelal positief af. We kunnen dit overschot dan toch een plek geven in de begroting, zou u denken? Maar helaas dat mag niet. Volgens de provincie mogen we incidentele meevallers niet inzetten als structurele inkomsten. Meevallers blijven immers toevalstreffers, onvoorspelbaar en niet altijd op dezelfde posten."

"Je kunt de gemeentebegroting wat dit betreft vergelijken met het huishoudboekje van een gezin. Als je in een jaar een meevaller hebt - door bijvoorbeeld de loterij te winnen of een erfenis te krijgen - weet je dat je dit niet als structurele inkomsten kunt zien. Je kunt hier éénmalig iets leuks mee doen, zoals een nieuwe auto aanschaffen, of je huis verbouwen. Of je zet het geld als appeltje voor de dorst op je spaarrekening. En dat doet de gemeente door deze incidentele meevallers te storten in de algemene reserve."

Genoeg 'spek op de ribben'
"Op het gebied van zorg en ondersteuning komen sommige gemeenten geld tekort. In onze gemeente hanteren we het uitgangspunt dat niemand door het ijs mag zakken. Iedere Meerssense burger heeft dan ook de ondersteuning gekregen die noodzakelijk was. Maar ook al blijkt uit de jaarrekening dat onze gemeente in 2016 voldoende budget  had om kwetsbare burgers de zorg te geven die nodig is: steeds meer mensen hebben zorg nodig. Wij willen ons daarom nu niet rijk rekenen, maar rekening houden met de toekomst. We weten dat we de komende jaren minder geld van het rijk krijgen. "

"De inkomsten van de gemeente bestaan voor een groot gedeelte uit geld van het Rijk en voor een kleiner gedeelte uit gemeentelijke belastingen. Alleen op deze laatste heeft de gemeente invloed. De inkomsten van de onroerend zaakbelasting zijn echter slechts 10% van de totale begroting.  Voor het overige moeten we sturen op uitgaven en keuzes hierin maken."

Geen grote verrassingen meer
"Bovendien willen we voorkomen, dat we onze inwoners straks opnieuw moeten confronteren met enorme belastingverhogingen. De gemeenteraad heeft hiertoe op 6 juli een motie aangenomen. Inkomsten en uitgaven moeten ook op de lange termijn met elkaar in evenwicht zijn. Je kunt geen structureel beleid maken op basis van incidentele meevallers. De spelregels van het provinciale toezicht zijn er niet voor niets.

Inzage
De jaarrekening 2016 is voor iedereen ter inzage op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

In juli worden weer slijpwerkzaamheden verricht aan de spoorrails op het traject Maastricht - Valkenburg en vice versa. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van dinsdag 18 juli op woensdag 19 juli (van 0.00-05.40 uur) en in de nacht van woensdag 19 juli op donderdag 20 juli (van 0.40-05.20 uur).

Slijpen
ProRail pleegt regelmatig onderhoud aan de spoortrajecten. Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats door middel van speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af, en rijdt hier diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

---

Inkeerregeling
Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling Coulanceregeling

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance' vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt u de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Wilt u meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier op www.meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vastgestelde verordening tot 1e wijziging tarieventabel, Legesverordening Meerssen 2017

De wijziging betreft: toevoegen van een tarief voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een openbare inrichting.
In werking: acht dagen na publicatie
Datum ingang heffing: acht dagen na publicatie
Opmerking: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op dinsdag 11 juli 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Bundermijt.
Plaats: Sint Agnesplein en omliggende straten in Bunde.
Data en tijd: zondag17 september 2017 van 10.00-22.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Sint Agnesplein, de Sint Agnesstraat, Ingenopenstraat, Papenweg (gedeeltelijk), Carteijnstraat, Sint Rochusstraat (ged.), Vliegenstraat (ged.) en Stationstraatje worden van 06.00-18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Tevens geldt er een parkeerverbod.

Betreft: Braderie Rothem.
Plaats: Pastoor Geelenplein en Kerkweg in Rothem.
Data en tijd: zondag10 september 2017 van 08.00-20.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Pastoor Geelenplein en de Kerkweg worden van 08.00-20.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Tevens geldt er een parkeerverbod.

Inzagetermijn:
van 12-07-2017 t/m 23-08-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeenterekening 2016

Betreft: de gemeenteraad heeftop donderdag 6 juli 2017 de Gemeenterekening 2016 vastgesteld.
Waar ter inzage: op www.meerssen.nl en op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043). Bekijk hier de Gemeenterekening 2016.
Opmerking: tegen vergoeding van de kosten is een kopie van de stukken verkrijgbaar.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een kapconstructie op de verbinding tussen het woonhuis en de stal, Houthemerweg 27, 6231 KS Meerssen (ontvangen 26 juni 2017);
 • het legaliseren van de appartementen, Andreas Sauerlaan 4a t/m e, 6243 CC Geulle (ontvangen 26 juni 2017);
 • het wijzigen van het dakmateriaal in zink, Andreas Sauerlaan 43, 6243 CC Geulle (ontvangen 27 juni 2017);
 • het kappen van een linde, Klinkenberg 1, 6231 BA Meerssen (ontvangen 29 juni 2017);
 • het realiseren van een aanbouw, Groot Berghem 18, 6235 BL Ulestraten (ontvangen 29 juni 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, Raar 53, 6231 RP Meerssen (ontvangen 26 mei 2017).
Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het renoveren en verbouwen van de bestaande bebouwing, Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren en  verbouwen van de woning in drie woongelegenheden, Weerterstraat 7, 6231 RH   Meerssen (verzonden 4 juli 2017);
 • het uitbreiden van de woning, Prins Bernhardlaan 12, 6241 EM Bunde (verzonden 4 juli 2017);
 • het bouwen van een paardenstal en schuur (legalisatie), Genzon 46, 6235 AB Ulestraten (verzonden 7 juli 2017);
 • het wijzigen van de constructie, Volderstraat 16, 6231 LC Meerssen (verzonden 7 juli 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 12 juli 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen