Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 28 - 11 juli 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 28 - 11 juli 2018

Gepubliceerd op: 10 juli 2018 09:20

Gemeentepagina: week 28
Datum: woensdag 11 juli 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Tijdelijke verkeerssituatie rond nieuwe Kindcentrum Meerssen

De herinrichtingswerkzaamheden rond het nieuwe Kindcentrum De Wereldster in Meerssen duren naar verwachting tot eind september 2018. Tot dan is onder andere de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en de Charles Eijckstraat niet toegankelijk voor autoverkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, treffen we tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op 1 juni 2018 is het nieuwe Kindcentrum overgedragen aan het schoolbestuur INNOVO en de gemeente. Momenteel wordt het gebouw ingericht. Aan het begin van de zomervakantie verhuizen de basisscholen De Gansbeek en Op 't Hwagveld en de andere gebruikers naar het nieuwe gebouw. Bibliotheek Meerssen opent op 13 augustus haar deuren op de nieuwe locatie. Kindcentrum De Wereldster doet dit bij begin van het nieuwe schooljaar op 20 augustus 2018.

Momenteel is de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum in volle gang. De bouw van het Kindcentrum liep enkele maanden vertraging op. Omdat de werkzaamheden van de bouwaannemer en herinrichtingsaannemer elkaar te veel beperkten, moesten we in april besluiten de herinrichtingswerkzaamheden tijdelijk stop te zetten totdat de bouw klaar was. De bouw werd in mei afgerond.

Door deze vertraging is de herinrichting van de omgeving nog niet helemaal klaar als het nieuwe Kindcentrum haar deuren opent. De Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en de Charles Eijckstraat is in augustus-september nog niet toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. We verwachten dat de herinrichting – met uitzondering van het groen – eind september 2018 klaar is.

Het verkeer kan tot dan nog geen gebruikmaken van het uiteindelijke verkeersplan voor het nieuwe Kindcentrum. In overleg met de gebruikers van Kindcentrum De Wereldster en de Bibliotheek Meerssen hebben we daarom een tijdelijk verkeersplan gemaakt om het verkeer in goede banen te leiden tot de werkzaamheden helemaal afgerond zijn.

Wij vragen hierbij uw medewerking!
Het is belangrijk dat iedereen dit verkeersplan respecteert, zodat de veiligheid van de omgeving van het Kindcentrum kan worden gewaarborgd. Wij vragen u zoveel mogelijk lopend en op de fiets naar het gebouw te komen. Denk aan de veiligheid van de kind(eren) en andere weggebruikers!

Verkeersmaatregelen

We nemen de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

Parkeren / halen en brengen Hoogveldweg/Kerkplein
Op het Kerkplein richten we een parkeerplaats in voor ouders die hun kind(eren) komen brengen en halen. In- en uitrijden voor deze parkeerplaats is via de Hoogveldweg. Medewerkers en bezoekers van de bibliotheek kunnen hier ook parkeren.

Tijdelijke 'Zoen & Zoef'-zone Pastoor Dom. Hexstraat
In de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Hoogveldweg en Charles Eijckstraat richten we een tijdelijke zoen & zoef-zone in. Auto's kunnen hier kort stoppen om de kinderen uit te laten stappen. De kinderen kunnen vervolgens veilig en zelfstandig naar het gebouw lopen. We stellen een (tijdelijk) parkeerverbod in op deze plek.

Parkeren voor mindervaliden
In de Pastoor N. de Reimsstraat richten we vier tijdelijke parkeerplaatsen in voor minder validen.

Aanrijroutes autoverkeer
De adviesroute voor auto's is als volgt: Bunderstraat, Oranje Nassaustraat, Pastoor Dom. Hexstraat naar de parkeervoorziening op het Kerkplein. Vervolgens kan men via de Charles Eijckstraat weer het gebied uitrijden. In de relatief smalle Oranje Nassaustraat stellen we tijdelijk éénrichtingsverkeer in, zodat het niet mogelijk is vanaf de Pastoor Dominicus Hexstraat deze straat in te rijden.

Routes voetgangers en fietsers
U kunt het Kindcentrum veilig bereiken via de trottoirs vanaf de Charles Eijckstraat en vanaf de Pastoor N. de Reimsstraat via het pad langs de gymzaal. Omdat de aannemer werkzaamheden uitvoert rond gemeenschapshuis De Stip kunt u ivm de veiligheid niet vanaf die zijde (Pastoor N. Creftenstraat/Pastoor N. de Reimsstraat) het gebied in komen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vervanging houten bruggen Molenveldweg en Vriendenhofpad

De houten voet/fietsbruggen tussen de Molenveldweg en het Stella Maris College en bij het Vriendenhofpad in Meerssen worden vervangen door nieuwe bruggen. De werkzaamheden zijn afgelopen maandag van start gegaan en duren tot 18 juli. De aannemer verwijdert eerst de bestaande bruggen en voert grondwerkzaamheden uit. Aansluitend worden nieuwe funderingen gemaakt en de nieuwe bruggen geplaatst. Deze zijn klaargemaakt in de fabriek. Tot slot sluiten we de voet/fietspaden weer aan op de bruggen. Tijdens de werkzaamheden zijn beide bruggen afgesloten.

Brug - Impressie nieuwe houten brug Stella Maris

Impressie van de nieuwe brug tussen de Molenveldweg en het Stella Maris College

Overlast
De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen voor omwonenden door bouwverkeer, laden en lossen en bouwgeluid. Met name bij aanvoer en montage van de brug wordt zwaar en groot materieel gebruikt. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

financien
Vooraankondiging: informatiebijeenkomst Jaarrekening

Begin september 2018 organiseert de gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden over de Jaarrekening, de reserves en de leningen van de gemeente. We ontvangen regelmatig vragen over deze onderwerpen en willen daarom graag wat informatie & uitleg geven. U bent van harte welkom!

Houd de gemeentelijke media in de gaten voor de precieze datum, locatie & tijd!

---

Verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg

Op 7 november 2017 is er een informatieavond geweest in de Auw Kerk. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de gemeente Meerssen twee varianten gepresenteerd voor de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat en om de aansluiting op de Pasweg te verbeteren. Na deze bijeenkomst zijn verbetersuggesties en opmerkingen geïnventariseerd en beoordeeld. De verbetersuggesties en opmerkingen zijn uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng. Het resultaat is een ontwerp voor een nieuw wegprofiel van de kruising en de aanliggende wegen.

Uitnodiging
Op donderdag 12 juli 2018 organiseren wij een informatiebijeenkomstin Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. De zaal is open vanaf 18.15 uur. We beginnen om 18.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de uitwerking zoals dit naar onze mening gerealiseerd kan worden. Er is alle gelegenheid vragen te stellen, suggesties in te brengen en informatie te delen.  U bent van harte welkom!  U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het gemeentelijke Klant Contact Centrum.

Informatie & aanmelding
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Ontwerp Verkeersbesluit

Betreft:  verkeersbesluit (ontwerp)  voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Frankenstraat Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op de Frankenstraat ter hoogte van Frankenstraat 7-9.
Inzage en zienswijzetermijn: van 12-07-2018 t/m 15-08-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof Meerssen

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2018 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) een omgevingsvergunning verleend voor het herbestemmen en verbouwen van hoeve Weerterhof tot een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, het plaatsen van een geluidsscherm, de aanleg van een parkeerterrein en wadi en het maken van een uitweg op de percelen plaatselijk bekend als Weert 85, 87 en 89 te Meerssen (percelen Meerssen Sectie B nummers 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen). In verband met dit besluit heeft de gemeenteraad op 28 juni 2018 de verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit initiatief vastgesteld.
Inzage en termijn voor indienen van beroepschriften: van 12-07-2018 t/m 22-08-2018.
Waar ter inzage: de omgevingsvergunning met bijhorende stukken, de verklaring van geen bedenkingen liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code NL.IMRO.0938.BJP5010-VG01).
Wie kan een beroep indienen en bij welke instantie:belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep instellen. De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het brandveilig gebruiken van activiteitencentrum, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 15, 6231 HH Meerssen (ontvangen 29 juni 2018);
 • het aanbrengen van een naambord, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ontvangen 28 juni 2018);
 • het legaliseren van diverse gebouwen, Groenstraat 1, 6235 NB Ulestraten (ontvangen 2 juli 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vergroten van de dakkapel, Mevrouw van der Meijstraat 6, 6243 AP Geulle (verzonden 3 juli 2018);
 • het legaliseren van een veranda / afdak inclusief tuinhuis, Papenweg 42, 6241 BV Bunde (verzonden 6 juli 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een hekwerk, Stationstraat 25, 6231 CK Meerssen (ingetrokken 2 juli 2018).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 juli 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen