Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 27 - 5 juli 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 27 - 5 juli 2017

Gepubliceerd op: 04 juli 2017 12:45

Weeknummer: 27
Datum: woensdag 5 juli 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Raadsvergadering donderdag 6 juli 2017

Op donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Zet uw fiets goed vast, dan wordt u niet verrast!

De komende tijd worden mensen die hun fiets ergens in onze gemeente stallen op een ludieke wijze gewezen op het voorkomen van fietsendiefstal. De wijkagenten en boa's brengen namelijk zadelhoesjes met de tekst 'Zet uw fiets goed vast, dan wordt u niet verrast' aan op fietsen. De actie maakt deel uit van een project om inwoners & bezoekers bewust te maken dat ze hun fiets goed moeten afsluiten en het fietsendieven niet te makkelijk moeten maken. Op deze wijze willen we het aantal fietsendiefstallen terugdringen.

Startsein

Op 29 juni gaf burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz het startsein voor de actie.

---

Tijdelijke afsluiting Broekhoven-Kanaalweg

Op zaterdag 8 juli vindt het tweejaarlijkse evenement Carnaval Mundial Aelse plaats in de oude dorpskern van Elsloo (Maasberg, Dorpstraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat, Julianastraat, Op de berg). Het evenement begin om 18.00 uur met een parade. Aansluitend zijn er optreden van artiesten op diverse plekken langs de route. In verband met het evenement is Broekhoven-Kanaalweg in Geulle op zaterdag 8 juli van 16.00-01.00 uur tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling Coulanceregeling

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance' vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt u de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Wilt u meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier op www.meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

In week 27 en 28 vinden op diverse locaties in de gemeente Meerssen kleine onderhoudswerkzaamheden plaats aan het afval. Hierdoor kan enige overlast ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van een atelierruimte en dierenverblijf, Hekstraat 51, 6235 NK Ulestraten (ontvangen 22 juni 2017);
  • het realiseren van een overkapping, Kruisberg 72, 6231 RK Meerssen (ontvangen 24 juni 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het plaatsen van twee sanitair-units, Gemeentebroek 13, 6231 RV Meerssen (verzonden 23 juni 2017);
  • het kappen van een spar, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde (verzonden 28 juni 2017);
  • het kappen van een dennenboom, Bunderstraat 221, 6231 EK Meerssen (verzonden 28 juni 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 5 juli 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen