Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 28 juni 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 28 juni 2017

Gepubliceerd op: 27 juni 2017 12:35

Weeknummer: 26
Datum: woensdag 28 juni 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Concept-agenda raadsvergadering 6 juli 2017

Op donderdag 6 juli 2017 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Let op! De raadsvergadering van 13 juli 2017 en de raadsadviesvergadering van 29 juni 2017 komen te vervallen.

Concept-agenda
Vanwege het korte tijdsbestek tussen de raadsadviesvergadering (28 juni) en de raadsvergadering (6 juli) wordt de concept-agenda voor de raadsvergadering nu al gepubliceerd. Dit onder voorbehoud van het Presidium (d.d. 3 juli 2017).

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
 • Vaststelling programmarekening 2016
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2016
 • Kaderbrief begroting 2018-2021
 • 1e bestuursrapportage 2017

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 4 juli inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen dan ook ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Zondag 2 juli: niet parkeren op Markt Meerssen

Op zondag 2 juli 2017 vindt de jaarlijkse klimomloop Ulestraten plaats. Start en finish van deze wielerwedstrijd zijn dit jaar op de Markt in Meerssen. Er wordt een omleidingsroute ingesteld en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Op zondag 2 juli kunt u niet parkeren op de Markt in Meerssen.

Informatie
Kijk op: www.klimcriterium.nl. Of bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Enquete
Enquête Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en parkeerbeleid

De gemeente evalueert het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het parkeerbeleid evalueren. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Voor de evaluatie hebben we een vragenlijst opgesteld. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: verkeersveiligheid, inrichting wegen, parkeermogelijkheden, parkeertarieven, de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en wat vindt u belangrijk bij parkeren. Daarnaast kunt u in de enquête uw suggesties, knelpunten en/of verbeterpunten en voorstellen voor wijzigingen van het bestaande beleid noteren. U kunt de vragenlijst t/m 7 juli invullen via www.meerssen.nl (beginpagina - Top 10).

Meer informatie
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vrijdagmiddag 30 juni 2017:
Bestuurscentrum gesloten

In verband met de jaarlijkse sportdag voor de medewerkers is het bestuurscentrum op vrijdag 30 juni 2017 vanaf 12 uur gesloten.

Wachtdienst
De wachtdienst Openbare Werken is buiten de openingstijden (bij spoed) bereikbaar via tel. 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

---

Inkeerregeling
Tot 3 augustus 2017
Inkeerregeling Coulanceregeling

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance' vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt u de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Wilt u meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier op www.meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van een woning, Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (ontvangen 14 juni 2017);
 • het realiseren van een dakkapel, Pastoor  Martinus  Sterckenstraat 1a, 6231 JE Meerssen (ontvangen 19 juni 2017);
 • het verbouwen van het pand, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (ontvangen 21 juni 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een pergola, zonwering en windschermen, Markt 51, 6231 LR Meerssen (verzonden 15 juni 2017);
 • het wijzigen van het gebruik (van bedrijfspand naar woonfunctie), Pasweg 26, 6241 CT Bunde (verzonden 16 juni 2017);
 • het vervangen van de bestaande ramen en kozijn, Moorveldsberg 62, 6243 CW Geulle (verzonden 19 juni 2017).
 • het oprichten van een pergola (legalisatie) en een bijbehorend bouwwerk (legalisatie), Geulstraat 59, 6241NA Bunde (verzonden 23 juni 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een vrijstaande houten terrasoverkapping, Mevrouw van der Meijstraat 34, 6243 AP  Geulle (ingetrokken 20 juni 2017).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het brandveilig gebruiken van de panden, Vliegenstraat 38, 6241 CH Bunde.
 • het brandveilig gebruiken van de panden, Vliegenstraat 42, 6241 CH Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruiken van de panden, Vliegenstraat 38, 6241 CH Bunde;
 • het brandveilig gebruiken van de panden, Vliegenstraat 42, 6241 CH Bunde;

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 29-06-2017 t/m 10-08-2017.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 28 juni 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen