Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 24 juni 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 24 juni 2020

Gepubliceerd op: 23 juni 2020 10:05

Gemeentepagina: week 26
Datum: 
woensdag 24 juni 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gemeenteraad Meerssen besluit Bestuurlijk Convenant aan te gaan met Maastricht

De gemeenteraad van Meerssen besloot tijdens de digitale raadsvergadering van woensdag 17 juni het Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht aan te gaan voor de mogelijke invoering van een regieorganisatie. In het bestuurlijk convenant staan de uitgangspunten voor de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. De raadsvergadering werd door ruim 723 mensen online gevolgd. Na een drie uur durend debat werd het voorstel aangenomen. De gemeenteraad van Maastricht bespreekt het bestuurlijke convenant na het zomerreces.

Het uiteindelijke doel van de vorming van een Regie-Organisatie is een betere slagkracht en dienstverlening van de gemeente richting burgers. De Gemeente Meerssen is momenteel een té kleine organisatie om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Dat geldt zeker voor de toekomst. Om het gewenste niveau van de dienstverlening veilig te stellen wordt de vorming van een Regie-Organisatie onderzocht.

---

Klant Contact Centrum (KCC)
Gemeente Meerssen werkt op afspraak

De gemeente Meerssen werkt altijd op afspraak. Zo hoeft u niet onnodig te wachten, bent direct aan de beurt en wij weten waarvoor u komt. Dus wilt u een paspoort, rijbewijs, id-kaart, uittreksel etc aanvragen? Maak dan een afspraak via www.meerssen.nl of bel tel. 14 043. Voor het ophalen van uw document maken we een afspraak bij de aanvraag. Ook alle overige gemeentelijke kantoren werken uitsluitend op afspraak.

Sinds afgelopen maandag kunt u ook weer binnenlopen om een afspraak te maken aan de centrale balie. Dat was enkele maanden niet mogelijk in verband met het coronavirus. Vrije inloop voor vragen & afspraak maken is nu weer mogelijk.

Volg de instructies
Als u een bezoek brengt aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) dan vragen wij u vriendelijk de instructies van onze medewerkers op te volgen en de landelijke maatregelen in acht te nemen. Houd dus voldoende afstand!

Meer weten?

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC)
Bestuurscentrum Gemeente Meerssen
Markt 50, 6231 LS Meerssen
telefoon 14 043 – e-mail: info@meerssen.nl
Openingstijden: zie www.meerssen.nl

Let op: het gemeentelijke KCC is op vrijdag gesloten. Het KCC is dan ook niet telefonisch bereikbaar. Medewerkers op de afdeling zijn wel aan het werk.

---

Afvalinzameling
In verband met hitte:
Inzameling afval vanaf 6 uur 's morgens

Deze week zijn hoge temperaturen voorspeld. In verband hiermee wordt het afval al vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval komende week - bij wijze van uitzondering - de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur.

Milieu app
Altijd op de hoogte blijven over inzameldagen en -tijden? Download de Milieu app op uw telefoon. Ook voor handige tips en informatie (o.a. afvalscheidingswijzer en informatie milieuparken).

---

Vooraankondiging raadsvergadering 9 juli 2020

Op donderdag 9 juli 2020 vindt de volgende digitale raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 29 juni 2020 behandeld en vastgesteld. Op 30 juni 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 28 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is vanaf 30 juni 2020 ter inzage:

 • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
 • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Damoclesbeleid

Betreft: de Burgemeester heeft besloten het Damoclesbeleid 2013 te actualiseren. Op 16 juni 2020 is het aangepaste Damoclesbeleid 2020 vastgesteld. Het Damoclesbeleid is daarmee weer in overeenstemming is met de laatste wetswijzigingen en ontwikkelingen in de jurisprudentie.
In werking: de dag na publicatie.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 24 juni 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vastgestelde verordening 2020

Betreft: Verordening eerste wijziging tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020.
Opmerking: de tariefswijzigingen zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2020, maar de oorspronkelijke tarieven 2020 blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.
In werking: een dag na publicatie.
Datum ingang heffing: 01-07-2020.
Opmerking: deze verordening worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 24 juni 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een schapenstal en het herstellen van het bakhuis, Wonkelestraat ongenummerd, 6241NV Bunde (ontvangen 15 juni 2020);
 • het kappen van een boom, Prinses Ireneweg 6, 6241 GE Bunde (ontvangen 16 juni 2020);
 • het splitsen van de woning, Vonderstraat 4, 6241 NJ Bunde (ontvangen 16 juni 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van de natuurwachtershut Gemeentebroek Meerssen, Gemeentebroek ongenummerd, 6231 RV Meerssen (ontvangen 20 mei 2020);
 • het verwijderen van asbest, Brommelen 46, 6243 CR Geulle (ontvangen 12 juni 2020);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Visschersstraat 26, 6235 EC Ulestraten (ontvangen 12 juni 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning, Meerstraat 2a, 624 1NC Bunde (verzonden 16 juni 2020);
 • het verbouwen van de woning, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (verzonden 17 juni 2020);
 • het aanleggen van een 2de inrit, Bamfordweg 5, 6235 NS Ulestraten (verzonden 18 juni 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het verbouwen van de woning en het plaatsen van zonnepanelen, Holstraat 98, 6231 AE Meerssen (ingetrokken 3 juni 2020);
 • het renoveren van het dak inclusief het realiseren van een dakkapel, Hoekweg 15, 6231 LL Meerssen (ingetrokken 11 juni 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het plaatsen van een speeltoestel, Hussenbergstraat 20, 6243 AH Geulle (buiten behandeling 18 juni 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 24 juni 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen